ДОБРЕ ДОШЛИ В СЕКЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ!

Секцията „За публично обсъждане” има за цел да насърчи сътрудничеството между
граждани, бизнес, неправителствени организации и представителите на местната
власт – Общински съвет и Общинска администрация, при формулирането на политиките
и разработването на актовете. Секцията е основно място за достъп до разнообразна
информация за планираните промени в политиките на Община Стражица.

Коментарите и предложенията по проектите на нормативни актове, стратегии, планове
и програми трябва да са свързани с темата на обществената консултация.

Вашето мнение е важно за нас!
Благодарим Ви!

   Вашите предложения можем да получим:
- по пощата, на адреса на Община Стражица: 5150 гр.Стражица, ул.”Дончо Узунов” 5
- по имейл: obshtina@strazhitsa.com , support@strazhitsa.com и obsavet_str@abv.bg
- на факс: 06161 – 25-68
- чрез кутията за становища и сигнали в Общински център за услуги и информация
- чрез кметовете и кметските наместници от общината.


18.10.2020    15:26

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане План сметка ТБО 2022 г.
Обявление
Предложение и мотиви план сметка ТБО 2022 г.
План-сметка 2022 г.
Справка за постъпилите предложения


11.10.2021    15:14

Публично обсъждане на Регионална програма за управление на отпадъците 2021 - 2028
Обявление
Справка за постъпили предложения


07.10.2021    14:45

Публично обсъждане на Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Стражица 2021–2025 г.
Обявление
План за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на Община Стражица за периода 2021-2025 г.
Справка за постъпили предложения


08.09.2021    16:56

Публично обсъждане „ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 г.”
Обявление
Приложение 1 -Програма за почви
Приложение 2 -Раздел лечебни растения
РЕШЕНИЕ РИОСВ - ПООС
СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


27.04.2021    14:51

Публично обсъждане на Програма за развитие на туризма и План за изпълнение на програмата за развитието на туризма в община Стражица.
Обявление
План за изпълнение
Справка за постъпилите предложения


27.04.2021    14:51

Публично обсъждане на Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стражица
Обявление
План за действие


27.04.2021    14:51

Публично обсъждане на Програма за развитие на туризма и План за изпълнение на програмата за развитието на туризма в община Стражица.
Обявление
План за изпълнение
Справка за постъпилите предложения


26.04.2021    14:27

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА.


07.04.2021    14:03

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Стражица за 2020 г.
Презентация.
Приложение 1.
Приложение 2.
Приложение 3.


25.01.2021    13:58

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Стражица.
Обявление
Мотиви
Проект на Наредба
Постъпили предложения


25.01.2021    13:50

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на бюджета на община Стражица за 2021 г.
Покана
Проект на Бюджет 2021
Разшифровка на планирани текущи ремонти по бюджета на община Стражица за 2021 г. от трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи
Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2020 г. по бюджета на общината за 2021 г.
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2021 Г. НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА


14.01.2021    16:17

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица
Предложение
Мотиви
Приложение 1
Справка за постъпилите предложения


10.12.2020    15:36

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица
Предложение
Мотиви
Проект на Наредба
Предложения


24.11.2020    13:14

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Предложение и мотиви план сметка ТБО 2021г.
Предложение и мотиви план сметка ТБО 2021
План-сметка 2021 г.


20.11.2020    14:37

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проекта на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Стражица
Обявление
Мотиви
Проект на Наредба


05.10.2020    13:56

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА.
СРОКА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 05.11.2020г.

Покана
План


25.09.2020    15:04

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
Предложение
Мотиви


24.06.2020    15:36

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на права и услуги
Предложение
Мотиви
Проект


08.06.2020    11:06

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Стражица за 2019 г..
Презентация


20.05.2020    16:11

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
Предложение
Мотиви
Справка за постъпилите предложения


16.04.2020    15:41

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на Наредба за търговската дейност на територията на Община Стражица
Предложение
Обявление
Наредба
Справка за постъпилите предложения


20.02.2020    09:31

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци
Предложение
Обявление
Наредба
Справка за постъпилите предложения


18.02.2020    15:30

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане приемане на Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Стражица за периода 2020-2023 г.
Мотиви
Предложение
Проект
Справка за постъпилите предложения


