28.11.2019    14:22

Проект: „Изготвяне на Национална стратегия за малки и средни предприятия (МСП) в България 2021 –2027 г.“

25.11.2019    15:21

Заповед № 1943 /22.11.2019 г. Относно: организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи
Списък на имоти

21.11.2019    15:25

Гр. Велико Търново ще бъде домакин на националната информационно –комуникационна кампания "Бъди войник" на 28.11.2019 г., организирана от министерството на отбраната на Република България.

07.11.2019    16:32

Заповед № 1839 / Заповед за ограничаване достъпа до горски и селскостопански територии в землището на с. Железарци

07.11.2019    09:02

Съобщение относно разкрит „Горещ” телефон от ТП ДГС „Горна Оряховица”.

01.11.2019    13:17

Заповед № РД06-225 / 01.11.2019 г. Относно: Първично възникнал случай на африканска чума по свинете на територията на с.Железарци.

01.11.2019    14:37

Заповед № РД06-224 / 01.11.2019 г. Относно: Първично възникнал случай на африканска чума по свинете на територията на с.Горски Долен Тръмбеш.

29.10.2019    11:10

Покана информационни срещи Стражица.

28.10.2019    16:10

Списък на класирани кандидати за длъжността медиатор в с.Камен по проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица", финансиран по ОП „РЧР” 2014-2020 г.

23.10.2019    14:17

Заповед № ПО-09-483 / 18.10.2019 г. Относно: Масиви за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Царски извор, община Стражица, разпределени между ползвателите

23.10.2019    14:05

Покана за извънредно заседание на ВК "Съгласие-КООП" гр. Стражица

22.10.2019    14:56

Списък на допуснати и недопуснати кандидати по проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица", финансиран по ОП "РЧР" 2014-2020 г.

График интервю

21.10.2019    11:07

Заповед № 1700 / 18.10.2019 г. Относно: Определяне границите на районите и видът на предлаганата услуга за ТБО

16.10.2019    17:00

Заповед № 1665 / 14.10.2019 г. Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 31.10.2019г. от 10.00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на Терен за поставяне на автомат за топли напитки

15.10.2019    10:28

Община Стражица получи Решение от 11.10.2019г. за одобряване на проект финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие Мярка МИГ02” Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица”. Проектът е насочен към подпомагане на безработни лица на територията на общините Лясковец и Стражица. Целевата група са безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и неактивни лица, на възраст от 30 до 50 г. Те ще бъдат обучени и включени в заетост. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 149 229,52 лв. Проектът ще стартира след подписване на договор с управляващия орган.

11.10.2019    10:18

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

11.10.2019    10:15

Уведомление: Провеждане на проучвания на територията на МИГ

10.10.2019    17:00

Обява за свободно работно място за длъжност медиатор в с.Камен по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица”, финансиран по ОП „РЧР” 2014-2020 г.
Заявление

10.10.2019    09:17

Заповед № РД06-207 / 04.10.2019 г. Относно: отмяна на заповеди за забрана на достъпа до горски територии на лица и пътни превозни средства.

09.10.2019    15:50

Заповед № 1615 / 04.10.2019 г. Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 22.10.2019 г. от 11.00 часа в залата на Община Стражица за продажба на имот – частна общинска собственост

07.10.2019    09:33

Относно: Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново.

04.10.2019    10:33

Решение на комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед № 507/11.04.2019 г. на Кмета на Община Стражица, от Протокол №1/08.05.2019 г., Протокол №2/15.05.2019 г. и Протокол №3/27.05.2019 г., относно определяне цена на сервитутно право за поземлени имоти на територията на с. ВИНОГРАД /ЕКАТТЕ 11140/, с. ЛОЗЕН /ЕКАТТЕ 44046/ и с. НОВА ВЪРБОВКА /ЕКАТТЕ 51799/, ОБЩИНА СТРАЖИЦА, относно: Учредяване на сервитутни права по реда на чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката и чл. 210 от Закона за устройства на територията относно обект «Разширение на газопреносната инфраструктура на «Булгартрансгаз» ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-сръбската граница», етап «Линейна част»

Искане за обезщетение

02.10.2019    14:38

Община Стражица обявява процедура по подбор, за заемане на следните длъжности: ръководител преходно жилище – 1 работно място и трудотерапевти – 4 работни места.

30.09.2019    14:47

Заповед № 1553 / 25.09.2019г. Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 15.10.2019 г. в залата на Община Стражица за продажба на имоти – частна общинска собственост

25.09.2019    10:17

Заповед № 1547/25.09.2019г. Относно: места за разлепване на агитационни материали за нуждите на предизборната кампания на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

24.09.2019    09:22

Нов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи.

19.09.2019    16:27

Заповед № 1488/17.09.2019г. - организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Стражица
Списък на имотите от Общински поземлен фонд обявени за отдаване под наем

19.09.2019    16:18

Списък на класирани кандидати за обявеното работно място за длъжност медиатор в с.Камен по проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица", финансиран по ОП "РЧР" 2014-2020 г.

17.09.2019    13:43

Съобщение до работодателите от Община Стражица

17.09.2019    09:57

Списък на допуснати и недопуснати кандидати по проект: BG05M9OP001-2.018-0007-2014BGM2OP001-C01 "Интеграция на уязвими групи в община Стражица"

График интервю

16.09.2019    13:59

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за обявеното работно място за длъжност медиатор в с.Камен и график за интервю с допуснатите кандидати по проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица", финансиран по ОП "РЧР" 2014-2020 г.

