05.12.2018    09:59

О Б Я В А

Относно: Информационен материал относно отоплителен сезон 2018-2019

05.12.2018    09:52

О Б Я В А

Относно: Обява за свободно работно място за длъжност Ръководител на Център за ранна интервенция на уврежданията по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"
Заявление
Декларация

04.12.2018    13:53

З А П О В Е Д
№ 2695/03.12.2018 г.

Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост на 18.12.2018 г. в залата на Община Стражица от 10.00 часа за продажба на Апартамент № 8, ет.IІІ, вх.А, бл.7, кв.158 по плана на гр.Стражица, ул."Осогово" № 25 със ЗП 53,71 кв.м., изба № 8 с площ 6,73 кв.м., заедно с 9,56 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху 59,77 кв.м., актуван с АчОС № 7722/24.01.2017г.

04.12.2018    13:51

З А П О В Е Д
№ 2694/03.12.2018 г.

Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 18.12.2018г. в залата на Община Стражица, от 10.30 часа на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща два лекарски кабинета и помощно помещение /склад/ с обща ЗП 31,00 кв.м. на I етаж от Здравен дом, находящ се в УПИ I, кв.55 по плана на с.Кесарево, актуван с АпОС № 712/09.03.1998 г., за срок от 10 години

26.11.2018    16:23

З А П О В Е Д
№ 2649/26.11.2018 г.

Относно: провеждане на публичен търг с явно наддаване на 10.12.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Община Стражица, залата на ІІІ етаж, за продажба на обект – частна общинска собственост, представляващ: Магазин Б, секция 4 със ЗП 57,10 кв.м. и ? идеална част от входно антре със ЗП 12,40 кв.м., находящ се в УПИ I, кв.75 по плана на гр.Стражица, актуван с АчОС № 7840/17.09.2018г.

23.11.2018    14:55

З А П О В Е Д
№ 2636/22.11.2018 г.

Относно: провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 11.12.2018 г. в залата на Община Стражица за продажба на Урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост.

19.11.2018    16:37

З А П О В Е Д
№ 2596/16.11.2018 г.

Относно: провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти

19.11.2018    15:49

О Б Я В А

Относно: Решение №449 от 30.10.2018 г. на Административен съд - Велико Търново

15.11.2018    16:33

О Б Я В А

Относно: Информация по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

08.11.2018    14:52

О Б Я В А

Относно: обявление по чл. 128 ал. 1 и 2 от ЗУТ за ПУП за трасе за газопровод

07.11.2018    09:13

О Б Я В А

Относно: обявени работни места от бюро по труда гр.Горна Оряховица

06.11.2018    16:33

О Б Я В А

Относно: отмяна на разпоредба

05.11.2018    16:05

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД

05.11.2018    11:05

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД

31.10.2018    16:48

З А П О В Е Д
№ 2429/29.10.2018 г.

Относно: провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти

29.10.2018    16:25

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план.

29.10.2018    16:21

О Б Я В А

Относно: Проект за ЧИ на ПУП-ПР.

29.10.2018    16:17

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план.

29.10.2018    11:13

О Б Я В А

Относно: Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново.

25.10.2018    10:35

О Б Я В А

Относно: Приемна на регионалния представител на комисията за защита от дискриминация

19.10.2018    14:15

З А П О В Е Д
№ 2354/17.10.2018 г.

Относно: провеждане на търгове с тайно наддаване

17.10.2018    10:35

О Б Я В А

Относно: решение №387 от 09.10.2018г по административно дело №494/2018 по описа на Административен съд - Велико Търново

16.10.2018    14:55

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект на ЧИ за ПУП-ПР

12.10.2018    10:47

О Б Я В А

Относно: Допуснат за изработване Подробен устрйствен план

12.10.2018    10:06

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение

12.10.2018    09:56

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение

12.10.2018    09:54

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение

11.10.2018    15:13

О Б Я В А

Относно: Покана за представяне на оферти за изпълнение на услуга с предмет "Поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект 'Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в гр.Стражица'"., Образец на оферта

09.10.2018    10:18

О Б Я В А

Относно: Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за землище гр. Стражица Заповед 14-164, Заповед 14-165

28.09.2018    15:03

П О К А Н А

Относно: ВК "Съгласие" - извънредно събрание на 13.10.2018г.(събота), от 10:00 часа, в сградата на кооперацията.

