07.12.2017    14:43

О Б Я В А

Относно: Обява за свободно работно място за длъжност Медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица

04.12.2017    15:21

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение - "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, УПИ XVII, КВ.45, ПО ПЛАНА НА ГРАД СТРАЖИЦА,ОБЩИНА СТРАЖИЦА"

27.11.2017    16:33

З А П О В Е Д
№ 1885/20.11.2017 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 12.12.2017г. от 14:00 часа в залата на община Стражица за отдаване под наем на част от имот 000262 с площ 3,000 дка

27.11.2017    15:34

О Б Я В А

Относно: ПРАЗНИЧНА   ПРОГРАМА

27.11.2017    14:14

О Б Я В А

Относно: Покана за участие и молба за съдействие при организиране на пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията на МИГ "ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА"

27.11.2017    10:26

О Б Я В А

Относно: Процедура за подбор на външните членове на одитен комитет в община Стражица

Заявление за участие, Деклавация по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС

17.11.2017    13:24

О Б Я В А

Относно: "Местна инициативна група Лясковец-Стражица" кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни събития на МИГ, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Информационните събития ще бъдат проведени в периода 1 декември – 30 декември 2017 г., в населените места от територията

10.11.2017    11:56

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

23.10.2017    14:22

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.12.2017 г. до 13.12.2017 г. в Национален военен университет "Васил Левски".

СПИСЪК на вакантните длъжности за войници в Национален военен университет "Васил Левски", за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

НОРМАТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА.

23.10.2017    14:04

З А П О В Е Д
№ РД-14-223/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 12/28.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на гр. Стражица, община Стражица

23.10.2017    14:02

З А П О В Е Д
№ РД-14-222/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 13/28.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване на трайни насаждения за стопанската 2017/2018 г. за землището на гр. Стражица, община Стражица

23.10.2017    14:00

З А П О В Е Д
№ РД-14-221/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 23/30.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Нова Върбовка, община Стражица

23.10.2017    13:58

З А П О В Е Д
№ РД-14-220/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 22/30.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Лозен, община Стражица

23.10.2017    13:56

З А П О В Е Д
№ РД-14-219/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 14/28.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Горски Сеновец, община Стражица

23.10.2017    13:54

З А П О В Е Д
№ РД-14-218/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 19/31.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Виноград, община Стражица

23.10.2017    13:52

З А П О В Е Д
№ РД-14-217/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 9/28.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Железарци, община Стражица

23.10.2017    13:50

З А П О В Е Д
№ РД-14-216/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 16/29.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Кавлак, община Стражица

23.10.2017    13:48

З А П О В Е Д
№ РД-14-215/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 1/17.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Бряговица, община Стражица

23.10.2017    13:46

З А П О В Е Д
№ РД-14-214/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 8/28.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Владислав, община Стражица

23.10.2017    13:44

З А П О В Е Д
№ РД-14-213/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 4/28.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Водно, община Стражица

23.10.2017    13:42

З А П О В Е Д
№ РД-14-212/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 10/28.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Кесарево, община Стражица

23.10.2017    13:40

З А П О В Е Д
№ РД-14-211/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 11/28.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Камен, община Стражица

23.10.2017    13:38

З А П О В Е Д
№ РД-14-210/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 21/30.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Мирово, община Стражица

23.10.2017    13:36

З А П О В Е Д
№ РД-14-209/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 2/17.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Николаево, община Стражица

23.10.2017    13:34

З А П О В Е Д
№ РД-14-208/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 5/28.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Асеново, община Стражица

23.10.2017    13:32

З А П О В Е Д
№ РД-14-207/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 6/28.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Балканци, община Стражица

23.10.2017    13:30

З А П О В Е Д
№ РД-14-206/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 17/29.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Сушица, община Стражица

23.10.2017    13:28

З А П О В Е Д
№ РД-14-205/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 3/28.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Теменуга, община Стражица

23.10.2017    13:26

З А П О В Е Д
№ РД-14-204/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 15/29.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Любенци, община Стражица

23.10.2017    13:24

З А П О В Е Д
№ РД-14-203/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 20/30.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Ново Градище, община Стражица

23.10.2017    13:22

З А П О В Е Д
№ РД-14-202/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 18/29.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Царски извор, община Стражица

23.10.2017    13:20

З А П О В Е Д
№ РД-14-201/02.10.2017 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. №7/28.08.2017 г. в ОСЗ – Стражица на масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Благоево, община Стражица

20.10.2017    17:00

З А П О В Е Д
№ 1650/17.10.2017 г.

Относно: Организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общински поземлен фонд на Община Стражица с начин за трайно ползване "пасище, мера" и "пасище с храсти" за срок една стопанска година.

18.10.2017    17:00

О Б Я В А

Относно: постъпило Заявление за ползване на повърхностен воден обект - язовир "КАВЛАК".

17.10.2017    21:38

З А П О В Е Д
№ 1578/05.10.2017 г.

Относно: Организиране и провеждане на търг с тайно наддаване на 31.10.2017 г. от 11,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот XVI-общ., кв.2 по плана на гр.Стражица, с площ 580,00 кв.м., актуван с АчОС № 250/07.04.1997 г., с начална тръжна цена 6960,00 лв. с ДДС /шест хиляди деветстотин и шестдесет лева/.

17.10.2017    21:36

З А П О В Е Д
№ 1577/05.10.2017 г.

Относно: Организиране и провеждане на търг с тайно наддаване на 31.10.2017г. от 10,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Стая със ЗП 20 кв.м. на ІІ етаж в северната част от Здравен дом, находящ се в УПИ ІІ, кв.96 по плана на с.Камен, заедно с ретранслаторната кула, находяща се от северната страна на сградата, актувана с акт за публична общинска собственост № 710/09.03.1998 г., за изграждане на телевизионна ретранслаторна станция, с начална месечна наемна цена 570,00 лв. с ДДС /петстотин и седемдесет лева/.

17.10.2017    21:33

З А П О В Е Д
№ 1576/05.10.2017 г.

Относно: Организиране и провеждане на търг с тайно наддаване на 31.10.2017 г. от 10,30 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот I-общ., кв.2 по плана на гр.Стражица, с площ 1000,00 кв.м., актуван с АчОС № 249/07.04.1997 г., с начална тръжна цена 12000,00 лв. с ДДС /дванадесет хиляди лева/.

16.10.2017    09:02

О Б Я В А

Относно: пресконференция за ПРИКЛЮЧВАНЕ на дейностите по Проект "Подкрепа за независим живот в Община Стражица " - договор BG05M9OP001-2.002-0096-С001 финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

13.10.2017    17:07

О Б Я В А

Относно: Проект за ЧИ на ПУП – ПР в обхват: УПИ І – „За хотел, ресторант и комплексно обслужване” и УПИ ІV – „За комплексно обществено обслужване” в кв. 152, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

13.10.2017    17:04

О Б Я В А

Относно: Проект ЧИ на ПУП – ПР в обхват: УПИ І353 в кв. 133, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

13.10.2017    17:02

О Б Я В А

Относно: Проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ в обхват: УПИ ХVІІ190 в кв. 45, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

13.10.2017    17:00

О Б Я В А

Относно: Проект ЧИ на ПУП – ПР в обхват: УПИ І – „За озеленяване” в кв. 24, с. Асеново, общ. Стражица, обл. В. Търново.

05.10.2017    10:47

О Б Я В А

Относно: Списък на оценени и класирани кандидати за длъжността Логопед по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"

02.10.2017    17:02

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение -„ИЗГРАЖДАНЕ НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ в УПИ VІI, кв. 63, ГР. СТРАЖИЦА, ОБЩ. СТРАЖИЦА”

02.10.2017    17:00

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение - РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ, КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА (КИС) И ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА ЯЗОВИР „БОАЗА“

02.10.2017    15:12

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати и график за събеседване с допуснатите кандидати за обявеното работно място за Логопед по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"

29.09.2017    15:19

З А П О В Е Д
№ 1498/26.09.2017 г.

Относно: Организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд, находящи се в землищатата на Общински поземлен фонд по списък

Списък на имотите от Общински поземлен фонд обявени за отдаване под аренда чрез търг на 17.10.2017 г. неразделна част от Заповед № 1498 / 26.09.2017г. на кмета на общината.

27.09.2017    13:27

О Б Я В А

Относно: Списък на оценени и класирани кандидати за длъжността Психолог по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"

25.09.2017    15:58

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение - "Частична корекция коритото на река "Стара река", с. Кесарево, Община Стражица"

25.09.2017    13:55

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение - "РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ, КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА (КИС) И ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА ЯЗОВИР "СТРАЖИЦА"

25.09.2017    13:53

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение - "ИЗГРАЖДАНИЕ НА КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА (КИС) И ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА ЯЗОВИР "СУЛУДЖАТА" И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО"

21.09.2017    17:00

О Б Я В А

Относно: Удължава се срока за прием на документи за обявеното работно място за длъжността Логопед по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"

21.09.2017    10:23

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати за събеседване и график за събеседване за длъжността психолог по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"

21.09.2017    09:41

О Б Я В А

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ГР.СТРАЖИЦА НА 05 ОКТОМВРИ/ЧЕТВЪРТЪК/ 2017Г. ОТ 15.00 ЧАСА В РИТУАЛНА ЗАЛА ГР.СТРАЖИЦА.

15.09.2017    14:37

О Б Я В А

Относно: Конкурс по документи за избор на външни експерти-оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на МИГ "Лясковец-Стражица"
Необходими документи

15.09.2017    14:22

О Б Я В А

Стартира обучението на четиринадесет безработни младежи от село Камен. Със завършване на обучението младежите ще придобият професионална квалификация по специалността "Пътища, магистрали и съоръжения". Продължителността на обучението е 300 учебни часа. След успешно приключване на обучението, община Стражица осигурява шест месечна заетост на курсистите на длъжност "работник поддръжка на пътища". Обучението и заетостта се финансират по Проект BGО5М90PО01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

11.09.2017    16:37

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК" В УПИ I – "ЗА ПАРК" В КВ. 63, ГР. СТРАЖИЦА, ОБЩ. СТРАЖИЦА.

