13.10.2021    10:16    С Решение №298 от 04.10.2021 г., по Административно дело №464/2021г. по описа на Административен съд - Велико Търново се отменят незаконосъобразни разпореджи от Наредба за опазване на обществения ред в община Стражица


08.10.2021    17:00    На 06.10.2021 г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.472-0003-C01 с Държавен фонд "Земеделие", за финансиране на проект "ЗОНА ЗА ОТДИХ С ВЕЛОАЛЕЯ, ГР. СТРАЖИЦА" от Програмата за развитие на селските райони, Мярка МИГ7.5


24.09.2021    15:50    Допуснат за изработване Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация на гр. Стражица в обхват: Урегулирани поземлени имоти


24.09.2021    15:50    Допуснат за изработване Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация на гр. Стражица в обхват: Урегулирани поземлени имоти VIII и III – За ветеринарна лечебница


15.09.2021    19:45    Допуснат за изработване Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация на гр. Стражица


15.09.2021    19:43    Допуснат за изработване Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация на гр. Стражица


10.09.2021    13:31    Съобщение по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите


10.09.2021    13:31    Заповед № 2397 / 10.09.2021 г. за организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост


10.09.2021    13:29    Заповед № 2394/10.09.2021г. за организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 28.09.2021 г. в залата на Община Стражица за отстъпване възмездно право на строеж


07.09.2021    16:54    Търг с тайно наддаване за отдаване под наемна или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Стражица
Списък на имотите.


03.09.2021    15:10    Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти


03.09.2021    14:01    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/


03.09.2021    14:00    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/


03.09.2021    13:58    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/


03.09.2021    13:57    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/


03.09.2021    13:55    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/


03.09.2021    13:54    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП – ПРЗ/


26.08.2021    20:20    Решение №ВТ-22-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


26.08.2021    17:20    ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА


26.08.2021    17:00    Kонкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, на 25.10.2021 г. и 26.10.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. София


23.08.2021    17:00    Прекратяване публичен търг с тайно наддаване на 07.09.2021г. от 16,00 часа за продажба на Поземлен имот с идентификатор 69633.506.13


19.08.2021    15:50    Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост


19.08.2021    15:48    Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост


19.08.2021    15:47    Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост


19.08.2021    13:11    Търг с тайно наддаване за отдаване под наемна свободни земеделски земи от Общински поземлен фонд на Община Стражица с начин на трайно ползване "пасище, мера" и "пасище с храсти" за сток от една стопанска година.
Списък на имотите за отдаване под наем.


13.08.2021    19:29    За реда и начина на изхвърляне на строителни отпадъци


13.08.2021    10:34    Назначаване комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или поллзвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи.


10.08.2021    16:50    Въвеждане следните временни противоепидемични мерки на територията на Oбщина Стражица


10.08.2021    16:26    Инвестиционно предложение: „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата на община Стражица”


10.08.2021    16:24    Инвестиционно предложение: „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата на община Стражица”


05.08.2021    12:28    Инвестиционно предложение: "Изграждане на водопроводно отклонение за мюсюлмански гробищен парк от същ. водопровод ф50PEHD до водомерна шахта в УПИ I, кв.62, с. Асеново".


05.08.2021    12:26    Инвестиционно предложение: „Ремонт на преливно съоръжение на язовир „Сулуджата" в землището на с. Виноград, Община Стражица.“


02.08.2021    10:46    Изготвен предварителен регистър чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ


27.07.2021    15:29    Заповед за продажба на Урегулиран поземлен имот VІ - За производствени складови дейности, кв.148 по плана на гр. Стражица


27.07.2021    15:27    Заповед за провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост


27.07.2021    15:25    Заповед за провеждане публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост


22.07.2021    17:00    Заповед по публичен търг за приватизационна продажба на Самостоятелно обособен обект


14.07.2021    14:37    Търг с тайно наддаване за отдаване под наемна свободни земеделски земи от Общински поземлен фонд на Община Стражица с начин на трайно ползване "пасище, мера" и "пасище с храсти" за сток от една стопанска година.
Списък на имотите за отдаване под наем.


12.07.2021    11:01    Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 27.07.2021 г. в залата на Община Стражица


09.07.2021    14:18    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот I – „За индивидуално комплексно жилищно строителство” в кв. 100, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


09.07.2021    14:18    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти II и IV в кв. 91, с. Камен, общ. Стражица.


09.07.2021    14:17    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти I – „За озеленяване”, III – „За обединено детско заведение” и УПИ IV – „За комплексно обслужване” в кв. 58, гр. Стражица, общ. Стражица.


09.07.2021    14:16    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти VII359, VI360 и II364 в кв. 37, с. Кесарево, общ. Стражица, обл. В. Търново.