График интервю

10.09.2019    10:52

Информация за изпълнението на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”

09.09.2019    11:58

Започва процедура за подбор на кандидати за назначаване по проект: BG05M9OP001-2.018-0007-2014BGM2OP001-C01 "Интеграция на уязвими групи в община Стражица"

Заявление

05.09.2019    15:00

Националния осигурителен институт – Велико Търново уведомява, че на 11.09.2019 г. от 09.00 до 12.00 ч. в пенсионерски клуб - град Стражица с цел консултиране на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент, експертен екип от отдел "Пенсии" ще предоставя на своите бъдещи клиенти услугата "Изчисляване на прогнозна пенсия".

30.08.2019    09:35

Обява за свободно работно място за длъжност медиатор в с.Камен по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица”

Заявление

29.08.2019    15:07

Заповед за ограничаване на достъпа до горските територии

29.08.2019    09:42

Списък на брой заклани свине в Община Стражица

27.08.2019    10:32

Заповед №1334/23.08.2019 - организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 17.09.2019 г. в залата на Община Стражица за продажба на имоти – частна общинска собственост

26.08.2019    16:32

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 25.11.2019г. до 18.12.2019г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Шумен, Свобода, Белене, Асеновград, Мусачево, Горна Оряховица, Смолян и Пловдив

26.08.2019    15:42

Аварийно-възстановителни работи по язовирна стена на язовир Зеленчуков дол

26.08.2019    15:27

Община Стражица обявява свободните работни места по одобрен проект: "Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица", по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г.

Декларация
Заявление

23.08.2019    11:46

Съобщение относно: Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните.

21.08.2019    15:08

Актуализиран списък на имотите към заповед №1223/05.08.2019г.

21.08.2019    14:56

Съобщение до земеделските производители

19.08.2019    16:43

Мерки за биологична безопасност

16.08.2019    14:28

Съобщение до собствениците на прасета.

14.08.2019    14:25

Съобщение относно: Обезщетение на собствениците - Африканска чума по свинете
Образци

14.08.2019    12:37

Обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Бистрица, община Бяла

14.08.2019    12:35

Обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Ново Градище, община Стражица

13.08.2019    16:55

Обявяване на 15-ти август за неработен за Общинска администрация и Общинско предприятие, гр. Стражица

12.08.2019    12:15

График за сключване на споразумения 2019-2020

09.08.2019    11:01

Обява относно: Община Стражица обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”

08.08.2019    14:49

Инвестиционно предложение на "БТК" ЕАД и "А1 България" ЕАД

08.08.2019    11:53

Спешни мерки на територията на община Стражица във връзка със заболяването Африканска чума по свинете

06.08.2019    15:04

Обява относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности

06.08.2019    13:58

Заповед №1223/05.08.2019 - организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи.
Списък на имотите.

06.08.2019    10:34

Съобщение № 3 относно: спешни мерки на територията на Община Стражица във връзка със заболяването Африканска чума по свинете

06.08.2019    10:31

Съобщение № 2 относно: спешни мерки на територията на Община Стражица във връзка със заболяването Африканска чума по свинете

06.08.2019    10:26

Съобщение относно: решение № 311 от 12.07.2019г. по административно дело №227/2019 по описа на Административен съд - Велико Търново

02.08.2019    12:16

Съобщение относно: Спешни мерки на територията на Община Стражица във връзка със заболяването Африканска чума по свинете

01.08.2019    13:13

Съобщение от Общинска Служба по Земеделие гр.Стражица

30.07.2019    11:13

Отмяна на чл. 12 от Наредба за управление на отпадъците на Община Стражица

25.07.2019    09:06

Заповед № 1147/23.07.2019г. - публични търгове с тайно наддаване на 13.08.2019 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост.

22.07.2019    15:57

Съобщение относно: действия на Община Стражица за подобряване инфраструктурата и оборудването на детските градини в град Стражица!

16.07.2019    14:36

Конкурс за войници във военни формирования на Военновъздушните сили за приемане на военна служба

15.07.2019    13:49

Съобщение относно: прилагане на превантивни мерки за ограничаване разпространението на болестта Африканска чума по свинете на територията на община Стражица.

12.07.2019    12:13

Инвестиционно предложение: "Изместване на водопровод"

10.07.2019    16:14

Заповед № 1070/08.07.2019г. - търг с тайно наддаване на 30.07.2019г. от 10,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот II

08.07.2019    16:46

Oдобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план

08.07.2019    16:45

Oдобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план

08.07.2019    16:44

Oдобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план

05.07.2019    10:34

Съобщение по чл.62а, ал.1 от ЗВ-БУЛГАРТРАНСГАЗ

03.07.2019    15:02

Заповед № 21/03.07.2019 г. - търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

03.07.2019    11:08

„Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”.

28.06.2019    12:06

Заповед № 987/26.06.2019 г. - Да се организират и проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.07.2019 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

24.06.2019    16:17

Съобщение по чл. 62, ал.2 от Закона за водите

24.06.2019    15:26

Заповед № 1198/24.06.2019 г. на директора на СУ "Ангел Каралийчев" - откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет в сградата на СУ "Ангел Каралийчев"

24.06.2019    15:24

Заповед № 1197/24.06.2019 г. на директора на СУ "Ангел Каралийчев" - откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща бюфет за закуски с обща ЗП 24кв.м. в сградата на СУ "Ангел Каралийчев"

20.06.2019    09:57

Инвестиционно предложение: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МОЛИТВЕН ДОМ, с. Асеново, общ. Стражица"

13.06.2019    15:29

Заповед №848/10.06.2019 г. - конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост.

