Публикувано на: 31.10.2014 15:50

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет “Осигуряване на закуски за учениците от I до IV клас и организиране на столово хранене за обяд на учениците от I до VIII клас, обучаващи се целодневно по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и на пътуващи ученици от ІХ до ХІІ клас от СОУ “Св. Климент Охридски”, регистрирана в АОП с номер 9035388.

Търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 13:30 часа в сградата на СОУ „Св. Климент Охридски”, с. Камен, стая 102.
Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес www.strazhitsa.com – раздел „Профил на купувача”. Крайният срок за подаване на оферти е 11.11.2014 г. до 17:00 часа.
За контакти: тел. 06163 2201, Eлена Христова Данаилова – директор на СОУ „Св. Климент Охридски”.

Документация

Файл Размер
Публична покана 187 KB
Документация 358 KB
Проект 97 KB
Образци 174 KB
Протокол 1 032 KB
Декларации 3 204 KB
Заповед 1 223 KB
Договор 5 405 KB
Разяснения към договор 2 525 KB
Плащане ноември и декември 2014г. 2 525 KB
Плащане януари 2015г. 2 525 KB
Плащане февруари 2015г. 2 525 KB
Плащане март 2015г. 2 525 KB
Плащане април 2015г. 2 525 KB
Плащане май и юни 2015г. 2 525 KB
Справка 2 525 KB
Информация за изпълнен договор и възстановена гаранция 47 KB

Краен срок за подаване на оферта

11.11.2014 17:00

Търгът ще се проведе на

12.11.20144 13:30