08.07.2021    11:27    Kонкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 24.11.2021г. до 01.12.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Асеновград и Мусачево


02.07.2021    13:51    Публичен търг с явно наддаване на 22.07.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Община Стражица, залата на ІІІ етаж, за продажба на обект – частна общинска собственост, представляващ: Самостоятелно обособен обект от I eтаж на Триетажна масивна търговска сграда с обща ЗП 245,00 кв.м. заедно с 16% идеални части от общите части на покрива, находящ се в УПИ I, кв.34 по плана на с.Кесарево


23.06.2021    13:16    Уведомление за инвестиционно предложение


21.06.2021    13:17    Допуснат за изработване Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация на гр. Стражица в обхват: УПИ I – «За индивидуално комплексно жилищно строителство» в кв. 100, гр. Стражица, общ. Стражица.


21.06.2021    13:16    Допуснат за изработване Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП – ПРЗ/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти II161, III155, IV156, V157 и VI158 в кв. 94, с. Лозен, общ. Стражица, обл. В. Търново.


21.06.2021    13:15    Допуснат за изработване Проект за ПУП – ПР в обхват: Урегулирани поземлени имоти II и IV, кв. 91, с. Камен, общ. Стражица, обл. В. Търново.


15.06.2021    16:26    Одобрен Проект за изменение на ОУП на Община Стражица за изваждане от строителните граници на с. Николаево, на УПИ V - "За производствено складови дейности" в кв. 38


14.06.2021    15:20    Свободно работно място по проект: „Патронажна грижа+ в община Стражица”


14.06.2021    11:40    Проект за ПУП – ПР в обхват: Урегулиран поземлен имот VII348, кв. 82, с. Лозен, общ. Стражица.


09.06.2021    16:39    Заповед за забрана брането на липов цвят.


07.06.2021    10:38    Свободно работно място за длъжност Шофьор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица


28.05.2021    13:29    Организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 15.06.2021 г. в залата на Община Стражица


28.05.2021    13:21    Конкурс за продажба на Урегулиран поземлен имот І-За Индустриална зона, кв.148 по плана на гр.Стражица, с площ 78640 кв.м., актуван с АЧОС № 8898/23.04.2021г.


26.05.2021    14:46    Проект за ПУП – ПР в обхват: Урегулирани поземлени имоти V1174 и VI1173, кв. 121, с. Сушица, общ. Стражица.


26.05.2021    14:42    Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за „Изграждане на водопровод до общински сграда в м. Бекчия, с. Кесарево, общ. Стражица” с точка за присъединяване в с. Балканци, преминаване в сервитута на път VTR 1285 до ПИ 36782.84.326 по КВС в землище с. Кесарево, общ. Стражица.


26.05.2021    14:40    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти II и УПИ III231 в кв. 8, гр. Стражица, общ. Стражица.


26.05.2021    14:37    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти ХIХ – „За озеленяване” и УПИ I73 в кв. 8, с. Бряговица, общ. Стражица.


21.05.2021    13:11    Конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина


14.05.2021    16:12    Публичен търг с тайно наддаване на 01.06.2021г. от 11,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот IV в кв.91 по плана на гр.Стражица, с площ 580 кв.м. актуван с АЧОС №675/09.02.1998г.


12.05.2021    15:41    Oрганизиране и провеждане търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд
Списък на имотите от Общинския поземлен фонд


11.05.2021    10:02    Oрганизиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 26.05.2021г. от 14,30 часа в залата на Община Стражица за продажба на Триетажна сграда /бивш Обшински дом/


29.04.2021    16:59    Oрганизиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 26.05.2021 г. в залата на Община Стражица


29.04.2021    16:57    Oрганизиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 26.05.2021 г. от 11,45 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост


27.04.2021    16:54    Длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс


27.04.2021    10:55    Провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина, от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
СПИСЪК на вакантните длъжности за войници от в. ф. 28860-Горна Малина за заемане след конкурс от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


27.04.2021    10:52    Вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс
Списък на обявените вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на слу в доброволния резерв чрез провеждане на конкурс


26.04.2021    14:34    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти ХIХ – „За озеленяване и търговия” и УПИ I73 в кв. 8, с. Бряговица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


26.04.2021    14:32    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти I – „За озеленяване”, III – „За обединено детско заведение” и УПИ IV – „За комплексно обслужване” в кв. 58, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


26.04.2021    14:29    Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за „Изграждане на водопровод до общински сграда в м. Бекчия, с. Кесарево, общ. Стражица” с точка за присъединяване в с. Балканци, преминаване в сервитута на път VTR 1285 до ПИ 36782.84.326 по КВС в землище с. Кесарево, общ. Стражица.


26.04.2021    14:27    ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА


21.04.2021    11:53    Oдобрен Проект за ЧИ на ПУП-ПР в обхват: УПИ I в кв. 60, с. Теменуга, общ. Стражица, обл. В. Търново.


21.04.2021    11:52    Oдобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: УПИ I – „За индивидуално комплексно жилищно строителство” в кв. 74, общ. Стражица, обл. В. Търново.


21.04.2021    11:51    Oдобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: УПИ II в кв. 91, с. Камен, общ. Стражица, обл. В. Търново.


15.04.2021    15:23    Протокол от заседание на комисия за разпределение за ползване на пасища, мери и ливади.


15.04.2021    10:03    Пролетното почистване в общината започва на 19.04.2021 г.