11.09.2017    12:23

О Б Я В А

Относно: свободни работни места за логопед и психолог по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"

28.08.2017    17:00

О Б Я В А

Относно: за прием на документи за заемане на длъжност: „Психолог” в Мобилен мултидисциплинарен екип (ММЕ)

Заявление

23.08.2017    16:12

З А П О В Е Д
№ 1243/22.08.2017 г.

Относно: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща Едноетажна пристройка от масивна сграда /Читалище/, с обща ЗП 93кв.м., находяща се в УПИ ІV-За Читалище, кв.91 по плана на с.Кесарево, актувана с АпОС № 7624/13.09.2016г., за клубна дейност, за срок от 10 години.

21.08.2017    09:24

З А П О В Е Д
№ 1212/18.08.2017 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 05.09.2017 г. от 10,30 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща две помещения /лекарски кабинет и аптечно депо/ с обща ЗП 23.60 кв.м. от I етаж на масивна двуетажна сграда /Фелдшерски здравен пункт/, находяща се в УПИ IX, кв.62 по плана на с.Царски извор.

21.08.2017    09:21

З А П О В Е Д
№ 1211/18.08.2017 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 05.09.2017 г. от 10,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Двуетажна панелна къща с РЗП 95 кв.м., състояща се от: І етаж – дневна, кухня, тоалетна, антре и тераса със ЗП 50,51 кв.м.; ІІ етаж – две спални, баня, стълбищна клетка и тераса със ЗП 44,80 кв.м., заедно с Урегулиран поземлен имот V, кв.10 по плана на гр.Стражица с площ 570 кв.м.

17.08.2017    11:06

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

11.08.2017    17:00

О Б Я В А

Относно: Работни места по проект "Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище"

Психолог, Образователен медиатор, Социален работник, Заявление

07.08.2017    11:20

З А П О В Е Д
№ РД-14-152/07.08.2017 г.

Относно: процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищатата на територията на община Стражица за стопанската 2017/2018г.

07.08.2017    11:10

П Р А З Н И Ч Н А    П Р О Г Р А М А

31.07.2017    16:48

З А П О В Е Д
№ 1089/27.07.2017 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 14.08.2017 г. от 10,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот Х-общ., кв.103 по плана на гр.Стражица, с площ 2585 кв.м., актуван с АчОС № 3409/25.07.2007 г.

31.07.2017    16:46

О Б Я В А

Относно: Общинска Служба по Земеделие гр.Стражица уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ, че е изготвен предварителен регистър чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ.

27.07.2017    15:02

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение: ”Изграждане на дестилерия за производство на етерично-маслени култури”

21.07.2017    16:52

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение: ”РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ГР.СТРАЖИЦА ОБЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Обява относно изясняване на обществения интерес инвестиционното предложение

20.07.2017    17:00

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение: "ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБОСОБЕНИ СГРАДИ ОТ "ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ" В УПИ І, КВ. 20, с. ГОРСКИ СЕНОВЕЦ, ОБЩИНА СТРАЖИЦА"

17.07.2017    12:20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: постъпило заявление в Басейнова дирекция Дунавски район - гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на с. Кесарево, община Стражица, област Велико Търново.

11.07.2017    11:05

З А П О В Е Д
№ 1001/05.07.2017 г.

Относно: конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща две стаи и ? от сервизни помещения с обща ЗП 54,68 кв.м. на ІІ етаж от Масивна комбинирана сграда /Кметство/, находяща се в УПИ ІІ, кв.18 по плана на с.Кесарево

11.07.2017    11:03

З А П О В Е Д
№ 987/04.07.2017 г.

Относно: Организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 25.07.2017 г. в залата на Община Стражица

11.07.2017    11:00

З А П О В Е Д
№ 986/04.07.2017 г.

Относно: Организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 24.07.2017 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост

28.06.2017    14:35

З А П О В Е Д
№ 30/28.06.2017 г.

ОП "СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ"

Относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти.

28.06.2017    14:29

З А П О В Е Д
№ 29/28.06.2017 г.

ОП "СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ"

Относно: Откриване на процедура за възлагане и възлагане на добив на стояща дървесина на корен.

28.06.2017    14:17

О Б Я В А

Относно: Списък на оценените и класирани кандидати за длъжност педагог и медиатор/помощник възпитател за изпълнение на дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност” по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”

22.06.2017    09:00

О Б Я В А

Относно: Списък с допуснатите и недопуснати кандидати и график за събеседване за обявените работни места за Педагог и Медиатор/помощник възпитател по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"

Списък на допуснати и недопуснати, График събеседване

20.06.2017    12:24

О Б Я В А

Относно: Информация по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”

20.06.2017    10:01

О Б Я В А

Относно: Община Стражица продължава изпълнението на проект "Приеми ме 2015"

19.06.2017    15:03

О Б Я В А

Относно: Отмяна на незаконосъобразни разпоредби

19.06.2017    14:56

О Б Я В А

Относно: Отмяна на незаконосъобразни разпоредби

16.06.2017    19:24

З А П О В Е Д
№ 882/13.06.2017 г.

Относно: Организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общински поземлен фонд на община Стражица с начин на трайно ползване "пасище", "мера" и "пасище с храсти" за срок от една стопанска година.

13.06.2017    10:46

З А П О В Е Д
№ 840/02.06.2017 г.

Относно: Организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 27.06.2017 г. от 14,00 часа в залата на Община Стражица за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на обект за търговия и обществено обслужване със ЗП 40,00 кв.м. в УПИ І - „За ОЖС и търговия”, кв.75 по плана на гр.Стражица, актуван с АчОС No 3957/13.12.2010г., по указания начин от Главния архитект в скица с рег. No 117/04.04.2017г.

13.06.2017    10:42

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

05.06.2017    09:00

О Б Я В А

Относно: Свободни работни места по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица" за изпълнение на дейност "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност"

30.05.2017    10:17

Сиренната система в Стражица ще бъде задействана на 2 юни по повод Деня на Ботев

В изпълнение на Решение № 211 от 31.05.1993г. на Министерския съвет на Република България за обявяване на 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България тяхната памет да бъде почетена с вой на сирени, ще се проведе тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната и във Великотърновска област.

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението в Стражица ще бъде задействана от 12.00 ч в продължение на две минути.

25.05.2017    10:50

КОНКУРС "РОКСТРАЖ"


Регламен за участие
Заявка за участие
Заявка за участие
Декларация

23.05.2017    10:05

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 078010, местност "Чомаковец" в землището на гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

22.05.2017    14:22

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект за изменение на ПУП-ПР

22.05.2017    14:15

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект за Частично изменение на ПУП-ПР

22.05.2017    14:12

О Б Я В А

Относно: допуснат за изработване Проект за частично изменение на Действаш Подробен устройствен план – план за регулация

18.05.2017    16:01

О Б Я В А

Относно: проект: "Подкрепа за независим живот в Община Стражица" по схема BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

16.05.2017    09:29

О Б Я В А

Относно: Постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

12.05.2017    09:13

О Б Я В А

Относно: Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240 - Сливен

10.05.2017    10:20

О Б Я В А

Относно: Постъпило инвестиционно предложение от Булгартрансгаз ЕАД за подобект "Ново външно ел.захранване на ГИС Лом Черковна към обект "СОГ Лом Черковна"

10.05.2017    09:50

О Б Я В А

Относно: Община Стражица ви кани на изпращането на випуск 2017

10.05.2017    09:48

О Б Я В А

Относно: Програма - Каралийчеви дни 2017

02.05.2017    15:36

З А П О В Е Д
№ 622/24.04.2017 г.

Относно: Организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 17.05.2017 г. от 14,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на част от УПИ ІІІ-За ОЖС и търговия, кв.73 по плана на гр.Стражица

02.05.2017    13:39

О Б Я В А

Относно: В Община Стражица приключи заетоста на наетите младежи по проект "Активиране, обучение и интеграция в заетост на неактивни младежи".

28.04.2017    12:46

О Б Я В А

Относно: проект: "Подкрепа за независим живот в Община Стражица", по схема BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

27.04.2017    12:01

О Б Я В А

Относно: Община Стражица продължава да изпълнява проект "Осигуряване на топъл обяд 2016" по процедура BG05FMOP001-3.00, който осигурява доставяне на обяд – супа, основно ястие и хляб

21.04.2017    11:34

О Б Я В А

Относно: Проект за Подробен устройствен план – план за регулация на кв. 175 и кв. 111, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

21.04.2017    11:29

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация в обхват: Урегулиран поземлен имот VІІІ175,174 в кв. 25, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

21.04.2017    11:27

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация в обхват: Урегулирани поземлени имоти VІ900, VІІ901 и VІІІ – "За трафопост" в кв. 100, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

14.04.2017    10:38

О Б Я В А

Относно: Информация по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”

06.04.2017    14:35

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

31.03.2017    11:46

З А П О В Е Д
№ 426/27.03.2017 г.

Относно: организиране и провеждане търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на община Стражица по списък

Относно: Списък към заповед №426 от 27.03.2017 г.

24.03.2017    13:57

З А П О В Е Д
№ 390/20.03.2017 г.

Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 12.04.2017 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

24.03.2017    13:55

З А П О В Е Д
№ 389/20.03.2017 г.

Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 12.04.2017 г. от 15,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща Урегулиран поземлен имот І-За мотел, кв.67 по плана на с.Сушица, актуван с АпОС № 2803/09.01.2004 г., за срок от 5 години

13.03.2017    12:13

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ – КУЧЕТА, ОТГЛЕЖДАЩИ ТАКИВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

10.03.2017    13:12

О Б Я В А

Относно: Списък на оценените и класирани кандидати за длъжност Специален педагог по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”

06.03.2017    15:04

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Специален педагог и график за провеждане на събеседване

06.03.2017    14:59

О Б Я В А

Относно: годишно отчетно събрание на ВК "Съгласие-КООП" гр. Стражица, което ще се проведе на 21.03.2017г. от 09:30 часа в сградата на кооперацията

01.03.2017    15:32

О Б Я В А

Относно: провеждане на конскурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" за приемане на военна служба за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

01.03.2017    15:29

О Б Я В А

Относно: провеждане на конскурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. в бригада Специални сили газнизон Пловдив.

01.03.2017    10:42

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Зеленчуков дол"

28.02.2017    16:27

О Б Я В А

Относно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА" ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017 г.

28.02.2017    16:22

О Б Я В А

Относно: Процедура по отдаване на пасища, мери и ливади на собственици (ползватели) на животновъдни обекти в общината.

Заявление

22.02.2017    16:46

О Б Я В А

Относно: Удължаване срока за прием на документи за длъжност специален педагог в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр. Стражица

17.02.2017    09:05

З А П О В Е Д
№ 231/14.02.2017 г.

Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 07.03.2017 г. от 14,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща Лекарски кабинет № 112 със ЗП 19,80 кв.м. на ІІ етаж от Здравен комплекс,

17.02.2017    09:05

З А П О В Е Д
№ РД-14-52/13.02.2017 г.

Относно: Промяна на Заповед № РД-14-280/30.09.2016г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-Велико Търново

17.02.2017    09:01

З А П О В Е Д
№ РД-14-51/13.02.2017 г.

Относно: Промяна на Заповед № РД-14-245/30.09.2016г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-Велико Търново

08.02.2017    12:10

О Б Я В А

Относно: Свободно работно място за длъжност "Специален педагог" в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица

07.02.2017    11:38

О Б Я В А

Относно: Община Стражица продължава изпълнението на проект "Приеми ме 2015" съгласно договор за БФП № BG05M9OP001-2.003-0001-С01

03.02.2017    09:44

О Б Я В А

Относно: ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за изпълнение на СМР на обект "Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Кесарево, с. Камен, с. Сушица, с. Асеново и с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново"

Прилежаща документация

31.01.2017    14:15

З А П О В Е Д
№ 117/24.01.2017 г.

Относно: публично оповестен конкурс на 14.02.2017г. от 11,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот І-За ПСД, кв.146 по плана на гр.Стражица, с площ 9085 кв.м., актуван с АчОС № 7673/07.12.2016г.

31.01.2017    12:24

О Б Я В А

Относно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА"

24.01.2017    11:37

О Б Я В А

Относно: Информация по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица".

23.01.2017    15:26

О Б Я В А

Относно: Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив.

Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Стара Загора.

Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Карлово и Казанлък.

Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 44220 – Пловдив.

19.01.2017    13:24

О Б Я В А

Относно: проект "Осигуряване на топъл обяд 2016" по процедура BG05FMOP001-3.00, който осигурява доставяне на обяд – супа, основно ястие и хляб

16.01.2017    16:27

О Б Я В А

Относно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

16.01.2017    16:22

О Б Я В А

Относно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

11.01.2017    10:59

О Б Я В А

Относно: Изработване Проект за частично изменение на Подробен устройствен план.

06.01.2017    16:10

З А П О В Е Д
№ 21/06.01.2017 г.

Относно: Неучебни дни

05.01.2017    16:00

З А П О В Е Д
№ 57/28.12.2016 г.

Относно: Откриване на процедура за възлагане на добив на стояща дървесина

30.12.2016    12:16

О Б Я В А

Относно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА"

16.12.2016    09:24

З А П О В Е Д
№ РД-14-410/12.12.2016 г.

Относно: Разпределение на масиви за ползване между ползватели в землището на с. Лозен, общ. Стражица

16.12.2016    09:14

З А П О В Е Д
№ РД-14-409/12.12.2016 г.

Относно: Разпределение на масиви за ползване между ползватели в землището на с. Виноград, общ. Стражица

06.12.2016    15:04

З А П О В Е Д
№ 1804/05.12.2016 г.

Относно: Организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 28.12.2016 г. в залата на Община Стражица

06.12.2016    15:00

З А П О В Е Д
№ 1803/05.12.2016 г.

Относно: Организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 28.12.2016 г. от 14,45 часа в залата на Община Стражица

02.12.2016    16:42

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение на "КЕДЪР" ЕООД за "Създаване на орехова градина и закупуване на земеделска техника"

02.12.2016    16:22

З А П О В Е Д
№ 1750/28.11.2016 г.

Относно: Организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 21.12.2016 г. от 14:00 часа в залата на община Стражица за продажба на Уреголиран поземлен имот IV, кв. 97 по плана на с. Кесарево с площ 660 кв.м.

30.11.2016    16:27

О Б Я В А

Относно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА" ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 г.

25.11.2016    09:10

З А П О В Е Д
№ РД-14-384/04.11.2016 г.

Относно: Изменение Заповед №РД-14-284/30.09.2016 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново

22.11.2016    15:27

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

23.11.2016    16:44

О Б Я В А

Относно: Информация по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица".

22.11.2016    15:23

О Б Я В А

Относно: приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за Военномедицинска академия, ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

18.11.2016    11:20

О Б Я В А

Относно: Изясняване на обществения интерес към постъпило инвестиционно предложение

18.11.2016    11:00

О Б Я В А

Относно: Програма - 19-ти традиционен зимен футболен турнир

09.11.2016    13:52

О Б Я В А

Относно: Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

09.11.2016    13:44

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: Изработване на проект за строителство и еьплоатация на обект: "Склад за семена(почистване и сортиране), в УПИ II-271, кв. 44, по плана на с. Благоево, общ. Стражица с възложител Марияна Расилева Стойкова, действащ в качеството си на управител на фирма "ЦЕНТРОЛЕНД" ЕООД

08.11.2016    14:17

З А П О В Е Д
№ 1591/28.10.2016 г.

Относно: Организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 22.11.2016 г.

07.11.2016    17:00

О Б Я В А

Относно: Информация за напредъка по проект"Активиране, обучение и интеграция в заетост на неактивни младежи"

07.11.2016    13:26

О Б Я В А

Относно: Обявяване на вакантни длъвности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

04.11.2016    11:15

О Б Я В А

Относно: Изпълнението на проект BG05M9OP001-2.003-0001-С01 "Приеми ме 2015" по споразумение за партньорство № BG03-ПС01-0118 от 17.10.2016 г. между община Стражица и Агенция за социално подпомагане.

27.10.2016    09:56

О Б Я В А

Относно: На 01.11.2016г. от 10:00 часа в Общински център за услуги и информация гр.Стражица ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.

21.10.2016    10:01

О Б Я В А

Относно: Oтоплителен есенно-зимен сезон 2016-2017

20.10.2016    17:01

О Б Я В А

Относно: Информация по проект "Активиране, обучение и интеграция в заетост на неактивни младежи"

20.10.2016    16:55

О Б Я В А

Относно: Списък с класираните и оценени кандидати за длъжността шофьор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица

20.10.2016    09:38

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
З А П О В Е Д
№ РД-401/12.07.2016 г.

Относно: Защитена зона BG0000610 "Река Янтра" по землища...

18.10.2016    16:12

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати за работа за длъжността шофьор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица и График за събеседване с допуснатите кандидати.

17.10.2016    14:56

З А П О В Е Д
№ РД-14-281/30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 07/30.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с.Царски Извор, общ. Стражица

17.10.2016    14:55

З А П О В Е Д
№ РД-14-282 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 15/31.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с.Теменуга, общ. Стражица

17.10.2016    14:54

З А П О В Е Д
№ РД-14-285 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 20/31.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с.Сушица, общ. Стражица

17.10.2016    14:53

З А П О В Е Д
№ РД-14- 286 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 11/30.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на гр.Стражица, общ. Стражица

17.10.2016    14:52

З А П О В Е Д
№ РД-14-279 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 19/31.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Ново Градище, общ. Стражица

17.10.2016    14:51

З А П О В Е Д
№ РД-14- 284 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 05/30.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Нова Върбовка, общ. Стражица

17.10.2016    14:50

З А П О В Е Д
№ РД-14-246 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 4/30.08.2015 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Николаево, общ. Стражица

17.10.2016    14:49

З А П О В Е Д
№ РД-14- 251 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 18/31.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Мирово, общ. Стражица

17.10.2016    14:48

З А П О В Е Д
№ РД-14-256 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 9/30.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Любенци, общ. Стражица

17.10.2016    14:47

З А П О В Е Д
№ РД-14- 252 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 17/31.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Кесарево, общ. Стражица

17.10.2016    14:45

З А П О В Е Д
№ РД-14-247/30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 10/30.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Кавлак, общ. Стражица

17.10.2016    14:44

З А П О В Е Д
№ РД-14- 258 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 6/30.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Камен, общ. Стражица

17.10.2016    14:43

З А П О В Е Д
№ РД-14- 255 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 13/31.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с.Железарци, общ. Стражица

17.10.2016    14:41

З А П О В Е Д
№ РД-14- 250 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 03/30.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Горски Сеновец, общ. Стражица

17.10.2016    14:37

З А П О В Е Д
№ РД-14- 248 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 14/31.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Водно, общ. Стражица

17.10.2016    14:36

З А П О В Е Д
№ РД-14- 249 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 16/31.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Владислав, общ. Стражица

17.10.2016    14:35

З А П О В Е Д
№ РД-14- 283 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.72в, ал.2 от ППЗСПЗЗ с вх. № 1/23.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Бряговица, общ. Стражица

17.10.2016    14:34

З А П О В Е Д
№ РД-14-278 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 02/30.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Благоево, общ. Стражица

17.10.2016    14:32

З А П О В Е Д
№ РД-14- 280 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 8/30.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Балканци, общ. Стражица

17.10.2016    14:30

З А П О В Е Д
№ РД-14- 245 /30.09.2016 г.