12.06.2019    11:37

Справка за свободни работни места

12.06.2019    11:32

Съобщение до собствениците на кучета и ветеринарните лекари

11.06.2019    14:34

Заповед №852/11.06.2019 г. - обявяване на бедствено положение в селата Камен и Нова Върбовка и землищата им на територията на Община Стражица.

06.06.2019    14:52

Заповед №810/05.06.2019 - организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи.
Списък на имотите.

30.05.2019    13:42

Сиренната система в Стражица ще бъде задействана на 2 юни по повод Деня на Ботев

30.05.2019    11:07

Справка за свободни работни места

28.05.2019    15:47

Уведомително писмо от ДП "НКЖИ" за третиране с хербицид "НАСА 360 СЛ"

23.05.2019    09:07

Заповед №721/20.05.2019 г. - организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, на 11.06.2019 г.

23.05.2019    09:04

Заповед №720/20.05.2019 г. - организиране и провеждане на публичeн търг с тайно наддаване на 11.06.2019г., в залата на Община Стражица, от 10.00 часа за отдаване под наем на част от имот.

17.05.2019    15:08

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

13.05.2019    13:01

Преценка и откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане

13.05.2019    10:11

Община Стражица уведомява собствениците на пчелни семейства и пчелини, че ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" ще извърши наземно третиране с хербицид

10.05.2019    11:09
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

До: ЙОРДАНКА БОРИСОВА , МАРИНКА ПЕТКОВА, ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ, МАРИЯ НИКОЛОВА, НИКОЛА НИКОЛОВ, гр.Стражица – наследници на Никола Георгиев - собственик на имот УПИ X-148, кв.25, с.Бряговица с административен адрес с.Бряговица, ул."Пета" №1. ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАПОВЕД №471/05.04.2019 Г.

09.05.2019    15:46

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: списък на допуснатите кандидати за длъжността "Медицинска сестра"

09.05.2019    15:12

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: график за провеждане на интервю с допуснатите кандидати за длъжността "Медицинска сестра"

09.05.2019    14:14

О Б Я В А

Относно: Свободни работни места

09.05.2019    14:09

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: пчелни семейства и пчелини

07.05.2019    11:27

З А П О В Е Д
№ 632 / 07.05.2019г

Относно: Настъпване на етап "Восъчна зрялост"

07.05.2019    10:55

О Б Я В А

Относно: Отмяна на на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища

03.05.2019    11:53

З А П О В Е Д
№ 596 / 25.04.2019г

Относно: организиране и провеждане търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския позамлен фонд
Списък с имоти

03.05.2019    11:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Националния осигурителен институт – Велико Търново уведомява, че на 14.05.2019 г. и на 20.05.2019 г. от 09.00 до 12.00 ч. в сградата на Община Стражица с цел консултиране на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент.

30.04.2019    13:55

О Б Я В А

Относно: конкурс за свободно работно място

30.04.2019    11:53

З А П О В Е Д
№ 599 / 30.04.2019г

Относно: спечелил публичния търг за приватизационна продажба

24.04.2019    10:38

З А П О В Е Д
№ 586 / 23.04.2019г

Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 14.05.2019г. от 10,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Масивна едноетажна сграда със ЗП 55,12 кв.м., заедно с Урегулиран поземлен имот ХV в кв.30 по плана на с.Виноград, с площ 265 кв.м.

24.04.2019    10:36

З А П О В Е Д
№ 585 / 23.04.2019г

Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 14.05.2019 г. в залата на Община Стражица за отстъпване възмездно право на строеж

23.04.2019    10:16

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Проверка и деклариране на изплатените субсидии през 2018г.

22.04.2019    10:39

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме абонатите на ВиК, че на 23.04.2019 г. от 09:00 до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването в гр. Стражица за извършване на профилактика и дезинфекция на водопроводната мрежа и резервоарите. При възможност подаването на питейна вода ще бъде възстановено по-рано от обявения час.

22.04.2019    10:02

О Б Я В А

Относно: Театрално представление

16.04.2019    16:43

З А П О В Е Д
№ 541 / 16.04.2019г

Относно: ЗАБРАНА ЗА БРАНЕ НА ЛИПОВ ЦВЯТ

10.04.2019    09:18

О Б Я В А

Относно: Списък на класирани кандидати за обявеното работно място за длъжност "Социален работник" по проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица" за дейности финансирани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

05.04.2019    13:24

О Б Я В А

Относно: извънредно събрание на ВК "Съгласие-КООП" гр.Стражица на 19.04.2019г.

05.04.2019    09:08

З А П О В Е Д
№ 452 / 03.04.2019г

Относно: публичен търг с явно наддаване на 22.04.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Община Стражица, залата на ІІІ етаж

04.04.2019    16:22

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности

04.04.2019    11:22

О Б Я В А

Относно: Конкурс за документална или художествена фотография

04.04.2019    11:22

О Б Я В А

Относно: Конкурс за детска рисунка

03.04.2019    13:47

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности

списък на вакантни длъжности

03.04.2019    10:17

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати и график за интервю с допуснатите кандидати за обявеното работно място за длъжност „Социален работник” по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

График за интервю

02.04.2019    12:04

О Б Я В А

Относно: Подробен устройствен план

01.04.2019    15:16

О Б Я В А

Относно: протокол от комисия на основание Заповед №366/18.03.2019 г.

01.04.2019    14:56

О Б Я В А

Общинска администрация гр. Стражица уведомява гражданите, че поради направа на нивелации на железния път в района на ЖП прелез на км 310+855 в района на гара Джулюница по ІІ-ра главна ж.п. линия София – Варна, свързващ с. Бряговица с път Е 772 "София – В. Търново – Варна", от 8,00 часа до 15,00 часа на дата 03. 04. 2019 г. се налага пълно прекъсване на движението на ППС през цитирания прелез.