26.09.2018    16:05

О Б Я В А

Относно: Списък на одобрените кандидати за длъжност сътрудник социални дейности и домашен санитар по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица"

26.09.2018    12:25

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: “Изграждане на част от канализационна мрежа на село Кесарево, община Стражица - втори етап”

26.09.2018    12:20

З А П О В Е Д
№ 49/21.09.2018 г.

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване

19.09.2017    13:31

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност сътрудник социални дейности и домашен санитар по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица" и график за интервю с допуснатите кандидати

19.09.2018    13:27

О Б Я В А

Относно: Списък на класираните кандидати по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица"

17.09.2018    10:38

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация в обхват: "ПЛОЩАД" затворен между улици с о.т. 188-170-171, 171-172, 173-174-167, 167-188, с. Лозен, общ. Стражица, обл. В. Търново.

17.09.2018    10:26

О Б Я В А

Относно: Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ III233, кв. 20, с. Балканци, общ. Стражица, обл. В. Търново, общ. Стражица, обл. В. Търново, общ. Стражица, обл. В. Търново.

17.09.2017    10:13

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност Социален работник, лекар и медицинска сестра по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица" и график за интервю с допуснатите кандидати

14.09.2018    11:42

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Камен – Втори етап”

14.09.2018    11:39

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Сушица – Втори етап”

14.09.2018    09:36

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение от БТК ЕАД

14.09.2018    09:33

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение от "А1 България" ЕАД

10.09.2018    16:14

О Б Я В А

Относно: Информация за земеделски производители

07.09.2018    09:38

О Б Я В А

Относно: Африканска чума

03.09.2018    13:48

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение от "Корадо България" АД

29.08.2018    15:52

О Б Я В А

Относно: Деинституционализация на социални услуги за деца в Община Стражица

27.08.2018    13:50

О Б Я В А

Относно: набиране на персонал по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица"

Заявление: link

27.08.2018    13:45

О Б Я В А

Относно: прием на заявления по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица"

Заявление: link

21.08.2018    16:51

З А П О В Е Д
№ 2025/21.08.2018 г.

Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 13.09.2018г. в залата на Община Стражица

21.08.2018    16:47

З А П О В Е Д
№ 2024/21.08.2018 г.

Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 13.09.2018 г. в залата на Община Стражица

14.08.2018    14:43

О Б Я В А

Относно: Договор за финансиране на проект "Социални иновации за достоен живот в община Стражица".

13.08.2018    15:53

З А П О В Е Д
№ 1194/13.08.2018 г.

Относно: Обявяване на 15-ти август за неработен за Общинска администрация и Общинско предприятие, гр.Стражица

02.08.2018    15:19

О Б Я В А

Относно: СТРАЖИЦА ПОСРЕЩА "ПЪТУВАЩО ЛЯТНО КИНО С БНТ1"

01.08.2018    16:21

З А П О В Е Д
№ 1125/01.08.2018 г.

Относно: предприемане на мерки за предотвратяване проникването на заболяванията Инфлуенца /грип/ по птиците, Чума по дребните преживни животни и Африканската чума по свинете

01.08.2018    16:15

З А П О В Е Д
№ 1108/31.07.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на търг с тайно наддаване

01.08.2018    12:05

О Б Я В А

Относно: изготвен предварителен регистър чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ

31.07.2018    15:49

О Б Я В А

Относно: мероприятие срещу комари, мухи и други насекоми

30.07.2018    17:00

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 09.10.2018 г. и 10.10.2018 г. в Националната гвардейска част – гр. София

30.07.2018    15:52

О Б Я В А

Относно: одобрен проект за частично изменение на действаш ПУП

30.07.2018    15:50

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение

27.07.2018    14:10

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение

25.07.2018    09:21

З А П О В Е Д
№ 41/18.07.2018 г.