Относно: Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 12/31.08.2016 г. в ОСЗ – гр.Стражица на масивите за ползване за землището на с. Асеново, общ. Стражица

11.10.2016    10:29

О Б Я В А

Относно: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ магазин с идентификатор 10447.513.212.1.23 със ЗП 51.34 кв.м. и склад с идентификатор 10447.513.212.1.24 със ЗП 24,05 кв.м., находящи се в кв.101 по плана на гр.В.Търново, ул."Христо Ботев" № 54

11.10.2016    10:27

О Б Я В А

Относно: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ магазин с идентификатор 10447.513.212.1.22 със ЗП 38,87 кв.м. и склад с идентификатор 10447.513.212.1.20 със ЗП 20,16 кв.м., находящи се в кв.101 по плана на гр. В.Търново, ул."Христо Ботев" № 54

06.10.2016    14:38

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез каптиран извор "КИ Горски Сеновец - ВиК Йовковци - Камен"

05.10.2016    13:05

О Б Я В А

Относно: Свободно работно място за длъжността шофьор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица

03.10.2016    11:17

О Б Я В А

Относно: УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ26T 26TЗА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА С. МИРОВО, ОБЩ. СТРАЖИЦА

03.10.2016    11:10

О Б Я В А

Относно: Община Стражица в качеството си на бенефициент по проект: „Подкрепа за независим живот в Община Стражица”, по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и през настоящия период продължава успешно изпълнението на дейностите по проекта и предоставянето на интегрираната социална услуга.

30.09.2016    11:52

О Б Я В А

Относно: Подписан договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016”

27.09.2016    14:27

О Б Я В А

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за обявеното работно място за длъжността Шофьор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията

ГРАФИК за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати за длъжността Шофьор по процедурата за подбор на персонал в Центъра за ранна интервенция

26.09.2016    15:55

О Б Я В А

Относно: изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0003 "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"

26.09.2016    15:41

З А П О В Е Д
№ 1391 / 17.09.2016 г.

Относно: Организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 11.10.2016 г.

26.09.2016    15:39

З А П О В Е Д
№ 1390 / 17.09.2016 г.

Относно: Организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 11.10.2016 г.

21.09.2016    11:45

З А П О В Е Д
№ ОХ-708 / 08.09.2016 г.

Относно: Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

21.09.2016    11:41

О Б Я В А

Относно: подписан договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05FMOP001-3.002"Осигуряване на топъл обяд 2016".

17.09.2016    14:24

О Б Я В А

Относно: ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА С. МИРОВО, ОБЩ. СТРАЖИЦА

17.09.2016    14:15

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: "Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - Жилищна сграда с административен адрес гр. Стражица, ул. "Стадиона" № 1-3-5-7"

17.09.2016    13:20

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение от фирма "МОНИ-99" ЕООД: "Водовземане от повърхностен воден обект - р. Стара река с цел напояване на земеделски култури"

17.09.2016    13:15

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: “Ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане на Летен кино-театър, УПИ I,кв.63, гр.Стражица”

16.09.2016    19:07

О Б Я В А

Относно: Удължаване на срока за прием на документи за длъжност шофьор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица до 26.09.2016 г.

16.09.2016    18:30

З А Я В Л Е Н И Е
От Даниел Нотев Добрев, управител и собственик на ЕТ "ДАНИЕЛ ДОБРЕВ"

Относно: Изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение: "Напояване на земеделски култури" чрез: "Водовземане от повърхностен воден обект - река Баниски Лом"

16.09.2016    18:23

З А Я В Л Е Н И Е
От Нотю Добрев Добрев, управител и собственик на ЕТ "КАРТЕЛ-НОТЮ ДОБРЕВ"

Относно: Изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение: "Напояване на земеделски култури" чрез: "Водовземане от повърхностен воден обект - река Голяма река" и Приложение 2

12.09.2016    09:03

З А П О В Е Д
№ 1302 / 01.09.2016 г.

Относно: Организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 27.09.2016 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост

12.09.2016    09:00

З А П О В Е Д
№ 1301 / 01.09.2016 г.

Относно: Организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 27.09.2016г. от 14,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Масивна двуетажна жилищна сграда, освидетелствана за ремонт и укрепване с РЗП 203 кв.м., гараж със ЗП 22 кв.м. и дворно място с площ 555 кв.м., представляващо УПИ ХІІІ-1216, кв.94 по плана на гр.Стражица, актувани с Акт № 5001/13.06.2013г. за поправка на АчОС № 1681/27.03.2000г.

07.09.2016    14:53

О Б Я В А

Относно: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

02.09.2016    14:06

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: “Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в селата Кесарево, Камен, Сушица, Асеново и Царски извор, община Стражица, област Велико Търново”.

02.09.2016    13:55

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация улици в гр. Стражица и община Стражица”.

02.09.2016    13:51

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Стражица”.

01.09.2016    16:57

О Б Я В А

Относно: подбор на персонал за длъжност шофьор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”.

26.08.2016    10:40

О Б Я В А

Относно: Решение №265 от 18.07.2016 г., по административно дело №202/2016 по описа на Административен съд - Велико Търново.

12.08.2016    12:19

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: "Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - Жилищна сграда с административен адрес гр. Стражица, ул. "Михаил Друмев" №23-25-27-29-31".

12.08.2016    12:16

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: "Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - Жилищна сграда с административен адрес гр. Стражица, ул. "Михаил Друмев" № 15-17-19-21".

11.08.2016    13:37

З А П О В Е Д
№ 1131 / 11.08.2016 г.

Относно: Обявяване на 15-ти август за неработен за Общинска администрация и Общинско предприятие.

09.08.2016    15:16

З А П О В Е Д
№ РД-14-192 / 03.08.2016 г.

Относно: Откриване на процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Стражица за стопанската 2016/2017г.

06.08.2016    22:25

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: "Изграждане на интегрирана система за видео наблюдение и охрана на територията на гр.Стражица.

06.08.2016    22:15

З А П О В Е Д
№ 1068 / 02.08.2016 г.

Относно: Органициране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 24.08.2016 г. в залата на община Стражица за отдаване под наем на части от имоти - общинска собственост.

06.08.2016    22:12

З А П О В Е Д
№ 1067 / 02.08.2016 г.

Относно: Органициране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 24.08.2016 г. в залата на община Стражица за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на търговски обекти.

04.08.2016    11:22

О Б Я В А

Относно: Община Стражица и през настоящия период продължава успешно изпълнението на дейностите по проект: "Подкрепа за независим живот в Община Стражица".

03.08.2016    18:33

О Б Я В А

Относно: Общинска служба по Земеделие гр. Стражица уведомява всички собственици и ползватели на змеделски земи, които са подали декларации по чл.69 чл.70 от ППЗСПЗЗ, че е изготвен предварителен регистър чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ.

28.07.2016    15:25

З А П О В Е Д
№ 1014 / 25.07.2016 г.

Относно: Органициране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на община Стражица по списък, неразделна част от настоящата заповед., Списък към Заповед 1014/25.07.2016 г.

28.07.2016    10:20

З А П О В Е Д
№ OX-566 / 22.07.2016 г.

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

Относно: Обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

28.07.2016    10:10

З А П О В Е Д
№ OX-547 / 19.07.2016 г.

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

Относно: Обявяване на длъжности във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв и определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за приемане на служба в доброволния резерв.

04.07.2016    10:15

О Б Я В А

Относно: Община Стражица и през настоящия период продължава успешно изпълнението на дейностите по проект: "Подкрепа за независим живот в Община Стражица".

27.06.2016    09:43

О Б Я В А

Относно: Списък на оценените и класирани кандидати за обявените работни места в Центъра за ранна интервенция на уврежданията по проект „Услуги за детско ранно развитие в Община Стражица”.

20.06.2016    16:26

О Б Я В А

Относно: Общинска администрация, отдел "УТ" на основание Чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че със Решение № 120/31.05.2016 г. е допуснат за изработване Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя за Поземлен имот № 017038, местност "ЗМЕЕВО", в землището на с. Камен ЕКАТТЕ 35657, общ. Стражица за обект: "Приемо-предавателна станция /ППС/ VT5434_Lom_ Cherkovna – част от третата национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM/UMTS"..

20.06.2016    16:24

О Б Я В А

Относно: Общинска администрация, отдел "УТ" на основание Чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че със Решение № 119/31.05.2016 г. е допуснат за изработване Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя за част Поземлен имот № 017027, местност "ЗМЕЕВО", в землището на с. Камен ЕКАТТЕ 35657, общ. Стражица.

20.06.2016    15:11

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за обявените работни места по проект "Услуги за ранно детско развитие в Община Стражица" и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати.

17.06.2016    14:35

З А П О В Е Д
№ 776 / 13.06.2016 г.

Относно: организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общински поземлен фонд на община Стражица с начин на трайно ползване "пасище, мера" и "пасище с храсти" за срок от една стопанска година.

Заповед № 776 / 13.06.2016 г.. Списък към Заповед № 776 / 13.06.2016 г.

03.06.2016    13:32

З А П О В Е Д
№ 692 / 01.06.2016 г.

Относно: организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 22.06.2016 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост

Заповед № 692 / 01.06.2016 г.

01.06.2016    12:57

П Р О Т О К О Л

Относно: Получен протокол от община Горна Оряховица с искане за допълнително разпределение на пасища, мери и Заповед №402/25.03.2016г. на Кмета на община Стражица.

01.06.2016    12:53

О Б Я В А

Относно: Свободни работни места в Центъра за ранна интервенция на уврежданията по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица

Заявление, Декларация

27.05.2016    09:20

Сиренната система в Стражица ще бъде задействана
на 2 юни по повод Деня на Ботев

В изпълнение на Решение на Министерският съвет от 31.05.1993 г. за честване на 2 юни - Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България тяхната памет да бъде почетена с вой на сирени, ще се проведе тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната и във Великотърновска област.

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението в Стражица ще бъде задействана от 12.00 ч в продължение на две минути.