Отбивен маршрут за посока с. Бряговица – с. Джулюница е: Бряговица – Върбица - Д. Оряховица - Козаревец - път Е 772 –Джулюница.

Отбивен маршрут за посока с. Джулюница – с. Бряговица е: Джулюница – път Е 772 – Козаревец – Д. Оряховица – Върбица – Бряговица.

Молим гражданите да спазват положените знаци за организация на движението с цел личната им безопасност.

28.03.2019    11:33

З А П О В Е Д

Относно: публичен търг с тайно наддаване на 16.04.2019 г. от 9,30 часа в залата на Община Стражица

28.03.2019    09:41

О Б Я В А

Относно: Списък на класирани кандидати за обявените работни места по проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица" за дейности финансирани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

28.03.2019    09:39

О Б Я В А

Относно: Списък на класирани кандидати за обявените работни места по проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица" за дейности финансирани по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

27.03.2019    16:19

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности

27.03.2019    16:10

О Б Я В А

Относно: конкурс за свободно работно място - медицинска сестра

26.03.2019    09:39

О Б Я В А

Относно: Удължаване срока за прием на документи за длъжността социален работник по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

26.03.2019    09:32

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати и график за интервю с допуснатите кандидати за обявените работни места по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

График за интервю

25.03.2019    11:12

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати и график за интервю с допуснатите кандидати за обявените работни места по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

График за интервю

25.03.2019    10:53

З А П О В Е Д И

Относно: заповеди по чл.63, ал.2 от ЗМДТ, 2014г.-2019г.

21.03.2019    09:43

О Б Я В А

Относно: ОБЩИНА СТРАЖИЦА ОРГАНИЗИРА КОНКУРС: "НАЙ-КРАСИВА ГРАДИНКА"

20.03.2019    13:57

О Б Я В А

Относно: Приемна на регионалния представител на комисията за защита от дискриминация

18.03.2019    11:16

О Б Я В А

Относно: Свободни работни места по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Образец на заявление

18.03.2019    09:37

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение от "Теленор България" ЕАД

14.03.2019    10:15

О Б Я В А

Относно: Решение на Административен съд - Велико Търнново

14.03.2019    10:14

О Б Я В А

Относно: Решение на Административен съд - Велико Търнново

14.03.2019    09:58

О Б Я В А

Относно: Свободни работни места по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Образец на заявление

13.03.2019    10:51

О Б Я В А

Относно: ПРОГРАМА ЗА ТОДОРОВДЕН

07.03.2019    10:17

О Б Я В А

Относно: Информация за проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица" за дейности финансирани по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

07.03.2019    10:10

О Б Я В А

Относно: Информация за проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица" за дейности финансирани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурс" 2014-2020 г.

28.02.2019    13:38

О Б Я В А

Относно: процедура по отдаване на пасища, мери и ливади

Образец на заявление

26.02.2019    11:53

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: информационен портал

26.02.2019    10:16

О Б Я В А

Относно: продажба на недвижимо имущество

25.02.2019    13:53

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: информация за собствениците на домашни кучета

20.02.2019    10:33

О Б Я В А

Относно: Информация по чл.21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016

18.02.2019    11:57

З А П О В Е Д
№ 192/12.02.2019 г.

Относно: Организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на апартамент

18.02.2019    11:53

З А П О В Е Д
№ 191/12.02.2019 г.

Относно: Организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот

18.02.2019    11:49

З А П О В Е Д
№ 190/12.02.2019 г.

Относно: Организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост

15.02.2019    11:29

О Б Я В А

Относно: Проект ПУП – ПР в обхват: Урегулиран поземлен имот VIII – "За читалище" в кв. 30, с. Виноград, общ. Стражица, обл. В. Търново.

15.02.2019    11:28

О Б Я В А

Относно: Проект за ЧИ на ПУП-ПР в обхват: УПИ I – "За градски пазар", УПИ II – "За автогара" в кв. 163 и улици с о.т. 209 – 200, 200 – 201 – 204 – 153, 153 – 152 и 152 – 209, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

15.02.2019    11:27

О Б Я В А

Относно: Проект за ЧИ на ПУП-ПР в обхват: Урегулиран поземлен имот I – "За обществено жилищно строителство" в кв. 18, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

08.02.2019    09:52

З А П О В Е Д
№ 143/04.02.2019 г.

Относно: Утвърждаване формулата за разпределение на средствата в неспециализираните училища на територията на община Стражица за 2019 г.

ПРОТОКОЛ

08.02.2019    09:55

О Б Я В А

Относно: Информация за заключителна пресконференция по проект: BG16RFOP001-5.001-0009 "Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица"

07.02.2019    09:10

П О К А Н А

Относно: Заключителна пресконференция по проект: BG16RFOP001-5.001-0009 "Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица"

16.01.2019    13:42

О Б Я В А

Относно: Проект: "Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица"

11.01.2019    11:22

З А П О В Е Д
№ 14/08.01.2019 г.

Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 29.01.2019г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост

10.01.2019    10:35

З А П О В Е Д
№ 21/09.01.2019 г.

Относно: Прекратяване на категоризация Кафе-аперитив - с. Сушица

28.12.2018    10:45

На 31.12.2018 г. Община Стражица ще работи с граждани при намалено работно време

Уведомяваме ви, че във връзка с годишното приключване на 31.12.2018 г. /понеделник/ Община Стражица ще работи с граждани при намалено работно време, както следва:
– Общинският център за административно обслужване – от 08:30 до 14:00 часа.