16.01.2020    12:04

   Уважаеми жители на Община Стражица,

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Стражица уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт - Наредбата за определяне размера на местните данъци, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ /Приета с Решение № 59 от 27.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 223 от 29.01.2009 година, Решение № 398 от 29.01.2010 година, Решение № 521 от 22.12.2010 година, Решение № 534от 27.01.20011 година, Решение № 215 от 03.12.2012 година, Решение № 399 от 20.12.2013 година, Решение № 511 от 31.07.2014 година, Решение № 194 от 30.09.2016г., Решение № 217 от 02.12.2016г.; Изм. и доп. с Решение № 604 от 28.01.2019 г.; Изм. и доп. с Решение № 39 от 30.12.2019 г.
Предложение
Обявление
Проект


10.01.2020    12:12

   Уважаеми жители на Община Стражица,

На основание чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Стражица отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2020 г.
Заповед
Покана
Бюджет 2020
Инвестиционна програма 2020
Справки за бюджет 2020
Разпределение на средствата от преходния остатък
Проекти 2020


03.12.2019    13:47

   Уважаеми жители на Община Стражица,

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг, Община Стражица уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, и всички заинтересовани лица, че организира провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг през 2020 г.
Покана


25.11.2019    17:35

   Уважаеми жители на Община Стражица,

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Стражица уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт - Наредбата за определяне размера на местните данъци, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ /Приета с Решение № 59 от 27.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 223 от 29.01.2009 година, Решение № 398 от 29.01.2010 година, Решение № 521 от 22.12.2010 година, Решение № 534от 27.01.20011 година, Решение № 215 от 03.12.2012 година, Решение № 399 от 20.12.2013 година, Решение № 511 от 31.07.2014 година, Решение № 194 от 30.09.2016г., Решение № 217 от 02.12.2016г.; Изм. и доп. с Решение № 604 от 28.01.2019 г. /
Проект на Наредба
Мотиви
Предложение
Справка за постъпили предложение


25.11.2019    17:17

   Уважаеми жители на Община Стражица,

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Стражица уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.
ТБО промили и ТБО съдове
Мотиви
План сметка
Предложение
Справка за постъпили предложение


19.11.2019    15:34

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане проект за Решение за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стражица за мандат 2019-2023г.
Предложение
Мотиви
Проект на Правилник
Обявление


21.08.2019    11:36

Предложение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стражица.


19.08.2019    16:19

Справка за постъпилите предложения относно проект на Наредба за управление, разпореждане, стопанисване и опазване на горските територии, собственост на община Стражица.


18.07.2019    10:10

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на Наредба за управление, разпореждане, стопанисване и опазване на горските територии, собственост на община Стражица.
Предложение
Мотиви
Проект на Наредба
Обявление


23.05.2019    15:09

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците.
Предложение
Мотиви
Справка
Обявление


25.04.2019    14:12

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните цени и права на услуги на територията на община Стражица.
Предложение
Мотиви
Проект на Наредба
Справка
Обявление


23.04.2019    10:58

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на Наредба за опазване и поддържане на зелените площи, градините, трайните насаждения и чистотата на територията на Община Стражица.
Предложение
Мотиви
Проект на Наредба
Обявление
Справка за постъпилите предложения


15.04.2019    08:58

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Стражица за 2018 г..

Презентация


26.03.2019    09:20

Справка за постъпилите предложения .


25.02.2019    10:30

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
Мотиви


22.01.2019    14:30

Справка за постъпилите предложения .


07.01.2019    15:32

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на Бюджет за 2019 г.

презентация


27.12.2018    10:32

Справка за постъпилите предложения по проект на Наредба за управление на общинските пътища на община Стражица публикувана на 21.11.2018 г..


27.12.2018    09:39

Справка за постъпилите предложения по проект за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица.


21.12.2018    10:12

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Приемане на НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА.
Обявление
Предложение
Мотиви


19.12.2018    15:03

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стражица.
Предложение
Мотиви
Проект на Наредба
Обявление
Справка


10.12.2018    15:40

Справка за постъпилите предложения.


07.12.2018    15:25

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Стражица.


21.11.2018    16:12

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Приемане на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА ПРАВА И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА.
Обявление
Предложение
Мотиви


21.11.2018    15:32

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Приемане на Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА.

Обявление
Предложение
Мотиви
Проект на Наредба


20.11.2018    13:12

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Приемане на Наредба №1 за опазване на обществения ред в Община Стражица.

Предложение
Мотиви
Проект на Наредба
21.12.2018 10:05 - Справка


08.11.2018    09:38

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение на чл.58, ал.6 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Предложение
Мотиви


13.08.2018    16:16

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане поемане на дългосрочен общински дълг през 2018 г. за реализация на проект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, гр. Стражица, обл. Велико Търново".