20.05.2016    16:18

З А П О В Е Д
№ 626 / 16.05.2016 г.

Относно: организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 09.06.2016 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост.

Заповед № 626 / 16.05.2016 г.

20.05.2016    16:12

З А П О В Е Д
№ 625 / 16.05.2016 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 08.06.2016 г. от 10,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на Самостоятелно обособена част, представляваща Бензиностанция, състояща се от масивна едноетажна сграда със ЗП 28 кв.м. и 3 броя колонки, находяща се в УПИ ІІ, кв.162 по плана на гр.Стражица, актувана с АпОС № 2670/19.03.2003 г., за срок от 5 години.

Заповед № 625 / 16.05.2016 г.

17.05.2016    16:26

О Б Я В А

Относно: Общинска администрация гр.Стражица и "ГелеСофт" ЕООД канят младежите от община Стражица на възраст от 16 до 29 г. на информационна среща по проект "Активиране, обучение и интеграция в заетост на неактивни младежи" даващ възможност за включване в обучение и заетост

17.05.2016    15:38

О Б Я В А

Относно: Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

05.05.2016    10:12

О Б Я В А

Относно: Община Стражица сключи административен договор по проект BG05M9OP001-2.004-0003 "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица" финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", процедура "Услуги за ранно детско развитие".

04.05.2016    15:55

О Б Я В А

Относно: Община Стражица в качеството си на бенефициент от 01.02.2016 г. стартира реализацията на проект "Подкрепа за независим живот в Община Стражица", по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

04.05.2016    11:43

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО" НА 04 ЮНИ 2016 Г.

04.05.2016    11:41

О Б Я В А

Относно: Общинска администрация гр.Стражица и "ГелеСофт" ЕООД канят младежите от община Стражица на възраст от 16 до 29 г. на информационни срещи по проект "Активиране, обучение и интеграция в заетост на неактивни младежи" даващ възможност за включване в обучение и заетост.

03.05.2016    13:31

О Б Я В А

Относно: Oткриване на процедура на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение за търговска дейност и приготвяне на закуски в сградата на ОУ "Н.Райнов", находящо се в пл. №603, кв.33, с.Кесарево.

25.04.2016    10:29

О Б Я В А

Относно: Разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2016-2020 г.

Анкетна карта

21.04.2016    13:51

О Б Я В А

Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща бюфет за закуски с обща площ 24 кв.м. в сградата на СОУ "А.Каралийчев".

20.04.2016    10:39

О Б Я В А

Относно: Подписан Договор с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020г. за финансиране на проект "Активиране, обучение и интеграция в заетост на неактивни младежи", процедура BG05M9OP001-1.002 "Активни".

20.04.2016    10:30

О Б Я В А

Относно: Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада "Специални сили", 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон.

18.04.2016    14:12

О Б Я В А

Относно: ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА"

11.04.2016    12:23

О Б Я В А

Относно: Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Стражица за 2015 г.

11.04.2016    09:20

З А П О В Е Д
№ 350 / 16.03.2016 г.

Относно: организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд, находящи се в землищата на община Стражица по списък, неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № 350 / 16.03.2016 г., Обновен списък към Заповед № 350 / 16.03.2016 г.

07.04.2016    13:25

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение за КПИИ по чл. 150 от ЗУТ с ПЗ и ЧИ за обединияването на урегулирани поземлени имоти

04.04.2016    13:30

О Б Я В А

Относно: ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

29.03.2016    13:54

О Б Я В А

Относно: Вакантни длъжности за приемане на военна служба

Провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

Обявяване на вакантни длъжности от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обявяване на вакантни длъжности от Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граиедански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

23.03.2016    12:04

О Б Я В А

Относно: Пролетно почистване в общината.

22.03.2016    15:46

О Б Я В А

Относно: Център "Амалипе" обявява конкурс за свободно работно място.

15.03.2016    14:34

О Б Я В А

Относно: Заповед на министъра на земеделието и храните

10.03.2016    09:25

О Б Я В А

Относно: свикано годишно отчетно събрание на ВК "Съгласие - КООП" гр. Стражица

07.03.2016    10:12

О Б Я В А

Относно: подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя.

07.03.2016    10:08

О Б Я В А

Относно: проект за частично изменение на ПУП - план за регулация.

07.03.2016    09:41

О Б Я В А

Относно: прием на документи за потребители и персонал, предоставящ услуги в домашна среда - лични асистенти и домашни помощници.

01.03.2016    16:12

З А П О В Е Д
№ 224 / 25.02.2016 г.

Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 23.03.2016г. от 10,30 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот ІV-За КОО, кв.152 по плана на гр.Стражица, с площ 607 кв.м., актуван с АчОС № 4248/30.05.2012г.

Заповед № 224 / 25.02.2016 г.

01.03.2016    16:07

З А П О В Е Д
№ 223 / 25.02.2016 г.

Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 23.03.2016 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти и имоти – общинска собственост

Заповед № 223 / 25.02.2016 г.

29.02.2016    16:50

О Б Я В А

Относно: стартиране на процедура по отдаване на пасища, мери и ливади на собственици /ползватели/ на животновъдни обекти в община Стражица.

26.02.2016    11:40

О Б Я В А

Относно: проведено интервю с допуснатите кандидати по процедурата за избор на персонал в Центъра за предоставяне на почасови услуги в домашна среда по проект: "Подкрепа за незажисим Живот в община Стражица.

25.02.2016    12:24

Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
"Нови възможности за грижа"


На 29.02.2016 год. приключи реализира проект "Нови възможности за грижа"по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Нови алтернативи" по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, като партньор на Агенция за социално подпомагане. Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Проектът беше с продължителност 13 месеца, като срокът на предоставяне на социалната услуга "личен асистент" – 10 месеца. От стартирането му през месец май до приключване на услугата "Личен асистент" са се възползвали 63 потребителя, които са обгрижвани от 64 лични асистенти.

През месец Февруари 2016 год. бяха назначени 10 медицински специалиста, за здравни консултации и наблюдение на здравословното състояние на потребителите.

Специалисти от Дирекция "Социално подпомагане" направиха супервизии на всички лични асистенти.

23.02.2016    16:45

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснатите кандидати по проект "Подкрепа за незажисим Живот в община Стражица.

18.02.2016    11:47

О Б Я В А

Относно: Стартира реализацията на проект "Подкрепа за независим живот в Община Стражица", по схема BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

15.02.2016    16:01

О Б Я В А

Относно: Изработен Проект за Подробен устройствен план – План за регулация в обхват: Улица с о.т. 232 – 231 – 230 и имот кадастрален № 1178 в кв. 152, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

15.02.2016    15:59

О Б Я В А

Относно: Избор на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за делба на УПИ ХVІІ и образуване на нов УПИ ХVІІІ - "За бензиностанция", кв. 170, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново

11.02.2016    15:07

О Б Я В А

Относно: Свободни работни места по одобрен проект "Подкрепа за независим живот в Община Стражица"

02.02.2016    16:00

О Б Я В А

Относно: Постъпило инвестиционно предложение: "Водоснабдяване на с.Горски Сеновец от съществуващи водовземни съоръжения" от фирма "В и К - Йовковци" ООД

27.01.2016    09:44

О Б Я В А

Относно: Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за делба на УПИ ХVІІ и образуване на нов УПИ ХVІІІ "За бензиностанция и газстанция", кв. 170 по плана на гр. Стражица, обл. В. Търново.

27.01.2016    09:36

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

22.01.2016    13:25

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на дейностите по проект "Нови възможности за грижа" се наемат медицински специалисти с професионална квалификация "Медицинска сестра" или "Медицински фелдшер"

19.01.2016    16:07

О Б Я В А

Относно: Заповед № ОХ-2/05.01.2016г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски.

08.01.2016    15:17

З А П О В Е Д
№ 56 / 18.01.2016 г.

Относно: Обявяване на неучебни дни от 18.01.2016г. до 20.01.2016 г. вкл. в училищата на територията на общината

Заповед № 56 / 18.01.2016 г.

08.01.2016    15:17

З А П О В Е Д
№ 36 / 08.01.2016 г.

Относно: Организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 27.01.2016 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост

Заповед № 36 / 08.01.2016 г.

08.01.2016    15:13

З А П О В Е Д
№ 35 / 08.01.2016 г.

Относно: Организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 27.01.2016г. от 09,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на язовир "Балиново", представляващ имот № 000314 по КВС, находящ се в землището на с.Нова Върбовка, с площ 31,126 дка., актуван с АпОС № 1094/08.04.1999г., за срок от 10 години

Заповед № 35 / 08.01.2016 г.

23.12.2015    16:33

О Б Я В А

Община Стражица подписа ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0096- С001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне № BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

22.12.2015    14:02

О Б Я В А

Община Стражица реализира проект "Нови възможности за грижа"

14.12.2015    13:20

З А П О В Е Д
№ РД-14-317 / 09.12.2015 г.

Относно: Изменение на Заповед № РД-14-212/30.09.2015г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново.

Заповед № РД-14-317 / 09.12.2015г.

08.12.2015    14:03

З А П О В Е Д
№ 1734 / 07.12.2015 г.

Относно: Принудително освобождаване на общинско жилище, представляващо апартамент № 2, вх.Б, ет.1, бл.6, кв.158, ул."Осогово" № 29, гр.Стражица, актуван с АчОС № 105/02.06.1995 г. на 16.12.2015г. от 13,00 часа

Заповед № 1734 / 07.12.2015 г

27.11.2015    15:53

О Б Я В А

Програма "18-ти традиционен зимен футболен турнир"

20.11.2015    13:24

З А П О В Е Д
№ РД-14-301 / 16.11.2015 г.

Относно: Изменение на Заповед № РД-14-211/30.09.2015г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново.

Заповед № РД-14-301 / 16.11.2015г.