14.12.2018    13:22

О Б Я В А

Относно: Списък на класирани кандидати за обявеното работно място за длъжност Ръководител на Център за ранна интервенция на уврежданията

12.12.2018    14:16

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати за обявеното работно място за длъжност Ръководител на Център за ранна интервенция на уврежданията и график за събеседване с допуснатите кандидати

05.12.2018    09:59

О Б Я В А

Относно: Информационен материал относно отоплителен сезон 2018-2019

05.12.2018    09:52

О Б Я В А

Относно: Обява за свободно работно място за длъжност Ръководител на Център за ранна интервенция на уврежданията по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"
Заявление
Декларация

04.12.2018    13:53

З А П О В Е Д
№ 2695/03.12.2018 г.

Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост на 18.12.2018 г. в залата на Община Стражица от 10.00 часа за продажба на Апартамент № 8, ет.IІІ, вх.А, бл.7, кв.158 по плана на гр.Стражица, ул."Осогово" № 25 със ЗП 53,71 кв.м., изба № 8 с площ 6,73 кв.м., заедно с 9,56 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху 59,77 кв.м., актуван с АчОС № 7722/24.01.2017г.

04.12.2018    13:51

З А П О В Е Д
№ 2694/03.12.2018 г.

Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 18.12.2018г. в залата на Община Стражица, от 10.30 часа на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща два лекарски кабинета и помощно помещение /склад/ с обща ЗП 31,00 кв.м. на I етаж от Здравен дом, находящ се в УПИ I, кв.55 по плана на с.Кесарево, актуван с АпОС № 712/09.03.1998 г., за срок от 10 години

26.11.2018    16:23

З А П О В Е Д
№ 2649/26.11.2018 г.

Относно: провеждане на публичен търг с явно наддаване на 10.12.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Община Стражица, залата на ІІІ етаж, за продажба на обект – частна общинска собственост, представляващ: Магазин Б, секция 4 със ЗП 57,10 кв.м. и ? идеална част от входно антре със ЗП 12,40 кв.м., находящ се в УПИ I, кв.75 по плана на гр.Стражица, актуван с АчОС № 7840/17.09.2018г.

23.11.2018    14:55

З А П О В Е Д
№ 2636/22.11.2018 г.

Относно: провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 11.12.2018 г. в залата на Община Стражица за продажба на Урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост.

19.11.2018    16:37

З А П О В Е Д
№ 2596/16.11.2018 г.

Относно: провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти

19.11.2018    15:49

О Б Я В А

Относно: Решение №449 от 30.10.2018 г. на Административен съд - Велико Търново

15.11.2018    16:33

О Б Я В А

Относно: Информация по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

08.11.2018    14:52

О Б Я В А

Относно: обявление по чл. 128 ал. 1 и 2 от ЗУТ за ПУП за трасе за газопровод

07.11.2018    09:13

О Б Я В А

Относно: обявени работни места от бюро по труда гр.Горна Оряховица

06.11.2018    16:33

О Б Я В А

Относно: отмяна на разпоредба

05.11.2018    16:05

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД

05.11.2018    11:05

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД

31.10.2018    16:48

З А П О В Е Д
№ 2429/29.10.2018 г.

Относно: провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти

29.10.2018    16:25

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план.

29.10.2018    16:21

О Б Я В А

Относно: Проект за ЧИ на ПУП-ПР.

29.10.2018    16:17

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план.

29.10.2018    11:13

О Б Я В А

Относно: Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново.

25.10.2018    10:35

О Б Я В А

Относно: Приемна на регионалния представител на комисията за защита от дискриминация

19.10.2018    14:15

З А П О В Е Д
№ 2354/17.10.2018 г.

Относно: провеждане на търгове с тайно наддаване

17.10.2018    10:35

О Б Я В А

Относно: решение №387 от 09.10.2018г по административно дело №494/2018 по описа на Административен съд - Велико Търново

16.10.2018    14:55

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект на ЧИ за ПУП-ПР

12.10.2018    10:47

О Б Я В А

Относно: Допуснат за изработване Подробен устрйствен план

12.10.2018    10:06

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение

12.10.2018    09:56

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение

12.10.2018    09:54

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение

11.10.2018    15:13

О Б Я В А

Относно: Покана за представяне на оферти за изпълнение на услуга с предмет "Поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект 'Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в гр.Стражица'"., Образец на оферта

09.10.2018    10:18

О Б Я В А

Относно: Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за землище гр. Стражица Заповед 14-164, Заповед 14-165

28.09.2018    15:03

П О К А Н А

Относно: ВК "Съгласие" - извънредно събрание на 13.10.2018г.(събота), от 10:00 часа, в сградата на кооперацията.

26.09.2018    16:05

О Б Я В А

Относно: Списък на одобрените кандидати за длъжност сътрудник социални дейности и домашен санитар по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица"

26.09.2018    12:25

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: “Изграждане на част от канализационна мрежа на село Кесарево, община Стражица - втори етап”

26.09.2018    12:20

З А П О В Е Д
№ 49/21.09.2018 г.

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване

19.09.2017    13:31

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност сътрудник социални дейности и домашен санитар по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица" и график за интервю с допуснатите кандидати

19.09.2018    13:27

О Б Я В А

Относно: Списък на класираните кандидати по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица"

17.09.2018    10:38

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация в обхват: "ПЛОЩАД" затворен между улици с о.т. 188-170-171, 171-172, 173-174-167, 167-188, с. Лозен, общ. Стражица, обл. В. Търново.

