Публикувано на: 16.09.2014 16:19

ОБЩИНА СТРАЖИЦА обявява процедура за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на изпълнители за провеждане на обучения и осъществяване на дейности по информация и публичност по проект: "Компетентни и ефективни служители - съвременна администрация" по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Обучение „Ефективно управление на времето и стреса”
Обособена позиция № 2: Обучение „Нови подходи в инвестиционния процес и задълженията на Общината като участник"
Обособена позиция № 3: Дейности за информация и публичност"
Крайният срок за представяне на офертите е 17:00 часа на 26.09.2014 г.
Търгът ще се проведе на 29.09.2014 г. в залата на Община Стражица, 3 етаж.
За контакти тел. 06161/ 4309, Боряна Добрева – н-к отдел „Регионално развитие”.

Документация

Файл Размер
Публична покана 958 KB
Образци 501 KB
Указания и изисквания към участниците 3 561 KB
Протокол 1 032 KB
Договор по обособена позиция № 1 1 121 KB
Договор по обособена позиция № 2 1 144 KB
Договор по обособена позиция № 3 1 099 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.09.2014 17:00

Дата за провеждане на търг

29.09.2014