19.11.2015    10:10

О Б Я В А

На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.84, ал. 2 от Закона запубличните финанси в Община Стражица и Заповед № 1625 / 18.11.2015 г. на Кмета на Община Стражица,

КАНИ

Всички граждани и заинтетесовани лица на обществено обсъждане на проект на бюджет за 2016 година. Общественото обсъждане ще се проведе на 30.11.2015 година /Понеделник/ от 17:00 часа в зааседателната зала на Община Стражица.

17.11.2015    15:14

О Б Я В А

Документи относно "18-ти традиционен зимен футболен турнир"

04.11.2015    15:48

О Б Я В А

Военно окръжие – Велико Търново със съдействието на община Стражица съобщават, че със заповед № ОХ-708/09.10.2015 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в Националната гвардейска част - военно формирование – 54800 – гр.София. Виж целия документ.

03.11.2015    16:29

О Б Я В А

На 05.11.2015г. /четвъртък/ от 16.30 часа в Ритуална зала гр.Стражица ще се проведе първото заседание на Общински съвет гр.Стражица мандат 2015-2019г., свикано със заповед № ОА 04-11584/03.11.2015г. на Областен управител на област Велико Търново.
Избраните общински съветници и кметове ще положат клетва по чл.32 ал.1 от ЗМСМА.

27.10.2015    11:28

З А П О В Е Д И

Относно: Бели петна в землището на община Стражица.

Асеново, Балканци, Балканци - ливади, Благоево, Бряговица, Горски Сеновец, Железарци, Камен, Кавлак, Кесарево, Кесарево - ливади, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Николаево - ливади, Нова Върбовка, Ново Градище, Стражица, Сушица, Теменуга, Царски Извор

23.10.2015    13:53

О Б Я В А

Относно: МАТЕРИАЛ ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРАНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "МОЯТ ДОМ" 21.10.2015 г.

22.10.2015    11:32

З А П О В Е Д
№ 205 / 30.09.2015 г.

Относно: Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх.№ 18/31.08.2015г. в ОСЗ - Стражица на масивите за ползване за землището на с. Водно, общ. Стражица, разпледелени между ползвателите.

Заповед № 205 / 30.09.2015г.

22.10.2015    11:32

З А П О В Е Д
№ 204 / 30.09.2015 г.

Относно: Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх.№ 19/31.08.2015г. в ОСЗ - Стражица на масивите за ползване за землището на с. Виноград, общ. Стражица, разпледелени между ползвателите.

Заповед № 204 / 30.09.2015г.

22.10.2015    11:25

З А П О В Е Д
№ 203 / 30.09.2015 г.

Относно: Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх.№ 12/25.08.2015г. в ОСЗ - Стражица на масивите за ползване за землището на с. Владислав, общ. Стражица, разпледелени между ползвателите.

Заповед № 203 / 30.09.2015г.

15.10.2015    09:41

О Б Я В А

Общинска администрация гр. Стражица обявява две свободни работни места по програма «Старт на кариерата», за младежи до 29 години, които са завършили висше образование, но не притежават трудов стаж по придобитата специалност.

Работните места са за Дирекция «Общинска финансова политика и икономика» и Дирекция «Регионално развитие и устройство на територията».

Кандидатите могат да подадат документи в Дирекция «Бюро по труда» в срок до 23.10.2015г.

Процедура, Критерии

05.10.2015    13:25

З А П О В Е Д
№ 1364 / 01.10.2015 г.

Относно: Oрганизиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 20.10.2015 г. от 09,30 часа в залата на Община Стражица за отстъпване възмездно право на строеж за изграждане на гаражна клетка № 27 със ЗП 20,44 кв.м. в УПИ І -"За ОЖС и търговия", кв.73 гр.Стражица, актуван с АчОС № 4794/19.04.2013г. по начина указан в частичното изменение на ЗРП на гр.Стражица, одобрен със Заповед на кмета № 6/07.01.1997г.

Заповед № 1364 / 01.10.2015г.

02.10.2015    09:29

О Б Я В А

Относно: "ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

28.09.2015    15:17

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение "Промяна предназначението на сграда "Художестжена галерия" в многофункционален културен център в УПИ I,кв.63, гр. Стражица, във връзка с реконструкция и подобрение на културната инфраструктура в община Стражица

25.09.2015    14:35

О Б Я В А

Относно: покана за изразяване на интерес на кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията" Проект "Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица", финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване за следните позиции: социален работник.

Заинтересованите кандидати следва да изпратят заявление в свободен текст, копие от диплом и професионална биография по образец, с подробно описание на изискуемите квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 29.09.2015 г.

За контакти тел. 06161/ 4350 – Дарина Христова – мл.експерт "СДЗ"

Покана, Техническо задание

16.09.2015    13:17

О Б Я В А

Относно: Предлагана услуга "Защитено жилище" по проект "Моят дом", схема BG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно дете "- Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

11.09.2015    15:59

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение "ГСМ -Бензиностанция" УПИ IV, кв. 167, гр. Стражица, Община Стражица, област В.Търново"

11.09.2015    15:57

О Б Я В А

Относно: Съгласно чл. 68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Стражица, следва да направи предложение пред Окръжен съд Велико Търново за 5-ма съдебни заседатели.

10.09.2015    09:25

О Б Я В А

Относно: Общинско учение за проиграване на Общинския план за защита при бедствия в част "Земетресение".

03.09.2015    14:59

З А П О В Е Д
№ 1201 / 01.09.2015 г.

Относно: Oрганизиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 17.09.2015 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост.

Заповед № 1201/01.09.2015г.

03.09.2015    14:57

З А П О В Е Д
№ 1200 / 01.09.2015 г.

Относно: Oрганизиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 17.09.2015 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост.

Заповед № 1200/01.09.2015г.

03.09.2015    14:55

З А П О В Е Д
№ 1199 / 01.09.2015 г.

Относно: Oрганизиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 17.09.2015г. от 10,30 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на язовир "Звъничето", представляващ имот № 000132 по КВС, находящ се в землището на с.Мирово с площ 5,858 дка., актуван с АпОС № 1104/08.04.1999 г., за срок от 10 години.

Заповед № 1199/01.09.2015г.

26.08.2015    14:48

З А П О В Е Д
№ 1152 / 24.08.2015 г.

Относно: Oрганизиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 10.09.2015г. в залата на Община Стражица.

Заповед № 1152/24.08.2015г.

26.08.2015    14:45

З А П О В Е Д
№ 1151 / 24.08.2015 г.

Относно: Oрганизиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 10.09.2015г. от 10,30 часа в залата на Община Стражица за продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището на с.Царски извор.

Заповед № 1151/24.08.2015г.

25.08.2015    09:33

О Б Я В А

Относно: Разпределение на пасища, мери и ливади.

12.08.2015    09:20

О Б Я В А

Относно: Окончателен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ на ОБЩИНА СТРАЖИЦА, ОПУ - първа страница, Опорен план - първа страница

11.08.2015    17:10

О Б Я В А

Относно: "ОСНОВЕН РЕМОНТ и УКРЕПВАНЕ на ЧАСТ от ПЪТ VTR 2283/III-407/МИРОВО - жп гара АСЕНОВО - АСЕНОВО"

11.08.2015    10:22

О Б Я В А

От "Мобилтел" ЕАД гр. София, представлявано от пълномощник инж. Иванка Пенкова Минкова - управител "Миком" ЕООД гр. Троян
Относно: Базова станция с честотен обхват 900MHz на "Мобилтел" ЕАД VTR0027 (KAMEN), находяш се в с. Камен.

11.08.2015    09:20

О Б Я В А

Общинска администрация град Стражица съобщава на всички живущи в град Стражица, че на 13.08.2015 годинаще се проведе дезинфекционно мероприятие срещу комари, мухи и други насекоми.
Мероприятието ще започне в 21.00 часа, ще се извършва чрез задимяване от камион. Камионът ще премине по всички улици на града. Препаратът, с който ще се извършва обработката, не е вреден за здравето на населението, но е препоръчително да се затворят прозорците на жилищата.

07.08.2015    13:57

З А П О В Е Д
№ РД - 14 - 135 / 05.08.2015 г.

Относно: Откриване на процедура по сключване на споразумения между собствениците и/илиползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Стражица за стопанската 2015/2016г.

Заповед

06.08.2015    14:35

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, относно Сушишко дере

06.08.2015    14:30

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, относно Каменско дере

03.08.2015    13:52

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: "Одобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация в обхват: кв.94, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново." Виж целия документ

31.07.2015    11:10

О Б Я В А

Общинска Служба по Земеделие гр.Стражица уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ, че е изготвен предварителен регистър чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ.
Същият се намира в ОСЗ—Стражица и е на разположение на всички собственици и ползватели на земеделски земи.
Промени в предварителните регистри могат да се правят до 15.08.2015г. на основание чл.72, ал.5 от ЗСПЗЗ.

03.07.2015    10:20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 8-ми юли, сряда, от 11.00 часа в зала 500, етаж 5 на сградата на Областна администрация – Велико Търново, ще бъде проведена среща на членове на Централната избирателна комисия с представители на медиите и гражданите под мотото "По-близо до избирателите". Ще бъдат разяснявани важни моменти, свързани с упражняване правото на глас в предстоящите избори, като участниците ще имат възможност да зададат въпроси.

03.07.2015    09:35

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Собствениците на пчелни семейства и пчелини, както и на земеделски стопани отглеждащи селскостопански жевотни пасищно.

02.07.2015    11:22

З А П О В Е Д
№ 872 / 01.07.2015 г.

Относно: Oрганизиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 20.07.2015 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост

Заповед № 872/01.07.2015г.

01.07.2015    09:01

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Резултати от проведени обществен достъп и срещи за обществени обсъждане на Доклад за ОВОС с всички приложения към него на инвестиционно предложение за "Доизграждане на АМ "ХЕМУС"(Ябланица - Белокопитово).

30.06.2015    16:15

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Списък на имотите пасища и мери определени за индивидуално ползване на 2015/2016 стопанска година.