12.04.2021    15:34    СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА


06.04.2021    15:26    Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III123, УПИ IV127, УПИ V125, УПИ VII127, УПИ VIII127 и УПИ IХ134 от кв. 62 и УПИ I128, УПИ II132, УПИ IV132, УПИ V130, УПИ VI129 и УПИ VII129 от кв. 63 по плана на с. Лозен, общ. Стражица, обл. В. Търново.


02.04.2021    11:35    Пркратяване на категоризация на обект


29.03.2021    15:37    Отмяна на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Стражица


15.03.2021    09:56    Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план


15.03.2021    09:55    Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план


09.03.2021    09:10    Община Стражица обявява свободните работни места по одобрен проект: „Патронажна грижа+ в община Стражица”
Декларация за съгласие за обработка на лични данни
Заявление


04.03.2021    15:03    Заповед № 324 /01.03.2021г. - организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 24.03.2021г.


04.03.2021    15:00    Заповед № 323 /01.03.2021г. - организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 24.03.2021г.


04.03.2021    13:10    Община Стражица обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект: „Патронажна грижа+ в община Стражица”
Декларация за съгласие за обработка на лични данни
Приложение 1 - Заявление за подбор на потребители


04.03.2021    10:07    Заповед № 332 /01.03.2021г. - Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Стражица за времето до 30.04.2021 г.


26.02.2021    17:00    Процедура по отдаване на пасища, мери и ливади на собственици (ползватели) на животновъдни обекти в общината
Документи


25.02.2021    16:00    Заповед № 280 /24.02.2021г. - Организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост на 16.03.2021г.


25.02.2021    15:58    Заповед № 279 /24.02.2021г. - Организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 16.03.2021 г.


18.02.2021    14:31    Проект BG05M9OP001-6.002-0030 „Патронажна грижа+ в община Стражица“.


12.02.2021    13:34    Списък на класирани кандидати за обявената длъжност медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията


10.02.2021    16:11    СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА


10.02.2021    10:43    Отдел "Местни данъци и такси" при община Стражица съобщава, че гражданите и юридическите лица могат да заплатят своите задължения за 2021 година на касите в общината, Български пощи, Изипей (Easypay) или по банков път. Работно време: понеделник - петък от 08:30 до 17:00 часа.


09.02.2021    15:12    Списък на допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията и график за събеседване с допуснатите кандидати


04.02.2021    14:06    Проект за ЧИ на ПУП-ПР в обхват: УПИ I – „За обществено-жилищно строителство” в кв. 93, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


04.02.2021    14:04    Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: УПИ I – „За обществено-жилищно строителство” в кв. 19, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


04.02.2021    14:02    Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 70408.321.5 и ПИ 70408.298.1 по КК и КР на с. Сушица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


01.02.2021    12:37    Заповед № 156 / 29.01.2021г. за изменение и допулнение на Заповед № 2179 / 21.12.2020г.


01.02.2021    09:57    Свободно работно място за длъжност медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията


26.01.2021    09:31    Организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 11.02.2021г. от 14.00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот V – За производствено складови дейности и търговия


25.01.2021    16:43    Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.03.2021 г. и 30.03.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. София


19.01.2021    10:45    Безплатна правна помощ на нуждаещите се граждани.


11.01.2021    14:31    ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗКРИВА НОВА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“
Заявление за заемане на длъжност, Заявление за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа”


07.01.2021    15:59    Инвестиционно предложение: „Зона за отдих с велоалея, гр. Стражица"


07.01.2021    15:58    Инвестиционно предложение: „Зона за отдих "Възрожденци"


07.01.2021    15:57    Инвестиционно предложение: „Зона за отдих „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица"


05.01.2021    16:19    Ликвидатора на ОППК „3 Март - 94” в ликвидация, със седалище и адрес на управление, село Бряговица, община Стражица, вписана в ТР с ЕИК 104041383, свиква Общо събрание на 22.01.2021г. от 17.00 часа в залата на кметството


04.01.2021    11:09    Протокол от заседание на комисия, определена със Заповед №1877/16.11.2020 г. на кмета на община Стражица, за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Стражица, обявена със Заповед № 1857/13.11.2020 г. на кмета на община Стражица


30.12.2020    16:01    Уведомяваме Ви, че във връзка с годишното приключване на 31.12.2020 г. /четвъртък/ Община Стражица ще работи с граждани при намалено работно време, както следва: Центърът за административно обслужване – от 08:30 до 12:30 часа.


29.12.2020    14:32    Организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 19.01.2021 г. в залата на Община Стражица


29.12.2020    14:30    Oрганизиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 19.01.2021г. от 13.30 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 80203.59.24, представляващ Рибарник в местността „Козлука“, в землището на с.Царски извор, с площ 12524 кв.м.


15.12.2020    15:08    Община Стражица набира потребители за услугата "Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19"


14.12.2020    11:14    Списък на класирани кандидати за длъжност Медиатори в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица


10.12.2020    16:12    Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност Медиатори в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица

График за събеседване с допуснатите кандидати


07.12.2020    18:18    МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Уведомява фирмите и гражданите, собственици на ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.), изградени до 23 декември 2016 г. за които не са издадени Разрешения за строеж и не са вписани в регистър на Басейнова Дирекция да подадат Заявление в съответната Басейнова Дирекция за вписване на съоръженията В СРОК ДО 28 НОЕМВРИ 2022 г.


