Публикувано на: 02.10.2014 17:25

ОБЩИНА СТРАЖИЦА обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изписване на храм „Св. Архангел Михаил” по проект: „Довършителни дейности в храм Св. Архангел Михаил с. Горски Сеновец” ”, финансиран с договор за отпускане на финансова помощ № 41/3/322/1342 от 04.08.2014 г. по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.
Уникален номер на поръчката: 9034350.
Търгът ще се проведе на 15.10.2014 г. от 13:30 часа в залата на Община Стражица, 3 етаж.
Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес www.strazhitsa.com – раздел „Профил на купувача”.
Крайният срок за предаване на офертите е 17:00 часа на 14.10.2014 г.
За контакти тел. 06161/ 4309, Боряна Добрева – н-к отдел „Регионално развитие”.

Документация

Файл Размер
Публична покана 615 KB
Документация 335 KB
Образци 214 KB
Проект 1 320 KB
Договор 163 KB
Протокол 322 KB
Договор 304 KB
Плащане за м. Ноември 44 KB
Плащане за м. Януари 45 KB
Плащане за м. Април 44 KB
Окончателно плащане м. Юли 45 KB
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 12.10.2015 г. 45 KB

Краен срок за подаване на оферта

14.10.201 17:00

Търгът ще се проведе на

15.10.2014 13:30