Обществени поръчки

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
"ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция № 1- Ремонт на язовир "Ташлъдере", с. Камен;
Обособена позиция № 2 - Ремонт на язовир "Сусурлука", с. Сушица;
Обособена позиция № 3 - Ремонт на язовир "Ръбе", с. Сушица;
Обособена позиция № 4 – Ремонт преливник на язовир "Боаза",
с. Царски извор"
10.04.2017 14:58 #
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Стражица 05.11.2014 16:25 03.12.2014 17:00
Обществена поръчка чрез публична покана с предмет “Осигуряване на закуски за учениците от I до IV клас и организиране на столово хранене за обяд на учениците от I до VIII клас, обучаващи се целодневно по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и на пътуващи ученици от ІХ до ХІІ клас от СОУ “Св. Климент Охридски” 31.10.2014 15:50 11.11.2014 17:00
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез публична покана с предмет: Изписване на храм „Св. Архангел Михаил” 02.10.2014 17:25 14.10.2014 17:00
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за обществена поръчка с предмет: ”Изработване проект на Общ устройствен план на Община Стражица” 01.10.2014 17:10 29.10.2014 17:00
Публична покана с предмет: "Избор на изпълнители за провеждане на обучения и осъществяване на дейности по информация и публичност по проект: "Компетентни и ефективни служители - съвременна администрация" по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Обучение „Ефективно управление на времето и стреса”
Обособена позиция № 2: Обучение „Нови подходи в инвестиционния процес и задълженията на Общината като участник"
Обособена позиция № 3: Дейности за информация и публичност"
16.09.2014 16:19 26.09.2014 17:00
Публична покана с предмет: „Транспортни услуги по две обособени позиции:
1. Специализиран превоз на ученици на територията на община Стражица през учебната 2014/2015 година;
2. Извършване на обществен превоз на пътници с автобус по утвърдено маршрутно разписание от общинската транспортна схема”
12.09.2014 20:10 24.09.2014 17:00
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за обществена поръчка с предмет: Строителство по изпълнение на обект: „Подмяна на уличен водопровод на път ІІІ – 4082 „Чешма – Кесарево” от републиканска пътна мрежа в участъка през с. Кесарево, община Стражица” 30.06.2014 16:55 11.08.2014 17:00
ОБЩИНА СТРАЖИЦА обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор на обекти по обособени позиции: Обособена позиция №1 "Упражняване на строителен надзор на обект – "Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение в с. Сушица – етап I"; Обособена позиция №2 "Упражняване на строителен надзор на обект – "ПСОВ "Вътрешна канализационна мрежа" ПИ 000223 по КВС землище с. Сушица, Община Стражица, Област Велико Търново 06.03.2014 16:45 03.04.2014 17:00