04.12.2020    16:12    Конкурс за подбор на персонал за длъжностите медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията.


04.12.2020    14:55    Общинска администрация, отдел ”УТ” на основание Чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че със Решение № 180/10.11.2020 г. на Общински съвет Стражица е одобрено Техническо задание и е разрешено да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „БТК” ЕАД и изтегляне на нов оптичен кабел в нея от технологична сграда ТС 6161, гр. Стражица, Община Стражица, Област Велико Търново до технологична сграда ТС 608, гр. Попово, Община Попово, Област Търговище” с трасе в землището на гр. Стражица.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно Чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ.


04.12.2020    14:52    Общинска администрация, отдел ”УТ” на основание Чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че със Решение № 172/10.11.2020 г. на Общински съвет Стражица Разрешава изработването на проект и одобряване на задание за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Стражица за изваждане от строителните граници на с. Николаево, на УПИ V – „За производствено складови дейности” в кв. 38.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно Чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ.


03.12.2020    16:39    Списък на оценени и класирани кандидати за длъжностите социален работник и медиатор в центъра за ранна интервенция на уврежданията.


01.12.2020    13:21    Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжностите Социален работник и Медиатори в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица
График


01.12.2020    11:35    ЗАЩИТЕН ВИД ВЕКОВНО ДЪРВО ОТ ВИДА „ТРЕПЕТЛИКА“ (POPULUS TREMULA), НАМИРАЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЛАДИСЛАВ, ОБЩИНА СТРАЖИЦА


25.11.2020    13:15    Епизоотична обстановка по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците.


25.11.2020    13:09    Kонкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 09.02.2021 г. до 10.02.2021 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив


24.11.2020    10:15    Конкурс за подбор на персонал в центъра за ранна интервенция на уврежданията за длъжностите : социален работник - 1 и медиатор - 1


23.11.2020    10:05    Провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина


20.11.2020    16:29    УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГР. СТРАЖИЦА,
Във връзка с подмяна на водопровода на ул. “Възраждане“ Ви уведомяваме, че на 23.11.2020 г. /понеделник/ от 08.00 ч. до 17.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в гр. Стражица.
Предварително се извиняваме за причинените временни неудобства!


16.11.2020    11:59    Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Стражица.

Заявление


13.11.2020    15:37    Решение №ВТ-13-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


10.11.2020    12:17    Процедура по подбор за заемане на длъжността ДИРЕКТОР ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ - 1 работно място


09.11.2020    16:46    Предоставянето на услугата "топъл обяд" се удължава до 31.12.2020 година.


09.11.2020    16:40    Организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общински поземлен фонд на община Стражица с начин на трайно ползване "пасище, мера" и "пасище и храсти" за срок от една стопанска година.
Списък


30.10.2020    12:54    Организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 17.11.2020 г. от 10,30 часа в залата на Община Стражица за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на гаражна клетка № 1 със ЗП 26,00 кв.м. в УПИ VIIІ - „За обществено жилищно строителство”, кв.88 по ПУП на гр.Стражица, актуван с АчОС № 8304/03.04.2020г.


28.10.2020    15:03    Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.


28.10.2020    15:01    Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 27.10.2020 г. до 10.11.2020 г.


23.10.2020    16:49    Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


23.10.2020    14:11    Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново


22.10.2020    15:13    В изпълнение на проект: "Преходни жилище за деца от 15 до 18 години, гр. Стражица", финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0003-C01 от 15.07.2019г. е открита процедура по подбор за заемане на длъжността Директор преходно жилище.
Заявление
Декларация за лични данни


16.10.2020    13:54    Организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 05.11.2020 г. в залата на Община Стражица


16.10.2020    13:53    Организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 05.11.2020 г. от 11,30 часа в залата на Община Стражица за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на търговски обект със ЗП 50,40 кв.м. в УПИ IIІ - „За ОЖС и търговия”, кв.73 А по плана на гр.Стражица, актуван с АЧОС № 8589/19.08.2020г.


16.10.2020    11:07    ОБЩИНА СТРАЖИЦА НАПОМНЯ НА ФИРМИТЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.)


13.10.2020    14:11    СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ ви уведомява, че до 30 ноември 2020 година съвместно с екипа на фирма „Кей Ди консултинг“ ЕООД се провеждат анализи на нашата територия


12.10.2020    17:00    От името на Общинския оперативен щаб с апел за стриктно спазване на обявените мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на община Стражица


09.10.2020    16:42    Организиране и провевеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 29.10.2020 г. в залата на Община Стражица


09.10.2020    11:59    Прекратяване на категоризация Снек-бар "Плаза" гр. Стражица


06.10.2020    15:17    ОБЩИНА СТРАЖИЦА ОТМЕНЯ ПРАЗНЕНСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ФЕСТИВАЛА НА ЖИТЕНАТА ПИТКА И ТРАДИЦИОННИТЕ ПАНАИРИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ТОЗИ МЕСЕЦ, ЗАРАДИ ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА


06.10.2020    15:13    Отмяна на традиционните събори в селата Кесарево, Бряговица, Сушица, Владислав, Лозен и Нова Върбовка


05.10.2020    13:42    На 01.10.2020 г. Община Стражица подписа Допълнително споразумение №2 към Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г. за финансиране на Договор BG05M9OP001-2.103-0058-C01 във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0044 „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”.