17.09.2018    10:26

О Б Я В А

Относно: Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ III233, кв. 20, с. Балканци, общ. Стражица, обл. В. Търново, общ. Стражица, обл. В. Търново, общ. Стражица, обл. В. Търново.

17.09.2017    10:13

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност Социален работник, лекар и медицинска сестра по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица" и график за интервю с допуснатите кандидати

14.09.2018    11:42

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Камен – Втори етап”

14.09.2018    11:39

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Сушица – Втори етап”

14.09.2018    09:36

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение от БТК ЕАД

14.09.2018    09:33

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение от "А1 България" ЕАД

10.09.2018    16:14

О Б Я В А

Относно: Информация за земеделски производители

07.09.2018    09:38

О Б Я В А

Относно: Африканска чума

03.09.2018    13:48

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение от "Корадо България" АД

29.08.2018    15:52

О Б Я В А

Относно: Деинституционализация на социални услуги за деца в Община Стражица

27.08.2018    13:50

О Б Я В А

Относно: набиране на персонал по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица"

Заявление: link

27.08.2018    13:45

О Б Я В А

Относно: прием на заявления по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица"

Заявление: link

21.08.2018    16:51

З А П О В Е Д
№ 2025/21.08.2018 г.

Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 13.09.2018г. в залата на Община Стражица

21.08.2018    16:47

З А П О В Е Д
№ 2024/21.08.2018 г.

Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 13.09.2018 г. в залата на Община Стражица

14.08.2018    14:43

О Б Я В А

Относно: Договор за финансиране на проект "Социални иновации за достоен живот в община Стражица".

13.08.2018    15:53

З А П О В Е Д
№ 1194/13.08.2018 г.

Относно: Обявяване на 15-ти август за неработен за Общинска администрация и Общинско предприятие, гр.Стражица

02.08.2018    15:19

О Б Я В А

Относно: СТРАЖИЦА ПОСРЕЩА "ПЪТУВАЩО ЛЯТНО КИНО С БНТ1"

01.08.2018    16:21

З А П О В Е Д
№ 1125/01.08.2018 г.

Относно: предприемане на мерки за предотвратяване проникването на заболяванията Инфлуенца /грип/ по птиците, Чума по дребните преживни животни и Африканската чума по свинете

01.08.2018    16:15

З А П О В Е Д
№ 1108/31.07.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на търг с тайно наддаване

01.08.2018    12:05

О Б Я В А

Относно: изготвен предварителен регистър чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ

31.07.2018    15:49

О Б Я В А

Относно: мероприятие срещу комари, мухи и други насекоми

30.07.2018    17:00

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 09.10.2018 г. и 10.10.2018 г. в Националната гвардейска част – гр. София

30.07.2018    15:52

О Б Я В А

Относно: одобрен проект за частично изменение на действаш ПУП

30.07.2018    15:50

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение

27.07.2018    14:10

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение

25.07.2018    09:21

З А П О В Е Д
№ 41/18.07.2018 г.

Относно: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

24.07.2018    13:56

О Б Я В А

Относно: проект: „Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица”

23.07.2018    15:38

О Б Я В А

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение

20.07.2018    15:55

З А П О В Е Д
№ 1052/19.07.2018 г.

Относно: търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

20.07.2018    15:55

З А П О В Е Д
№ 1051/19.07.2018 г.

Относно: конкурс за отдаване под наем на имоти общинска собственост

20.07.2018    13:38

О Б Я В А

Относно: Изпълнението на проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица", финансиран по ОП "РЧР" 2014-2020 г.

18.07.2018    14:30

О Б Я В А

Относно: Преценка за обект Язовир "Каяджика", намиращ се в землището на с. Нова Върбовка, община Стражица

16.07.2018    15:38

О Б Я В А

Относно: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от земеделски стопанин Тихомир Тотков Станчев

06.07.2018    09:56

О Б Я В А

Относно: Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

05.07.2018    16:56

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план

05.07.2018    16:53

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план

28.06.2018    13:36

П О К А Н А

Относно: публично обсъждане на проектни предложения по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”.

25.06.2018    14:25

З А П О В Е Д
№ 897/22.06.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2018 г. от 14,30 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост

25.06.2018    14:22

З А П О В Е Д
№ 896/22.06.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 10.07.2018г. от 14,00 часа в залата на Община Стражица

15.06.2018    15:18

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение "Реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ "АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ" И ДГ "САВА ЦОНЕВ" гр. Стражица

12.06.2018    10:20

О Б Я В А

Относно: ВК "Съгласие - КООП" гр. Стражица свиква извънредно събрание на 26.06.2018 от 13:00 часа

11.06.2018    13:36

П О К А Н А

Относно: извънредно събрание на 26.06.2018г.(вторник) от 13:00 часа в сградата на кооперацията.

08.06.2018    12:14

З А П О В Е Д
№ 789/06.06.2018 г.

Относно: обявяване на спечелилия публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

08.06.2018    12:12

З А П О В Е Д
№ 787/06.06.2018 г.

Относно: обявяване на спечелилия публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

08.06.2018    12:10

З А П О В Е Д
№ 786/06.06.2018 г.

Относно: обявяване на спечелилия публичен търг за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост

06.06.2018    15:07

О Б Я В А

Относно: изграждане на специализирана площадка за строителни отпадъци

04.06.2018    14:50

З А П О В Е Д
№ 763/04.06.2018 г.