Заявление

26.06.2015    10:47

Схема BG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно дете", "Компонент 2,
"Разкриване на социални услуги в общността"
Проект "Моят дом", Договор за БФП № BG051PO001-5.2.12-0005-C0001

Проектът се осъществя с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В Община Стражица успешно се предлага услуга "Защитено жилище" по проект "Моят дом", схема BG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно дете "- Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България. Продължителността му е 15 месеца, като услугата ще бъде предоставяна 10 месеца. Стойността на одобрената безвъзмездна помощ по проекта е в размер на 99 128,30лв.

Защитеното жилище е с капацитет за 8 лица с умствена изостаналост. Към настоящия са момент са настанени 7 потребители от ДДУИ с.Горски Сеновец. В Защитеното жилище се предоставят услуги с високо качество, 24 часа в денонощието, насочени към задоволяване на ежедневните потребности на лицата и изпълнение на индивидуалните програми за социална интеграция, при спазване на стандартите и критерии за предоставяне на социалните услуги – ЗЖ.

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Стражица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане."

25.06.2015    10:10

З А П О В Е Д
№ 836 / 23.06.2015 г.

Относно: Oрганизиране и провеждане на публичен търг тайно наддаване на 10.07.2015г. от 09,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на язовир "Боруна", представляващ имот № 000118 по КВС, находящ се в землището на с.Владислав, с площ 12,795 дка., актуван с АпОС № 1084/08.04.1999г.

Заповед № 836/23.06.2015г.

24.06.2015    15:24

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Информация за собствениците на пчелни семейства и пчелини, както и земеделски стопани отглеждащи животни пасищно.


19.06.2015    10:38

З А П О В Е Д
№ 820 / 18.06.2015 г.

Относно: Oрганизиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 06.07.2015 г. от 9,00 и 09:30 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост.

Заповед №820/18.06.2015г.

04.06.2015    12:46

О Б Я В А

Относно: Проект за ПУП – Парцеларен план на обект: Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица от ПС "Джулюница" до връзка с вътрешна водопроводна мрежа.


02.06.2015    11:25

О Б Я В А

Относно: Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схемата "Младежка заетост"


28.05.2015    15:26

О Б Я В А

Община Стражица отправя покана за изразяване на интерес на кандидати за предоставяне на услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" по Проект "Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица", финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване за следните позиции: педагог и медиатор.
Заинтересованите кандидати следва да изпратят заявление в свободен текст и професионална биография по образец, с подробно описание на изискуемите квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 04.06.2015 г.
За контакти тел. 06161/ 4358 – Дарина Христова – мл.експерт "СДЗ"

Документи педагог, Документи медиатор

27.05.2015    16:37

З А П О В Е Д
№ 684 / 25.05.2015 г.

Относно: Oрганизиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 15.06.2015 г. от 9,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща Стая със ЗП 10,00 кв.м. на ІІІ етаж в североизточната част от сградата на Общински дом /Кметство/ с.Камен, находяща се в УПИ І-202, кв.44 по плана на с.Камен. Заповед №684/25.05.2015г.

26.05.2015    11:41

З А П О В Е Д
№ 685 / 25.05.2015 г.

Относно: Настъпване на пожароопасен сезон на територията на община Стражица считано от 10.06.2015 г. Заповед №685/25.05.2015г.

25.05.2015    15:29

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Информация за преценка от ОВОС - Симеон Симеонов


25.05.2015    10:32

Сиренната система в Стражица ще бъде задействана
на 2 юни по повод Деня на Ботев

В изпълнение на Решение на Министерският съвет от 31.05.1993 г. за честване на 2 юни - Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България тяхната памет да бъде почетена с вой на сирени, ще се проведе тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната и във Великотърновска област.

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението в Стражица ще бъде задействана от 12.00 ч в продължение на две минути.

25.05.2015    08:33

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез каптиран извор. Съобщение


22.05.2015    15:21

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Постъпило заявление с Вх.№2955/17.042015г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от воден обект - язовир "Стражица", намиращ се в местността Казъл дере, гр. Стражица, Община Стражица. Съобщение, Заповед


18.05.2015    13:40

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Информация за преценка от ОВОС - Пауловния БГ ЕООД


15.05.2015    09:54

З А П О В Е Д
№ 639 / 14.05.2015 г.

Относно: Организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общински поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Стражица по списък, неразделна част от настоящата заповед. Заповед №639/14.05.2015г., Списък към Заповед №639/14.05.2015г.

05.05.2015    11:25

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Информационни дни за представяне на възможностите за кандидатстване по първа процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.


30.04.2015    15:20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

"ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"


29.04.2015    08:40

О Б Я В А

Относно: "ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС" (ЯБЛАНИЦА-БЕЛОКОПИТОВО)"


28.04.2015    14:20

З А П О В Е Д
№ 503 / 24.04.2015 г.

Относно: Да се организират и проведaт публични търгове с тайно наддаване на 13.05.2015 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост... Виж целия документ

27.04.2015    09:50

О Б Я В А

Относно: "Рекуплтивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Стражица, обл. Велико Търново".


14.04.2015    16:25

З А П О В Е Д
№ 449 / 08.04.2015 г.

Относно: Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване на 29.04.2015 г. от 10,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем имот – частна общинска собственост, представляващ Магазин Б, секция 4 със ЗП 45,70 кв.м., находящ се в УПИ І, кв.75 по плана на гр.Стражица, актуван с АчОС № 87/08.05.1995 г., за търговска дейност, за срок от 5 години. Виж целия документ

09.04.2015    15:06

О Б Я В А

Относно: Oдобрен Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват: Урегулиран поземлен имот І – "За обществено жилищно строителство", група 4.2 в кв.72, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново


08.04.2015    15:16

О Б Я В А

Относно: Ден на отворени врати и Час по " Правна култура"


30.03.2015    16:40

О Б Я В А

Относно: От 30.03.2015 г. Общинска администрация гр. Стражица обявява началото на ежегодното пролетно почистване в общината.


30.03.2015    16:00

О Б Я В А

Относно: Постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал 1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.


30.03.2015    11:45

О Б Я В А

ОТНОСНО: Организиране и провеждане на търг за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на община Стражица по списък, неразделна част от настоящата заповед, с начална годишна тръжна цена на декар...

Заповед, Списък

30.03.2015    11:40

О Б Я В А

Относно: Постъпилите заявления от животновъди за ползване на пасища, мери и ливади.


27.03.2015    16:50

О Б Я В А

Относно: Постъпило инвестиционно предложение "Ремонт полски път №795, землище град Стражица"

27.03.2015    10:50

О Б Я В А

Относно: Проект "Нови възможности за грижа" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»

23.03.2015    14:05

П О К А Н А

Община Стражица има удоволствието да Ви покани за четвърта поредна година да вземете участие в спортния турнир "КУПАТА НА КМЕТА 2015" Покана, Правилник, Документи

17.03.2015    10:30

В Н И М А Н И Е     -     Т У Л А Р Е М И Я !
16.03.2015    13:35

П О К А Н А

На основание чл. 16 от Закона за Кооперациите и чл. 21 от Устава на ВК "Съгласие-КООП" гр. Стражица УС свиква годично отчетно събрание на 24.03.2015 г. /Вторник/ от 09:30 часа в сградата на кооперацията. Виж целия документ

12.03.2015    15:41

О Б Я В А

ПРОЕКТ: РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

27.02.2015    16:55

П О К А Н А

По повод 3-ти март Националeн празник на Република България

27.02.2015    16:40

О Б Я В А

ОТНОСНО: Списък на имотите за индивидуално ползване на пасища, мери за 2014/2015 стопанска година

Списък, Заявление

27.02.2015    15:29

О Б Я В А

Община Стражица отправя покана за изразяване на интерес на кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията" Проект "Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица", финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване за следната позиция: медиатор.
Заинтересованите кандидати следва да изпратят заявление в свободен текст, копие от диплом и професионална биография по образец, с подробно описание на изискуемите квалификация и опит, не по-късно от 12.00 ч. на 05.03.2015 г.
За контакти тел. 06161/ 4358 – Дарина Христова – мл.експерт "СДЗ"

Документи медиатор

26.02.2015    13:10

П Р О Т О К О Л
№ 3 / 25.02.2015 г.

Относно: проведено общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново / РУСО-РВТ / Виж целия документ

12.02.2015    16:52

О Б Я В А

ОТНОСНО: Обявяване на длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за приемане на ' служба в доброволния резерв и определяне на. условията и реда за провеждане на конкурси за приемане на служба в доброволния резерв.
Заповед
Приложение

11.02.2015    10:45

О Б Я В А

ОТНОСНО: Канализация по път ІІІ – 514 "Камен – Драганово" от републиканската пътна мрежа в участъка през с. Камен, община Стражица

03.02.2015    10:47

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Постъпилo заявление за изменение и продължаване срок на действие на разрешителното за водовземане от подземни води чрез шахтов кладенец гр. Стражица, Община Стражица, Област Велико Търново.

27.01.2015    10:32

Схема BG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно дете", "Компонент 2,
"Разкриване на социални услуги в общността"
Проект "Моят дом", Договор за БФП № BG051PO001-5.2.12-0005-C0001

Проектът се осъществя с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В Община Стражица от 01.01.2015 г. е разкрита социалната услуга "Защитено жилище" по проект "Моят дом", схема BG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно дете "- Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България. Продължителността му е 14 месеца, като услугата ще бъде предоставяна 9 месеца. Стойността на одобрената безвъзмездна помощ по проекта е в размер на 99 128,30лв.

Защитеното жилище е с капацитет за 8 лица с умствена изостаналост. Реалното настаняване на потребителите на услугата е от 08.01.2015 г. Към настоящия са момент са настанени 7 потребители от ДДУИ с.Горски Сеновец. В Защитеното жилище се предоставят услуги с високо качество, 24 часа в денонощието, насочени към задоволяване на ежедневните потребности на лицата и изпълнение на индивидуалните програми за социална интеграция, при спазване на стандартите и критерии за предоставяне на социалните услуги – ЗЖ.