05.10.2020    13:29    Заповед № 36/02102020 на дирекрора на ОП "Странични дейности", относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина.


28.09.2020    16:16    Провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


24.09.2020    13:33    Инвестиционно предложение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от шахтов кладенец "ШК - ВиК Йовковци-Ново Градище"


09.09.2020    16:00    Онлайн анкета относно провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Велико Търново


08.09.2020    14:55    Проект по целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020" се удължава до 31.10.2020 г.


02.09.2020    17:02    Организиране и провеждане na публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост


02.09.2020    16:59    Организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 23.09.2020 г. от 11,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на Магазин със склад със ЗП 45.76 кв.м. от едноетажна сграда /Автоспирка/, находяща се в УПИ I – За парк, кв.61 по плана на с.Царски извор.


31.08.2020    16:36    Община Стражица подписа договор с Фонд "Социална закрила" по Целева програма на МТСП за подпомагане образователния процес на децата и младежите


24.08.2020    16:17    Организиране и провеждане на търг тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Стражица с начин на трайно ползване "пасище , мера" и "пасище с храсти" за срок от една стопанска година.
Списък на имотите


11.08.2020    15:32    ЗАПОВЕД № ПО-09-27 гр. Велико Търново, 04.08.2020 Г. Относно назначена комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Стражица за стопанската 2020/2021 г.


11.08.2020    14:31    Забрана за движение на МПС по ул. "Михал Друмев" в участъка от кръстовището с ул. "Светослав Тертер" до кръстовището с ул. "Цар Симеон II"
Съобщение


10.08.2020    15:57    Поради създалата се обстановка причинена от разпространението на COVID-19 се отменя провеждането на традиционния панаир в гр. Стражица


07.08.2020    09:37    Организация за празника на град Стражица - 15 август 2020 г.


06.08.2020    15:12    Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


03.08.2020    13:52    Общинска Служба по Земеделие гр.Стражица уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ, че е изготвен предварителен регистър чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ.


30.07.2020    13:03    Обява за съдебни заседатели - Районен съд Г. Оряховица


29.07.2020    15:54    Провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 05.10.2020 г. до 07.10.2020 г. в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново
Списък на вакантните длъжности за войници в Национален военен университет "Васил Левски", за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


27.07.2020    08:54    Организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 11.08.2020г. от 11,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот ХI – 256, кв.6 по плана на гр.Стражица, с площ 490 кв.м., заедно с 96,88 кв.м. незавършено строителство, актуван с АЧОС № 7819/13.04.2018г.


17.07.2020    13:28    Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица


17.07.2020    13:26    Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Националната гвардейска част – гр. София


16.07.2020    15:32    Отмяна от Административен съд - Велико Търново на незаконосъобразна разпоредба


14.07.2020    15:57    Организиране и провеждане търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Стражица с начин на трайно ползване "пасище, мера" и "пасище с храсти" за срок от една стопанска година
Списък на имотите


14.07.2020    15:52    Процедура за набиране на доброволци за допълване на състава на Общински доброволен отряд на територията на Община Стражица за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината


09.07.2020    13:14    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот I – „За индивидуално комплексно жилищно строителство” в кв. 74 и улица с о.т. 228 – 227 – 241, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


09.07.2020    09:19    Отмяна от Административен съд - Велико Търново на незаконосъобразна разпоредба


03.07.2020    08:57    Отмяна на традиционния Петровски панаир в село Камен


30.06.2020    13:32    Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираните територии на землище с. Асеново и землище гр. Стражица, общ. Стражица


23.06.2020    22:34    Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица


22.06.2020    22:33    Организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 08.07.2020 г., от 14.00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот XXIII-411,415 с изградени основи със ЗП 120 кв.м., кв.30 по плана на гр.Стражица, с площ 425 кв.м., актуван с АчОС № 8338/22.04.2020г.


22.06.2020    22:32    Организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 08.07.2020г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост


19.06.2020    10:07    Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти.


11.06.2020    16:04    Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти I – «За индивидуално комплексно жилищно строителство», III897 и II897 в кв. 100, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


11.06.2020    16:03    Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: УПИ II – «За индивидуално комплексно жилищно строителство» в кв. 60, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


11.06.2020    16:03    Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: УПИ I – «За обслужваща и търговска дейност» в кв. 103, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


11.06.2020    16:02    Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот ХI166 в кв. 26, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


11.06.2020    16:01    Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: УПИ III – «За обществено жилищно строителство и търговия» в кв. 73, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


04.06.2020    10:17    "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури


29.05.2020    19:55    Вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс
Списък на длъжностите


27.05.2020    21:14    Отмяна от Административен съд - Велико Търново на незаконосъобразна разпоредба


27.05.2020    10:55    Сиренната система в Стражица ще бъде задействана на втори юни по повод Деня на Ботев


22.05.2020    10:27    Организиране и провеждане на търг с тайно наддаване на 10.06.2020г. от 11,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Масивна едноетажна сграда със ЗП 58,05 кв.м., заедно с Урегулиран поземлен имот III – За КОО, кв.91по плана на с.Камен, с площ 670 кв.м.