Относно: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

24.07.2018    13:56

О Б Я В А

Относно: проект: „Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица”

23.07.2018    15:38

О Б Я В А

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение

20.07.2018    15:55

З А П О В Е Д
№ 1052/19.07.2018 г.

Относно: търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

20.07.2018    15:55

З А П О В Е Д
№ 1051/19.07.2018 г.

Относно: конкурс за отдаване под наем на имоти общинска собственост

20.07.2018    13:38

О Б Я В А

Относно: Изпълнението на проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица", финансиран по ОП "РЧР" 2014-2020 г.

18.07.2018    14:30

О Б Я В А

Относно: Преценка за обект Язовир "Каяджика", намиращ се в землището на с. Нова Върбовка, община Стражица

16.07.2018    15:38

О Б Я В А

Относно: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от земеделски стопанин Тихомир Тотков Станчев

06.07.2018    09:56

О Б Я В А

Относно: Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

05.07.2018    16:56

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план

05.07.2018    16:53

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план

28.06.2018    13:36

П О К А Н А

Относно: публично обсъждане на проектни предложения по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”.

25.06.2018    14:25

З А П О В Е Д
№ 897/22.06.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2018 г. от 14,30 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост

25.06.2018    14:22

З А П О В Е Д
№ 896/22.06.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 10.07.2018г. от 14,00 часа в залата на Община Стражица

15.06.2018    15:18

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение "Реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ "АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ" И ДГ "САВА ЦОНЕВ" гр. Стражица

12.06.2018    10:20

О Б Я В А

Относно: ВК "Съгласие - КООП" гр. Стражица свиква извънредно събрание на 26.06.2018 от 13:00 часа

11.06.2018    13:36

П О К А Н А

Относно: извънредно събрание на 26.06.2018г.(вторник) от 13:00 часа в сградата на кооперацията.

08.06.2018    12:14

З А П О В Е Д
№ 789/06.06.2018 г.

Относно: обявяване на спечелилия публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

08.06.2018    12:12

З А П О В Е Д
№ 787/06.06.2018 г.

Относно: обявяване на спечелилия публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

08.06.2018    12:10

З А П О В Е Д
№ 786/06.06.2018 г.

Относно: обявяване на спечелилия публичен търг за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост

06.06.2018    15:07

О Б Я В А

Относно: изграждане на специализирана площадка за строителни отпадъци

04.06.2018    14:50

З А П О В Е Д
№ 763/04.06.2018 г.

Относно: настъпване на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури

04.06.2018    10:24

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: информация за работодателите-регистрирани земеделски стопани

01.06.2018    15:37

З А П О В Е Д
№ 756/01.06.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 19.06.2018 г. от 15,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на магазин

01.06.2018    15:29

З А П О В Е Д
№ 744/30.05.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 19.06.2018г. от 13.30 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на Язовир „Боаза“

01.06.2018    15:26

З А П О В Е Д
№ 743/30.05.2018 г.

Относно: публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

01.06.2018    15:20

З А П О В Е Д
№ 742/30.05.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на търг с тайно наддаване на 19.06.2018 г. от 14,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот

31.05.2018    15:20

О Б Я В А

Относно: Традиционния панаир на село Камен

28.05.2018    15:20

З А П О В Е Д
№ 684/22.05.2018 г.

Относно: Определяне общинска комисия за обезопасяване на водните площи на територията на община Стражица.

28.05.2018    10:40

О Б Я В А

Относно: Сиренната система в Стражица ще бъде задействана на 2 юни по повод Деня на Ботев

25.05.2018    14:52

З А П О В Е Д
№ 683/22.05.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни замеделски земи с начин на трайно ползване пасище, мера.

Списък на имотите: линк

18.05.2018    10:10

О Б Я В А

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

17.05.2018    11:40

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, Мусачево и Смолян.

15.05.2018    16:25

З А П О В Е Д
№ 638/14.05.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 31.05.2018 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост.

