Публикувано на: 06.03.2014 16:45

ОБЩИНА СТРАЖИЦА обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор на обекти по обособени позиции: Обособена позиция №1 "Упражняване на строителен надзор на обект – "Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение в с. Сушица – етап I"; Обособена позиция №2 "Упражняване на строителен надзор на обект – "ПСОВ "Вътрешна канализационна мрежа" ПИ 000223 по КВС землище с. Сушица, Община Стражица, Област Велико Търново
Търгът ще се проведе на 04.04.2014 г. от 13:30 часа в залата на Община Стражица, 3 етаж.
Желаещите могат да закупят документация за участие на стойност 14.00 лв. от Общински център за услуги и информация, гише "Административни услуги по икономически дейности", гр. Стражица, ул. "Дончо Узунов" 5, а при поискване от заинтересованото лице заплащането се извършва по следната банкова сметка: IBAN - BG 55STSA93008401101200, BIC STSABGSF, код за вид плащане 447000, Банка "ДСК" ЕАД, клон Стражица.
Крайният срок за закупуване на документацията е 17:00 часа на 27.03.2014 г.
Крайният срок за представяне на офертите е 17:00 часа на 03.04.2014 г.
За контакти тел. 06161/ 4309, Боряна Добрева – н-к отдел "Регионално развитие".

Документация

Файл Размер
.FED Обявление 70 KB
Документация 1 070 KB
.FED Решение 13 KB
Договор по позиция 1 2 854 KB
Договор по позиция 2 2 861 KB
Плащане по договор 46 KB
Плащане по договор 47 KB
Плащане по договор 48 KB
Плащане по договор 48 KB
Освободена гаранция 142 KB

Краен срок за подаване на оферта

03.04.2014 17:00

Краен срок за закупуване на документацията

27.03.2014 17:00