20.05.2020    11:46    Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ относно: Обособяване на нов поземлен имот /ПИ/ 04282.41.21 от ПИ 04282.41.8 – „За животновъден комплекс” по КККР на с. Благоево, община Стражица.


20.05.2020    11:45    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот I – „За индивидуално комплексно жилищно строителство” в кв. 74 и улица с о.т. 228 – 227 – 241, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


20.05.2020    11:45    Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация на гр. Стражица в обхват: УПИ II – «За индивидуално комплексно жилищно строителство» в кв. 60, гр. Стражица, общ. Стражица.


20.05.2020    11:44    Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот ХI166 в кв. 26, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


20.05.2020    10:24    Забрана за бране на липа


15.05.2020    17:00    Обезщетения "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД за селата Лозен и Нова върбовка


15.05.2020    14:58    Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лиза, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15. 07.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив


14.05.2020    16:51    Инвестиционно предложение: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПСОВ ГР.СТРАЖИЦА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 69633.605.7 ПО КК И КР, ГР.СТРАЖИЦА“


13.05.2020    16:17    Организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд
Списък на имотите


11.05.2020    14:37    Инвестиционно намерение от "АГРАНУМ" ООД


08.05.2020    14:15    Организиране и провевдане публичен търг с тайно наддаване на 27.05.2020г. от 10.00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на част от имот – публична общинска


08.05.2020    14:12    Организиране и провевдане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 27.05.2020 г. в залата на Община Стражица


08.05.2020    10:45    Стартира проект по целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020"


30.04.2020    14:05    Започване на строителни дейности на територията на община Стражица във връзка с реализацията на обект "Разшитяване на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод


29.04.2019    15:44 Заповед № 6847 / 29.04.2020г. относно временен режим за водоподаване в с. Железарци, община Стражица


29.04.2020    11:53    Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за изграждане на обходен път на с. Сушица в ПИ с идентификатор 70408.321.227 по КВС, землище с. Сушица, общ. Стражица.


29.04.2020    11:52    Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ на тръбопровод за причистена вода и тръбопровод за дъждовна канализация за обект: „Реконструкция и модернизация на съществуваща ГПСОВ – гр. Стражица”, ПИ 69633.605.8 по ККИКР землище гр. Стражица, общ. Стражица.


28.04.2020    14:14    Община Стражица обявява стартиране на процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”


27.04.2020    13:28    
Уважаеми граждани на община Стражица,
В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на Общински план за развитие на община Стражица за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.
Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата. (Може да използвате Х или ?, за да маркирате отговорите).
Благодарим Ви!
АНКЕТА


15.04.2020    15:44    Община Стражица обявява свободните работни места по открита процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”


15.04.2020    12:24    Община Стражица обявява прием на заявления от желаещи да ползват услуги по домовете по процедура “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3” BG05M9OP001-2.101


13.04.2020    20:19    Информация за работодатели


07.04.2020    10:50    Oсигуряване на възможност на лица с прекъснати здравноосигурителни права да подават документи до НАП чрез Общинска администрация Стражица, кметовете и кметските наместници от състава на община Стражица


07.04.2020    10:40    Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение, вкл. ограниченията свързани с придвижване между отделни населени места, от Национална агенция за проходите /НАП/ осигуряват възможност на задължените лица за подаване на документи, свързани с актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на съответните общински администрации.

Лицата с прекъснати здравноосигурителни права ще могат да подават Декларация /образец №7/ „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и други документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителния статус чрез съдействието на общинската администрация и кметствата, като общинските и кметски експертите не се ангажират с даване на разяснения, предоставяне на допълнителна информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и анализ на представените документи.

В случай на необходимост, такава информация може да бъде получена от служители на Национална агенция за проходите, чрез обаждане в офис на НАП или на телефона за информация на НАП – 0700 18 700.


06.04.2020    19:33    Имоти пасища, мери разпределени на животновъдитеподали заявления.


25.03.2020    13:50    Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, Ви уведомяваме, че на основание § 26 от Закона през 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства за цялата година.


25.03.2020    13:49    Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват: Урегулиран поземлен имот I – „За обслужваща и търговска дейност” в кв. 103, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


25.03.2020    13:47    Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват: Урегулиран поземлен имот III – „За обществено жилищно строителство и търговия” в кв. 73, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


25.03.2020    13:46    Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват: Урегулиран поземлен имот I – „За обществено жилищно строителство” в кв. 18, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


25.03.2020    13:30    Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК (териториална експертна лекарска комисия)


20.03.2020    14:02    Агенция по заетостта напомня: "Останете си в къщи".