11.05.2018    09:27

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение "Оборудване на птицеферма за угояване на пилета бройлери" - местонахождение: стопански двор гр. Стражица

09.05.2018    13:46

П О К А Н А

Относно: извънредно изборно събрание на 22.05.2018г. (Вторник) от 09:30 часа в сградата на ВК "Съгласие - КООП" гр. Стражица

08.05.2018    09:53

О Б Я В А

Относно: Община Стражица изпълнява проект: "Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица"

30.04.2018    13:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: съобщение до собствениците на кучета

25.04.2018    14:20

О Б Я В А

Относно: Решение №133 от 16.04.2018 г. по административно дело №57/2018 по описа на Административен съд - Велико Търново.

19.04.2018    15:52

О Б Я В А

Относно: Решение №156 от 10.04.2018г., по административно дело №97/2018 по описа на административен съд - Велико Търново.

19.04.2018    10:12

О Б Я В А

Относно: Проект за частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти Х, IХ, ХV, IV, ХII, ХIII, кв. 94, гр. Стражица, обл. В. Търново.

19.04.2018    10:10

О Б Я В А

Относно: Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за поземлени имоти в землището на село Нова Върбовка с ЕКАТТЕ 51799, общ. Стражица за обект: СОГ "Лом Черковна", подобект: "Ново външно ел. захранване на ГИС "Лом Черковна".

19.04.2018    10:09

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в обхват: УПИ II – "За метални стълбове" в кв. 164, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

17.04.2018    14:16

О Б Я В А

Относно: "РЕКОНСТРУКЦИЯ, САНИРАНЕ , ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ" АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ" ГР. СТРАЖИЦА, УПИ VII "ЗА СОУ" КВ.63 , ГР. СТРАЖИЦА"

13.04.2018    13:56

З А П О В Е Д
№ 460/13.04.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на замеделски земи.

Списък на имотите: линк

10.04.2018    10:16

О Б Я В А

Относно: Решение №125/29.03.2018г. по администратовно дело №59/2018 по описа на Административен съд - Велико Търново

05.04.2018    13:56

З А П О В Е Д
№ 436/03.04.2018 г.

Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

04.04.2018    15:34

П О К А Н А

Относно: партньорство по проектно предложение на община Стражица по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" – КОМПОНЕНТ 1

Заявление, Декларация

26.03.2018    15:13

О Б Я В А

Относно: постъпилите заявления от животновъдци за ползване на пасища, мери и ливади и определяне необходимата за всеки кандидат площ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни

23.03.2018    16:23

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища в страната и чужбина

23.03.2018    15:20

О Б Я В А

Относно: Решение №132/20.03.2018г. по административно дело №956/2017 по описа на административен съд - Велико Търново

19.03.2018    11:11

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект за Подробен устройствен план

15.03.2018    11:16

О Б Я В А

Относно: Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване: "СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ" в ПИ с идентификатор 69633.605.4, гр. Стражица

13.03.2018    09:44

З А П О В Е Д
№ 779/08.03.2018 г.

на директора на СУ "Св. Кл. Охриски" - с. Камен

Относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 27.03.2018г. от 10:00 часа в СУ "Св. Кл. Охридски" - с. Камен, общ. Стражица за продажба на вещи частна общинска стобственост

13.03.2018    09:30

О Б Я В А

Относно: Информация по проект "Трансгранично партньорство между град Болинтин-Вале и община Стражица за подобряване на системата за вземане на решения – редица от мостове и врати (ROBG) / Сrossborder partnership between Bolintin Vale Municipality and Strazhitsa Municipality in order to improve decision-making system - rows of bridges and gates (ROBG)"

07.03.2018    10:28

О Б Я В А

Относно: Решение №69/16.02.2018г. по административно дело №957/2017 по описа на административен съд - Велико Търново

28.02.2018    10:48

З А П О В Е Д
№ 252/28.02.2018 г.

Относно: Влошаване на метеорологичните условия в Община Стражица

26.02.2018    16:28

З А П О В Е Д
№ 220/19.02.2018 г.