Относно: настъпване на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури

04.06.2018    10:24

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: информация за работодателите-регистрирани земеделски стопани

01.06.2018    15:37

З А П О В Е Д
№ 756/01.06.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 19.06.2018 г. от 15,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на магазин

01.06.2018    15:29

З А П О В Е Д
№ 744/30.05.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 19.06.2018г. от 13.30 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на Язовир „Боаза“

01.06.2018    15:26

З А П О В Е Д
№ 743/30.05.2018 г.

Относно: публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

01.06.2018    15:20

З А П О В Е Д
№ 742/30.05.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на търг с тайно наддаване на 19.06.2018 г. от 14,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот

31.05.2018    15:20

О Б Я В А

Относно: Традиционния панаир на село Камен

28.05.2018    15:20

З А П О В Е Д
№ 684/22.05.2018 г.

Относно: Определяне общинска комисия за обезопасяване на водните площи на територията на община Стражица.

28.05.2018    10:40

О Б Я В А

Относно: Сиренната система в Стражица ще бъде задействана на 2 юни по повод Деня на Ботев

25.05.2018    14:52

З А П О В Е Д
№ 683/22.05.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни замеделски земи с начин на трайно ползване пасище, мера.

Списък на имотите: линк

22.05.2018    13:20

О Б Я В А

Относно: Решение за определяне на разходите за отпечатване на рекламни материали и книга, изработване на сайт на НЧ "Правда-2010 с. Г. Сеновец", доставка на оборудване, доставка на национални носии и подготовка, организиране и празнуване на празника "Дренката" по проект: "Нашето читалише - мост между минало, настояще и бъдеще

22.05.2018    13:11

О Б Я В А

Относно: Заповед за сформиране на комисия от длъжностни лица

18.05.2018    10:10

О Б Я В А

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

17.05.2018    11:40

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, Мусачево и Смолян.

15.05.2018    16:25

З А П О В Е Д
№ 638/14.05.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 31.05.2018 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост.

14.05.2018    13:15

О Б Я В А

Относно: Съобщение за удължаване на първоначалния сток за събиране на индикативни оферти

11.05.2018    09:27

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение "Оборудване на птицеферма за угояване на пилета бройлери" - местонахождение: стопански двор гр. Стражица

09.05.2018    13:46

П О К А Н А

Относно: извънредно изборно събрание на 22.05.2018г. (Вторник) от 09:30 часа в сградата на ВК "Съгласие - КООП" гр. Стражица

08.05.2018    09:53

О Б Я В А

Относно: Община Стражица изпълнява проект: "Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица"

02.05.2018    11:39

О Б Я В А

Относно: Покана за пазарни консултации за подготовка, организиране и провеждане на празника "Дренката" по проект "Нашето читалище - мост между минало, насотяще и бъдеще"

02.05.2018    11:33

О Б Я В А

Относно: Покана за пазарни консултации за изработване на сайт на НЧ "ПРАВДА-2010 С. ГОРСКИ СЕНОВЕЦ" по проект "Нашето читалище - мост между минало, насотяще и бъдеще"

02.05.2018    11:30

О Б Я В А

Относно: Покана за пазарни консултации за доставка на оборудване по проект "Нашето читалище - мост между минало, насотяще и бъдеще"

02.05.2018    11:27

О Б Я В А

Относно: Покана за пазарни консултации за отпечатване на рекламни материали и книга по проект "Нашето читалище - мост между минало, насотяще и бъдеще"

02.05.2018    11:25

О Б Я В А

Относно: Покана за пазарни консултации за доставка на национални носии по проект "Нашето читалище - мост между минало, насотяще и бъдеще"

30.04.2018    13:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: съобщение до собствениците на кучета

25.04.2018    14:20

О Б Я В А

Относно: Решение №133 от 16.04.2018 г. по административно дело №57/2018 по описа на Административен съд - Велико Търново.

19.04.2018    15:52

О Б Я В А

Относно: Решение №156 от 10.04.2018г., по административно дело №97/2018 по описа на административен съд - Велико Търново.

19.04.2018    10:12

О Б Я В А

Относно: Проект за частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти Х, IХ, ХV, IV, ХII, ХIII, кв. 94, гр. Стражица, обл. В. Търново.

19.04.2018    10:10

О Б Я В А

Относно: Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за поземлени имоти в землището на село Нова Върбовка с ЕКАТТЕ 51799, общ. Стражица за обект: СОГ "Лом Черковна", подобект: "Ново външно ел. захранване на ГИС "Лом Черковна".

19.04.2018    10:09

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в обхват: УПИ II – "За метални стълбове" в кв. 164, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

17.04.2018    14:16

О Б Я В А

Относно: "РЕКОНСТРУКЦИЯ, САНИРАНЕ , ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ" АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ" ГР. СТРАЖИЦА, УПИ VII "ЗА СОУ" КВ.63 , ГР. СТРАЖИЦА"

13.04.2018    13:56

З А П О В Е Д
№ 460/13.04.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на замеделски земи.

Списък на имотите: линк

10.04.2018    10:16

О Б Я В А

Относно: Решение №125/29.03.2018г. по администратовно дело №59/2018 по описа на Административен съд - Велико Търново

05.04.2018    13:56

З А П О В Е Д
№ 436/03.04.2018 г.

Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

04.04.2018    15:34

П О К А Н А

Относно: партньорство по проектно предложение на община Стражица по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" – КОМПОНЕНТ 1

Заявление, Декларация

26.03.2018    15:13

О Б Я В А

Относно: постъпилите заявления от животновъдци за ползване на пасища, мери и ливади и определяне необходимата за всеки кандидат площ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни

23.03.2018    16:23

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища в страната и чужбина

23.03.2018    15:20

О Б Я В А

Относно: Решение №132/20.03.2018г. по административно дело №956/2017 по описа на административен съд - Велико Търново

19.03.2018    11:11

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект за Подробен устройствен план

15.03.2018    11:16

О Б Я В А

Относно: Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване: "СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ" в ПИ с идентификатор 69633.605.4, гр. Стражица

13.03.2018    09:44

З А П О В Е Д
№ 779/08.03.2018 г.