20.03.2020    12:00    Проект на МТСП за подобряване условия на труд чрез ремонти в сграден фонд Допустими дейности
Презентация
Запитване за допустиност


19.03.2020    17:00    Уважаеми граждани на община Стражица,
В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Стражица за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.
Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.
Благодарим Ви!


13.03.2020    19:42    ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДО 29.03.2020 Г.


11.03.2020    11:43    организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 26.03.2020г. от 10,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот III в кв.76 по плана на гр.Стражица


11.03.2020    11:42    Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 26.03.2020 г. от 9,30 часа в залата на Община Стражица за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на търговски обект


11.03.2020    16:12Относно: Съобщение от Областно пътно управление Велико Търново до земеделските производители
С оглед предпазване от пътно-транспортни произшествия, Областно пътно управление Велико Търново напомня, че съгласно Закона за пътищата не се допуска замърсяване на пътните платна на републиканските пътища с кал и други отпадъчни материали от земеделска и друга техника.
Републикански пътища на територията на община Стражица са:
I-4: Велико Търново – Антоново – Шумен;
ІІІ-407: Моравица - Ново Градище - Мирово - Стражица-Царски Извор - Горски Сеновец - Лозен - Виноград- Орловец;
III-4072: Стражица-Николаево;
ІІІ-4082: Чешма – Кесарево - гара Кесарево;
III-514: Попово - Камен – Драганово;


11.03.2020    11:27     Относно: Oнлайн анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри


10.03.2020    11:08     Относно: Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД


09.03.2020    12:34     Относно: предприемане на превантивни мерки срещу разпространението на остри респираторни заболявания


09.03.2020    12:14     Относно: Прекратявавне категория на обект


06.03.2020    15:17     Относно: До собствениците на малки лични стопанства


04.03.2020    17:10     Относно: Определяне места за загробване на принудително убити животни.


04.03.2020    17:00     Относно: Деклариране на домашни любимци


02.03.2020    17:00     Относно: Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД


28.02.2020    14:03     Относно: Процедура по отдаване на пасища, мери и ливади на собственици (ползватели) на животновъдни обекти в общината.
Заявление


26.02.2020    15:46     Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: кв. 101 и улица с о.т. 267 – 268 – 270 -272, с. Камен, общ. Стражица, обл. В. Търново.


26.02.2020    15:44     Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: УПИ ХХ – „За производствено складови дейности” и УПИ VIII – „За пункт” в кв. 175 и улица с о.т. 523б – 523в, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


19.02.2020    16:32     Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 05.03.2020г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост


19.02.2020    16:22     Относно: стартиране на Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"


19.02.2020    16:20     Относно: инвестиционно предложение


17.02.2020    15:38     Относно: одобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Обособяване на нов ПИ 04282.41.21 от ПИ 04282.41.8 – „За животновъден комплекс” по КККР на с. Благоево, общ. Стражица, обл. В. Търново.


17.02.2020    15:38     Относно: одобрен Проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за ПИ 11466.51.6 и ПИ 11466.51.7, съгласно действащата кадастрална карта на с. Владислав, общ. Стражица, обл. В. Търново.


17.02.2020    15:36     Относно: одобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за ПИ 06731.56.15 и ПИ 06731.56.16, съгласно действаща кадастрална карта на с. Бряговица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


12.02.2020    09:49     ПРИЕМНА на Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация от 14:30 часа на 14.02.2020г./петък/ в Общински център за услуги и информация


12.02.2020    09:39     Относно: Във връзка с предстоящата кампания за подмяната на лични карти, Областната дирекция на МВР – В.Търново съвместно с Община Стражица ,организират мобилни групи по селата в община Стражица за дистанционно приемане на документи за издаване на нови документи за самоличност


06.02.2020    15:55     Относно: молба до Районен съд град Горна Оряховица от адв. Цветелина Донкова


05.02.2020    16:16     Относно: Мерки за ограничаване разпространението на болестта "Африканска чума по свинете" на територията на Община Стражица


05.02.2020    16:15     Относно: Мерки за ограничаване разпространението на болестта "Африканска чума по свинете" на територията на Община Стражица


02.02.2020    16:16     Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.05.2020 г. до 03.06.2020 г., във военни формирования на Сухопътните войски


31.01.2020    16:12     Относно: провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина


31.01.2020    16:00     Относно: удължаване приема на заявления от продължително безработни лица по одобрен проект: "Местни инициативи за заетост в община Стражица", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., чрез подхода "Водено от общностите местно развитие, Мярка 02 на СНЦ "МИГ "Лясковец – Стражица".Необходими документи


29.01.2020    15:10     Относно: конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина


21.01.2020    12:30     Община Стражица продължава успешното предоставяне на социални услуги в Центъра за ранна интервенция на увреждания по проект BG05M9OP001-2.004-0003 „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0003-С04 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Услуги за ранно детско развитие”. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 600 246,02 лв., като 510 207,10 лв. са от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а 90 036,92 лв. е размерът на Националното съфинансиране. Към месец януари 2020 г. ползватели на услугите предоставени в Центъра за ранна интервенция на уврежданията са били 388 потребители на възраст от 0 до 7 годишна възраст, както и техните родители.
По проекта се предоставя подкрепа за деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.