Относно: организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

23.02.2018    09:35

О Б Я В А

Относно: Общинска администрация гр.Стражица започва процедура по отдаване на пасища, мери и ливади.

Заявление образец.

20.02.2018    13:42

О Б Я В А

Относно: Агенцията по заетостта започна проучване сред българските работодатели на потребността от кадри.

20.02.2018    09:24

О Б Я В А

Относно: Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Бекчия-165"

13.02.2018    10:24

О Б Я В А

Относно: ПОКАНА ЗА СРЕЩА ПО МЯРКА МИГ04 В ГРАД СТРАЖИЦА

29.01.2018    15:52

О Б Я В А

Относно: ДА ОТПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО ДЕНЯ НА ЛОЗАРИ И ВИНАРИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН НА 14 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ОТ 11 ЧАСА НА ГРАДСКИЯ ПЛОЩАД

22.01.2018    13:24

О Б Я В А

Относно: Курсове по "Начална военна подготовка"

18.01.2018    09:57

О Б Я В А

Относно: постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане ор подземни води чрез нови водовземни съоръжения

18.01.2018    09:54

О Б Я В А

Относно: постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане ор подземни води чрез нови водовземни съоръжения

09.01.2018    13:33

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект за ЧИ на ПУП – ПР в обхват: УПИ І651 и УПИ ІІ650 в кв. 56 по ПУП на с. Кесарево, общ. Стражица, обл. В. Търново.

09.01.2018    13:31

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект за ЧИ на ПУП – ПР в обхват: УПИ ІV316 в кв. 37 по ПУП на с. Бряговица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

04.01.2018    15:52

О Б Я В А

Относно: Списък на класираните кандидати за обявеното работно място за медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица

04.01.2018    11:47

О Б Я В А

Относно: допуснатите и недопуснатите кандидати в подбор на външни членове на одитен комитет в община Стражица, оповестен с Обява от 27.11.2017г., на основание Заповед № 1916/27.11.2017г. на Кмета на община Стражица

04.01.2018    10:27

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: "Частична корекция коритото на река "Стара река", с. Кесарево, Община Стражица"

03.01.2018    14:20

О Б Я В А

Относно: изпълнението на проект "Приеми ме 2015" съгласно договор за БФП № BG05M9OP001-2.003-0001-С01 по споразумение за партньорство № BG03-ПС01-0118 от 17.10.2016 г. между община Стражица и Агенция за социално подпомагане

02.01.2018    16:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Покана за Йордановден

22.12.2017    16:42

З А П О В Е Д
№ 2114/18122017 г.

Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 10.01.2018 г. от 11,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на имот № 094168 представляващ Изоставена нива в землището на с.Горски Сеновец, II категория, с площ 91,408 дка

22.12.2017    16:36

О Б Я В А

Относно: Информация за сключен договор по проект "Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица" финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж"

21.12.2017    15:16

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Свобода, Сливен, Плевен и Мусачево

21.12.2017    15:14

О Б Я В А

Относно: курс по Начална военна подготовка за български граждани без военна подготовка по чл. 59 от Закон за резерва на въоръжените сили на Р.България

20.12.2017    15:41

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност Медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията и график за събеседване с допуснатите кандидати

19.12.2017    10:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: допуснат за изработване Проект за Подробен устройствен план

18.12.2017    14:18

З А П О В Е Д
№ 2076/12.12.2017 г.

Относно: организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на 09.01.2018г. в залата на Община Стражица

18.12.2017    14:07

З А П О В Е Д
№ 2075/12.12.2017 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 09.01.2018 г. от 11,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот IX-За обществено обслужване

13.12.2017    15:03

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Информация за напредъка по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"

07.12.2017    14:43

О Б Я В А

Относно: Обява за свободно работно място за длъжност Медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица

04.12.2017    15:21

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение - "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, УПИ XVII, КВ.45, ПО ПЛАНА НА ГРАД СТРАЖИЦА,ОБЩИНА СТРАЖИЦА"