30.07.2018    14:19

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение и допълнениена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица.

Мотиви
Предложение


02.07.2018    10:31

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица.

Мотиви
Предложение


13.06.2018    16:21

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.


12.06.2018    11:51

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Приемане на Н А Р Е Д Б А за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общинския дълг в община Стражица.


31.05.2018    16:12

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Приемане на Н А Р Е Д Б А за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне по чл. 56 и 57 ЗУТ.

Мотиви
Предложение


31.05.2018    16:04

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Приемане на Н А Р Е Д Б А за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Мотиви
Предложение


02.05.2018    10:33

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане инвестиционно предложение "Изграждане на специализирана площадка за събиране и временно съхраняване на строителни отпадъци".

Покана


02.04.2018    11:13

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане отчета за изпълнението на бюджета на Община Стражица за 2017 г..

Покана, Презентация


27.03.2018    16:54

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение на Наредбата на Община Стражица за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Мотиви, Предложение


28.02.2018    15:40

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Промени по Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стражица .

Мотиви, Предложение


24.01.2018    10:18

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение на Наредбата на Община Стражица за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Мотиви, Предложение


24.01.2018    09:40

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията н община Стражица.

Мотиви, Предложение


04.01.2018    16:02

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г.

Програма, План


02.01.2018    14:24

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект за бюджет 2018г.

Заповед №3/02.01.2018г., Презентация


02.11.2017    09:40

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение на чл. 42, ал.1 от НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица.

Мотиви, Предложение


09.10.2017    10:36

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица.

Мотиви, Предложение


26.07.2017    09:59

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение на наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Мотиви, Предложение


29.05.2017    15:00

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане ПРОЕКТ НА СОЗ НА ИЗВОР ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ГОРСКИ СЕНОВЕЦ - ОБЩ. СТРАЖИЦА


17.03.2017    11:37

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане отчета за изпълнението на бюджета на община Стражица за 2016 г.

Обявление, Презентация


17.03.2017    11:37

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Стражица.

Мотиви, Предложение


01.03.2017    09:30

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане изменение на чл. 30 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Стражица.

Предложение


12.01.2017    16:11

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Мотиви, Предложение


12.01.2017    15:51

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица.

Мотиви, Предложение


19.12.2016    10:04

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2017 г.

Покана, Презантация


07.11.2016    11:47

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Стражица.

Mотиви, Предложение


13.10.2016    13:17

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на Наредба водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Стражица.

Mотиви, Предложение


12.10.2016    11:27

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект за Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Стражица, считано от 01.01.2017 г.

Mотиви, Предложение


12.10.2016    11:24

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица.

Mотиви, Предложение


27.09.2016    09:37

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Стражица.

Mотиви, Предложение


12.09.2016    12:00

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стражица, считано от 01.01.2017 г.

Mотиви, Предложение


27.07.2016    14:10

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Програма за опазване на околната среда на община Стражица 2016 - 2020 г.

Програма, Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Становище


15.07.2016    13:43

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане предложение за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Mотиви, Предложение


15.07.2016    13:27

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Mотиви, Предложение


09.06.2016    10:19

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане

Обява за ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА
ДОКЛАД за Екологична оценка на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА. Фаза Предварителен проект
Нетехническо резюме
Карти
.


20.05.2016    16:19

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане

Програмата за развитие на туризма в община Стражица 2016/2020,
План за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Стражица 2016/2020
.


11.04.2016    15:10

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане отчета за изпълнението на бюджета на Община Стражица за 2015 г.


05.04.2016    10:12

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И СЕЛСКОТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА.

Mотиви, Предложение


01.04.2016    11:35

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане предложение за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Mотиви, Предложение


01.04.2016    11:25

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.

Mотиви, Предложение


02.03.2016    13:40

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА.

Мотиви
Предложение


11.01.2016    16:33

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.

Мотиви
Предложение


23.11.2015    16:13

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Правилник за организацията и дейноста на общински съвет Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Предложение


19.11.2015    10:12

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.84, ал. 2 от Закона запубличните финанси в Община Стражица и Заповед № 1625 / 18.11.2015 г. на Кмета на Община Стражица, предлагаме за Обществено обсъждане проект на бюджет за 2016 година, което ще се проведе на 30.11.2015 година /Понеделник/ от 17:00 часа в зааседателната зала на Община Стражица.

