Публикувано на: 01.10.2014 17:10

ОБЩИНА СТРАЖИЦА обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: ”Изработване проект на Общ устройствен план на Община Стражица”
Уникален идентификационен номер: 00078-2014-0008
Търгът ще се проведе на 30.10.2014 г. от 13:30 часа в залата на Община Стражица, 3 етаж.
Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес www.strazhitsa.com – раздел „Профил на купувача”. При поискване документацията може да се изпрати по куриер, за сметка на участника, след изпращане на посочения факс (6161/ 2568) копие от платежно нареждане за платена сума, точен адрес за получаване, телефон, факс и данни за фактура.
Документация за участие при поискване се предоставя след представяне на платежен документ за заплащане на същата.
Цената на документацията е 14,00 (четиринадесет) лева.
Сумата следва да бъде внесена в касата на Община Стражица, ул."Дончо Узунов" № 5 от 8:00 часа до 17:00 часа. всеки работен ден или но банков път на следната сметка на Община Стражица:
Банка "ДСК" ЕАД, клон Стражица
IBAN: BG55STSA93008401101200,
BIС: STSABGSF, код вид плащане 447000.
Документацията може да бъде закупувана до датата на подаване на офертата.
Крайният срок за получаване на документацията и представяне на офертите е 17:00 часа на 29.10.2014 г.
За контакти тел. 06161/ 4309, Боряна Добрева – н-к отдел „Регионално развитие”.

Документация

Файл Размер
Обявление 642 KB
Документация за участие 791 KB
Методика за определяне на комплексна оценка на офертите 853 KB
Планово задание 5 116 KB
Схеми 2 848 KB
Решение 174 KB
Становище 3 589 KB
Разяснение 32 KB
Съобщение 103 KB
Протокол 1 145 KB
Протокол 2 469 KB
Протокол 3 105 KB
Решение 30 KB
Договор ОУП 5 648 KB
Договор - подизпълнител 271 KB
Информация за освободена гаранция 19 KB
Информация за плащане по договори 16 KB
Информация за плащане по договори 46 KB
Информация за освободена гаранция 98 KB

Краен срок за подаване на оферта

29.10.2014 17:00

Търгът ще се проведе на

30.10.2014 13:30