21.01.2020    12:26     Относно: провеждане на Регионална младежка среща на 15.02.2020 г. в Младежки дом - Велико търново. Регистрация за участие


21.01.2020    12:14     Относно: прием на заявления от продължително безработни лица по одобрен проект: "Местни инициативи за заетост в община Стражица", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., чрез подхода "Водено от общностите местно развитие, Мярка 02 на СНЦ "МИГ "Лясковец – Стражица".Необходими документи


17.01.2020    14:55     Относно: одобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот IХ – "За озеленяване" в кв. 88, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


17.01.2020    14:53     Относно: одобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти II – "За гаражи", III – "За склад" и IV – "За кантар и закусвалня" в кв. 69 , с. Горски Сеновец, общ. Стражица, обл. В. Търново.


17.01.2020    14:53     Относно: одобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти I124, II121 и ХI120 – "За здравен дом" в кв. 22, с. Горски Сеновец, общ. Стражица.


17.01.2020    14:52     Относно: одобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот I – "За стопански двор на кметство" в кв. 42, с. Виноград, общ. Стражица.


17.01.2020    14:52     Относно: допуснат за изработване Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, с обхват ПИ 11466.51.6 и ПИ 11466.51.7, съгласно действащата кадастрална карта на село Владислав, община Стражица.


17.01.2020    14:51     Относно: допуснат за изработване Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП – ПРЗ/ с обхват ПИ 06731.56.15 и ПИ 06731.56.16, съгласно действащата кадастрална карта на село Бряговица, община Стражица.


17.01.2020    14:50     Относно: допуснат за изработване Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ относно: Обособяване на нов поземлен имот /ПИ/ 04282.41.21 от ПИ 04282.41.8 – "За животновъден комплекс" по КККР на с. Благоево, община Стражица.


17.01.2020    14:34     Заповед № 67 / 15.01.2020 г. Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 05.02.2020г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост


17.01.2020    14:32     Заповед № 66 / 15.01.2020 г. Относно: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща масивна едноетажна сграда със ЗП 104,58 кв.м.


09.01.2020    09:35     Списък на оценени и класирани кандидати за обявеното работно място за длъжност „Социален работник” по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”.


03.01.2020    11:55     Списък на допуснати и недопуснати кандидати за обявеното работно място за длъжност „Социален работник” по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”. График за събеседване с допуснатите кандидати.


27.12.2019    14:36     Уведомяваме Ви, че във връзка с годишното приключване на 31.12.2019 г. /вторник/ Община Стражица ще работи с граждани при намалено работно време, както следва: Общинският център за услуги и информация – от 08:30 до 14:00 часа.


23.12.2019    14:44     Заповед № РД06-267 / 23.12.2019 г. Относно: Първично възникнал случай на африканска чума по свинете на територията на с.Кавлак и с.Н.Градище


18.12.2019    15:15     Заповед № РД06-265 / 18.12.2019 г. Относно: Първично възникнал случай на африканска чума по свинете на територията на с.Славяново.


18.12.2019    15:14     Заповед № РД06-264 / 18.12.2019 г. Относно: Първично възникнал случай на африканска чума по свинете на територията на с.Върбица.


17.12.2019    10:08     Уведомление за инвестиционно намерение от "А1 България".


17.12.2019    09:08     Заповед № РД09-327 / 28.03.2019г. от Министерство на земеделието, храните и горите.


17.12.2019    09:02     Обучение на тема: "Добри земеделски и фермерски практики и опасности, свързани с безопасността на фуражите".


16.12.2019    15:04     Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: УПИ ХХ – „За производствено-складови дейности” и УПИ VIII – „За пункт за ТО” в кв. 175 и улица с о.т. 523б – 523в, гр. Стражица, общ. Стражица.


16.12.2019    15:03     Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот IХ – «За озеленяване» в кв. 88, гр. Стражица, общ. Стражица.


16.12.2019    15:02     Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: кв. 44 и улица с о.т. 111 – 141, село Камен, общ. Стражица, обл. В. Търново.


16.12.2019    15:01     Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти IVR1477,общ.R, VR1479,1478 Rи ХIV – „За индивидуално комплексно жилищно строителство”R Rв кв. 166, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


16.12.2019    15:01     Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот ХIIIR420R в кв. 53, с. Бряговица, общ. Стражица, обл. В. Търново.


16.12.2019    11:31     Обява за свободно работно място за длъжност социален работник по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”.


13.12.2019    16:02     Настоятелството на НЧ "Станчо Станчев 1896" с. Сушица, общ. Стражица, обл. Велико Търново, на основание чл. 31 от Устава на читалището, свиква извънредно общо събрание на 23.12.2019 г. от 17.00 часа в залата на читалището


05.12.2019    16:50     Заповед № 2051 / 04.12.2019 г. Относно: организирне и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 19.12.2019 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост


03.12.2019    12:03

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
До: Ценка И. Атанасова, гр.Стражица ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАПОВЕД №1333/23.08.2019 Г.