ПРЕЗАНТАЦИЯ


16.11.2015    15:29

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане изменение на чл. 3 и чл. 67 ал.3 и отмяна на чл.4, ал.12 и чл. 13 от Наредба № 1 за обществения ред в общината.

Предложение, Мотиви


17.07.2015    15:56

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане отмяна на чл. 7 и чл. 8 от Наредба № 1.

Предложение


17.07.2015    15:56

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.

Мотиви
Предложение


16.06.2015    17:10

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.

Мотиви
Предложение


12.06.2015    20:19

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Приемане на НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА.

Мотиви
Предложение


19.05.2015    16:48

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане "Проект на Общ устройствен план на Община Стражица".

Каним заинтересованите лица да изразят своите мнения, становища и препоръки. Това може да се направи на адрес: гр.Стражица 5150, ул."Дончо Узунов" № 5, или на имейл: obstr@abv.bg.

Графичните материали са на разположение в зала № 206 на ІІ етаж на Общината.

На 01.06.2015г. и 02.06.2015г. представители на проектантския екип разработващ плана ще бъдат на разположение в сградата на общината – зала 206.

На 02.06.2015г. /вторник/ от 13,30 часа каним представителите на бизнеса на публично обсъждане на проекта на Общ устройствен план в зала № 311 на ІІІ етаж в сградата на общинска администрация. На обсъждането същите могат да изразят своите намерения за бъдещо развитие. От 01.01.2016 г. няма да може да се променя предназначението на земеделските земи, ако това не е предвидено в изработения и приет от Общински съвет Общ устройствен план на Общината.

Проект на Общ устройствен план на Община Стражица
Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Стражица
Доклад за оценка за съвместимост


14.05.2015    09:21

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Стражица.

Мотиви, Предложение, Наредба


22.04.2015    14:00

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Доклад на ОВОС на инвестиционно предложение "Доизграждане на АМ "Хемус" (Ябланица - Белокопитово)".

Покана
Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение.
Нетехническо резюме на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение.
Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитени зони.


15.04.2015    12:30

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Изменение на наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Мотиви
Предложение


27.03.2015    09:30

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане Проект за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица.

Мотиви
Предложение


12.03.2015    15:40

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане ПРОЕКТ: РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО


05.02.2014    16:00

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане отчета за изпълнението на бюджета на Община Стражица за 2014 г.

Обявление
Презентация


29.01.2014    13:40

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане приемане Актуализиран план за действие за изпълнение Стратегията за интеграция на ромите и други малцинства на територията на Община Стражица /2015-2017г./.

Предложение
Проект


17.11.2014    16:19

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за Обществено обсъждане на 28-ми Ноември 2014 година от 17:30 часа в заседателната зала:

Проект за бюджет за 2015 година и за поемане на общински дълг през 2015 г.

Заповед за насрочване на дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за бюджет на 2015 г. и за поемане на общински дълг през 2015 г.
Презентация бюджет 2015г.


09.10.2014    10:15

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стражица и издаване на сертификати клас В.

Мотиви
Проект на наредба
Приложение 1 - Заявление
Приложение 2 - Удостоверение
Приложение 3 - Сертификат


16.07.2014    15:20

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане

Проект на Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Стражица. Виж целия документ

Мотиви Виж целия документ


15.07.2014    18:20

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане

Изменение на Наредба на общински съвет за определяне на местните данъци. Виж целия документ


15.07.2014    18:12

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане

Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси цени на права и услуги на територията на община Стражица. Виж целия документ


25.06.2014    09:55

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане

Предложение за приемане на Наредба за символите, почетните звания, знаци и отличия на община Стражица Виж целия документ

Проект на Наредба за символите, почетните звания, знаци и отличия на община Стражица Изтегли


13.05.2014    10:50

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. Виж целия документ

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. Изтегли

Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Стражица 2014-2020г. Виж целия документ


13.05.2014    10:45

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА. Виж целия документ


08.05.2014    16:30

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане

Общински план за развитие на община Стражица за периода 2014-2020 г. и Концепция за пространствено развитие на Община Стражица, разработени в рамките на проект “Ефективни политики в Община Стражица”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-31/07.11.2013г., финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос І “Добро управление”, подприоритет 1.3. “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

Виж целия документ


29.04.2014    16:55

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане

Програма за изграждане и функциониране на СИСТЕМА за РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ на отпадъци от опаковки в община Стражица за периода 2014 - 2018 г.

Виж целия документ


28.04.2014    11:25

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане:

Методика за мониторинг, контрол и оценка на общински политики в Община Стражица.

Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг, контрол и оценка на общински политики на Община Стражица.

Правила за изпълнение на механизми за външен мониторинг при изпълнение на политики и програми на Община Стражица.


03.04.2014    16:55

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане

Последваща оценка на общинския план за развитие за периода 2007-2013 година

Приложение   Последваща оценка


02.04.2014    14:31

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От инж. Детелина Кирилова Борисова
Кмет на Община Стражица

Относно"Приемане на проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица"

Предложение   Мотиви


01.04.2014    16:05

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект "Под стопанския двор"

Съобщение и Заповед №627 / 01.04.2014 г.


21.02.2014    16:40

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Приемане на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и горива

Предложение

Краткосрочна Програма

Дългосрочна Програма


21.02.2014    13:40

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Наредба

Мотиви


20.02.2014    09:10

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Процедура за издаване разрешително за ползване на воден обект - Язовир в местността "Сулуджата",с.Виноград, община Стражица

Заповед №257 и съобщение


24.01.2014    11:10

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Проект за Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица считано от 01.02.2014г.

Предложение

Мотиви


13.01.2014    11:10

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Влезли в сила от 01.01.2014 година, промени в ЗМСМА.

Предложение09.01.2014    17:05

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Проект на План за младежта на Община Стражица

Предложение, План младежи 2014-2016, План младежи 2014, Приложение 1 - Анкета, Приложение 2 - Обобщена анкета09.01.2014    17:00

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Проект за изменение на Наредба за реда за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица.

Мотиви

Предложение14.12.2013    10:50

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Мотиви

Проект на наредбата28.11.2013    17:00

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стражица, считано от 01.01.2014 г.

Мотиви

ПРОЕКТ ЗА Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стражица, считано от 01.01.2014 г.28.11.2013    17:00

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Проект за нова Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица.

Мотиви

ПРОЕКТ ЗА НОВА НАРЕДБАТА за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица06.08.2013    14:00

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Изменение и допълнение на Наредбата за реда за предобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Мотиви

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА за реда за предобиване, управление и разпореждане с общинско имущество06.08.2013    13:50

   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица, приета с Решение №452/26.01.2006г.

Мотиви

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред в общината /Изменена с Решение №138 от 24.06.2008г.;Решение №373 от 22.12.2009г./

Срокът за изпращане на коментари и становища е от 10.07.2013 г. до 25.07.2013 г.


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Стражица

Срокът за изпращане на коментари и становища е от 10.07.2013 г. до 25.07.2013 г.


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Допълнение на Наредбата на Община Стражица за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Мотиви /доклад/

Срокът за изпращане на коментари и становища е от 04.06.2013 г. до 20.06.2013 г.


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предложение от инж. Детелина Борисова Кмет на Община Стражица относно:Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица

Срокът за изпращане на коментари и становища е от 22.05.2013 г. до 05.06.2013 г.


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица

Срокът за изпращане на коментари и становища е от 07.05.2013 г. до 23.05.2013 г.


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане СТРАТЕГИЯ за управление на Общинската собственост

Срокът за изпращане на коментари и становища е от 10.04.2013 г. до 24.04.2013 г.


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИНЖ. ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА БОРИСОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 1 за обществения ред в общината

Срокът за изпращане на коментари и становища е от 10.04.2013 г. до 24.04.2013 г.


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Стражица за 2012 г.

Програма за реализация на План за развитие на Община Стражица

Срокът за изпращане на коментари и становища е от 14.03.2013 г. до 28.03.2013 г.


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане Проект на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014 - 2020 година.

Мнения и препоръки по документа може да се изпращат на следните електронни адреси: office15@veldergroup.com или scr_ruse@abv.bg


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Срокът за изпращане на коментари и становища по документа е 23 ноември 2012 г.


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА ПРАВА И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Срокът за изпращане на коментари и становища по документа е 16 ноември 2012 г.


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Срокът за изпращане на коментари и становища по документа е 15 септември 2012 г.


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ И ДРУГИ МАЛЦИНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА /2012-2014г./ и СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ И ДРУГИ МАЛЦИНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА /2012-2020г./

Срокът за изпращане на коментари и становища по документа е 06 септември 2012 г.


   Уважаеми жители на Община Стражица,

   Предлагаме за публично обсъждане проекта на ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 2012 – 2015 година.
Срокът за изпращане на коментари и становища по документа е 20 август 2012 г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 2012 – 2015 година