на директора на СУ "Св. Кл. Охриски" - с. Камен

Относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 27.03.2018г. от 10:00 часа в СУ "Св. Кл. Охридски" - с. Камен, общ. Стражица за продажба на вещи частна общинска стобственост

13.03.2018    09:30

О Б Я В А

Относно: Информация по проект "Трансгранично партньорство между град Болинтин-Вале и община Стражица за подобряване на системата за вземане на решения – редица от мостове и врати (ROBG) / Сrossborder partnership between Bolintin Vale Municipality and Strazhitsa Municipality in order to improve decision-making system - rows of bridges and gates (ROBG)"

07.03.2018    10:28

О Б Я В А

Относно: Решение №69/16.02.2018г. по административно дело №957/2017 по описа на административен съд - Велико Търново

01.03.2018    13:14

О Б Я В А

Относно: Информация за встъпителна пресконференция по проект: BG16RFOP001-5.001-0009 "Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица"

28.02.2018    11:11

П О К А Н А

Относно: Встъпителна пресконференция по проект: BG16RFOP001-5.001-0009 "Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица"

28.02.2018    10:48

З А П О В Е Д
№ 252/28.02.2018 г.

Относно: Влошаване на метеорологичните условия в Община Стражица

26.02.2018    16:28

З А П О В Е Д
№ 220/19.02.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

23.02.2018    09:35

О Б Я В А

Относно: Общинска администрация гр.Стражица започва процедура по отдаване на пасища, мери и ливади.

Заявление образец.

20.02.2018    13:42

О Б Я В А

Относно: Агенцията по заетостта започна проучване сред българските работодатели на потребността от кадри.

20.02.2018    09:24

О Б Я В А

Относно: Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Бекчия-165"

13.02.2018    10:24

О Б Я В А

Относно: ПОКАНА ЗА СРЕЩА ПО МЯРКА МИГ04 В ГРАД СТРАЖИЦА

29.01.2018    15:52

О Б Я В А

Относно: ДА ОТПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО ДЕНЯ НА ЛОЗАРИ И ВИНАРИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН НА 14 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ОТ 11 ЧАСА НА ГРАДСКИЯ ПЛОЩАД

22.01.2018    13:24

О Б Я В А

Относно: Курсове по "Начална военна подготовка"

18.01.2018    09:57

О Б Я В А

Относно: постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане ор подземни води чрез нови водовземни съоръжения

18.01.2018    09:54

О Б Я В А

Относно: постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане ор подземни води чрез нови водовземни съоръжения

09.01.2018    13:33

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект за ЧИ на ПУП – ПР в обхват: УПИ І651 и УПИ ІІ650 в кв. 56 по ПУП на с. Кесарево, общ. Стражица, обл. В. Търново.

09.01.2018    13:31

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект за ЧИ на ПУП – ПР в обхват: УПИ ІV316 в кв. 37 по ПУП на с. Бряговица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

04.01.2018    15:52

О Б Я В А

Относно: Списък на класираните кандидати за обявеното работно място за медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица

04.01.2018    11:47

О Б Я В А

Относно: допуснатите и недопуснатите кандидати в подбор на външни членове на одитен комитет в община Стражица, оповестен с Обява от 27.11.2017г., на основание Заповед № 1916/27.11.2017г. на Кмета на община Стражица

04.01.2018    10:27

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: "Частична корекция коритото на река "Стара река", с. Кесарево, Община Стражица"

03.01.2018    14:20

О Б Я В А

Относно: изпълнението на проект "Приеми ме 2015" съгласно договор за БФП № BG05M9OP001-2.003-0001-С01 по споразумение за партньорство № BG03-ПС01-0118 от 17.10.2016 г. между община Стражица и Агенция за социално подпомагане

02.01.2018    16:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Покана за Йордановден

22.12.2017    16:42

З А П О В Е Д
№ 2114/18122017 г.

Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 10.01.2018 г. от 11,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на имот № 094168 представляващ Изоставена нива в землището на с.Горски Сеновец, II категория, с площ 91,408 дка

22.12.2017    16:36

О Б Я В А

Относно: Информация за сключен договор по проект "Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица" финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж"

21.12.2017    15:16

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Свобода, Сливен, Плевен и Мусачево

21.12.2017    15:14

О Б Я В А

Относно: курс по Начална военна подготовка за български граждани без военна подготовка по чл. 59 от Закон за резерва на въоръжените сили на Р.България

20.12.2017    15:41

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност Медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията и график за събеседване с допуснатите кандидати

19.12.2017    10:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: допуснат за изработване Проект за Подробен устройствен план

18.12.2017    14:18

З А П О В Е Д
№ 2076/12.12.2017 г.

Относно: организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на 09.01.2018г. в залата на Община Стражица

18.12.2017    14:07

З А П О В Е Д
№ 2075/12.12.2017 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 09.01.2018 г. от 11,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот IX-За обществено обслужване

13.12.2017    15:03

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Информация за напредъка по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"

07.12.2017    14:43

О Б Я В А

Относно: Обява за свободно работно място за длъжност Медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица

04.12.2017    15:21

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение - "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, УПИ XVII, КВ.45, ПО ПЛАНА НА ГРАД СТРАЖИЦА,ОБЩИНА СТРАЖИЦА"