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Стражица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

26.01.2015    11:00

З А П О В Е Д
№ 100 / 23.01.2015 г.

Относно: Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване на 11.02.2015г. от 09,30 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща лекарски кабинет и една втора част от чакалня с обща ЗП 30,68 кв.м. от Здравен дом, находящ се в УПИ ХІ-168, кв.13 по плана на с.Асеново, актуван с АпОС № 1549/23.07.1999 г., за срок от 5 години. Виж целия документ

22.01.2015    10:57

З А П О В Е Д
№ 81 / 21.01.2015 г.

Относно: Заповед №56/15.01.2015г. на Кмета на Община Стражица за организиране и проведеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд, находяща се в землище с. Благоево, Община Стражица, местност "Над селото" Виж целия документ

16.01.2015    11:29

З А П О В Е Д
№ 56 / 15.01.2015 г.

Относно: Да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд, находяща се в землище с. Благоево, Община Стражица, местност "Над селото" Виж целия документ

16.01.2015    11:27

З А П О В Е Д
№ 49 / 14.01.2015 г.

Относно: Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване на 04.02.2015г. от 09,30 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на язовир "Юреня", представляващ имот № 000280 по КВС, находящ се в землището на с.Камен, с площ 206,208 дка., актуван с Акт № 5904/01.08.2014г. за поправка на АпОС № 3090/28.05.2005г., за срок от 10 години.Виж целия документ

15.01.2015    14:30

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца. Виж целия документ

13.01.2015    14:25

З А П О В Е Д
№ 25 / 08.01.2015 г.

Относно: Да се организират и проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.01.2015г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост. Виж целия документ

13.01.2015    14:18

З А П О В Е Д
№ 24 / 08.01.2015 г.

Относно: Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване на 27.01.2015г. от 10,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на метален гараж със ЗП 39,00 кв.м. със съответното право на строеж, находящ се в УПИ VІ-За ОЖС и търговия, кв.70 по плана на гр.Стражица, актуван с АчОС № 6101/14.10.2014г. Виж целия документ

13.01.2015    14:15

З А П О В Е Д
№ 23 / 08.01.2015 г.

Относно: Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване на 27.01.2015 г. от 09,30 часа в залата на Община Стражица за отстъпване възмездно право на строеж за изграждане на гаражна клетка № 12 със ЗП 20,44 кв.м. в УПИ І -"За ОЖС и търговия", кв.73 гр.Стражица, актуван с АчОС № 4794/19.04.2013г. по начина указан в частичното изменение на ЗРП на гр.Стражица, одобрен със Заповед на кмета № 6/07.01.1997г. Виж целия документ

06.01.2015    14:20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Постъпила молба за продължаване срока и изменение на разрешителното за водовземане от подземни води чрез шахтов кладенец "ШК Вароша - Камен" с. Камен, Община Стражица, Област Велико Търново.

23.12.2014    11:10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация гр. Стражица съобщава на живущите в община Стражица, че във връзка със стартирала кампания на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите за опазване на българската гора и природа, тези които са закупили живо коледно дръвче за Коледно – новогодишните празници, могат да се включат в инициативата като предоставят след празниците дръвчетата за засаждане на определени от общината терени. Дръвчетата се предават на портала на Общинска администрация гр. Стражица.

16.12.2014    09:54

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир Стражица /Казъл Дере/.

15.12.2014    14:32

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

02.11.2014    13:22

О Б Я В А

ОТНОСНО: Ремонт на язовир „Сусурлука“, с. Сушица, Община Стражица.

01.12.2014    13:05

О Б Я В А

Община Стражица удължава срока за изразяване на интерес на кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване за следните позиции: акушерка, гинеколог, юрист, педиатър, психолог, медицинска сестра, социален работник – 2 бр.
Заинтересованите кандидати следва да изпратят заявление в свободен текст, копие от диплом и професионална биография по образец, с подробно описание на изискуемите квалификация и опит, не по-късно от 12.00 ч. на 05.12.2014 г.
За контакти тел. 06161/ 4358 – Дарина Христова – мл.експерт „СДЗ”

Документи акушерка, Документи генеколог, Документи юрист, Документи медицинска сестра, Документи педиатър, Документи психолог, Документи социален работник 0-3, Документи социален работник 3-7

17.11.2014    10:29

О Б Я В А

ОТНОСНО: Конкурс за избор на химн и девиз на Стражица.

13.11.2014    09:30

О Б Я В А

ОТНОСНО: Екобулпак и община Стражица стартират система за разделно събиране. Брошура

03.11.2014    10:01

О Б Я В А

ОТНОСНО: „Ремонт на язовир „Ръба“, с. Сушица, Община Стражица”

28.10.2014    16:22

О Б Я В А

Относно: На основание Наредба № 2 на Министерство на транспорта и съобщенията от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Решение № 491/16.05.2014 г., Решения № 505/30.06.2014 г. и Решение № 556/10.10.2014 г. на ОбС Стражица и Заповед № 1756/24.10.2014 г. на Кмета на Община Стражица, открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии и разписания по тях от утвърдена общинска и областна транспортна схема от квотата на Община Стражица, за срок от 5 години, съгласно чл. 17, ал.1, т.1 от Наредба № 2 на Министерство на транспорта и съобщенията.

Виж целия документ!

23.10.2014    14:53

З А П О В Е Д
№ 1740 / 22.10.2014 г.

Относно: Организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване на 07.11.2014г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост.Виж целия документ

23.10.2014    14:52

З А П О В Е Д
№ 1739 / 22.10.2014г.

Относно: Организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост на 07.11.2014г.Виж целия документ

17.10.2014    11:42

О Б Я В А

Информация по преценка ОВОС-празширение птицеферма ПИ 086031, землище село Лозен, община Стражица

15.10.2014    09:59

О Б Я В А

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново /РСУО-РВТ/. Проведено на 14.10.2014г. от 14:00 часа.

15.10.2014    09:15

З А П О В Е Д
№ 1686 / 13.10.2014 г.

Относно: Организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 30.10.2014г. от 9,30 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща Стая със ЗП 17,00 кв.м. на І етаж от сградата на Кметство с.Сушица, находяща се в УПИ ІІ, кв.91 по плана на с.Сушица, актувана с АпОС № 707/06.03.1998 г., за административна дейност, за срок от 5 години.Виж целия документ

14.10.2014    14:47

З А П О В Е Д И

съгласно чл.37 в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи на директора на ОД „Земеделие” – Велико Търново за стопанската 2014/2015г.

Асеново, Балканци - ливади, Балканци, Благоево, Бряговица, Виноград, Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево - ливади, Николаево, Нова Върбовка, Ново Градище, Стражица - трайни, Стражица, Сушица, Теменуга, Царски извор

14.10.2014    10:50

ОБЩИНСКИ ФЕСТИВАЛ
ФОЛКЛОРНА ПАЛИТРА
08.10.2014    10:04

З А П О В Е Д
№ 1647 / 06.10.2014 г.

Относно: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща масивна едноетажна сграда със ЗП 104,58 кв.м., находяща се в УПИ ІV-40, кв.11 по плана на с.Мирово, актувана с АпОС № 1512/21.06.1999г., за срок от 5 години. Виж целия документ

06.10.2014    09:33

З А П О В Е Д
№ 1626 / 01.10.2014 г.

Относно: Организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 20.10.2014г. от 9,30 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот ХІІІ-210, кв.35 по плана на с.Благоево с площ 830 кв.м., актуван с АчОС № 5901/21.07.2014г. Виж целия документ

06.10.2014    09:30

З А П О В Е Д
№ 1625 / 01.10.2014 г.

Относно: Организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 20.10.2014г. от 9,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището на гр.Стражица Виж целия документ

30.09.2014    13:59

О Б Я В А

ОТНОСНО: Практиката по налагане на финансови корекции по изпълнявани от общините европейски проекти

26.09.2014    13:40

О Б Я В А

ОТНОСНО: Постъпило инвестиционно предложение от Стоян Минчев Рахнев за "Стопански двор за имоти 000199, 000201, 000204, 000206, 000207, 044001, 04404, 044005, 044006, 089007, 272024 и 272025" по Картата на възстановената собственост на село Сушица, община Стражица.

24.09.2014    16:05

П О К А Н А

ОТНОСНО: Организиране ФЕСТИВАЛ „ЖИТЕНАТА ПИТКА” НА 16.10.2014г. от 13.00 часа в град Стражица.

17.09.2014    16:05

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ "В ГРАДА БЕЗ МОЯТА КОЛА" ПОД МОТОТО: НАШИТЕ УЛИЦИ, НАШИЯТ ИЗБОР"

12.09.2014    08:35

Схема BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете“, „Компонент 2,
„Разкриване на социални услуги в общността”
Проект „Моят дом”, Договор за БФП № BG051PO001-5.2.12-0005-C0001

Проектът се осъществя с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Общинска администрация гр.Стражица обявява свободни работни места за длъжност:
Директор /социален работник/ в Защитено жилище гр.Стражица – 1 бр.
Медицински специалист в Защитено жилище гр.Стражица – 1 бр.
Трудотерапевт в Защитено жилище гр.Стражица – 2 бр.
Санитар в Защитено жилище гр.Стражица – 1 бр.

Обявените свободни места са по проект „Моят дом” по договор BG051PO001-5.2.12-0005-C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Виж целия документ
Заявление
График за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
Списък на допуснати и недопуснати кандидати
Списък на оценени и класирани кандидати

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Стражица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

03.09.2014    13:39

З А П О В Е Д
№ 1457 / 03.09.2014 г.

Относно: Отмяна Заповед на кмета № 1425/27.08.2014г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 12.09.2014г. от 09,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на язовир „Юреня” Виж целия документ

01.09.2014    10:50

З А П О В Е Д
№ 1425 / 27.08.2014 г.

Относно: Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване на 12.09.2014г. от 09,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на язовир „Юреня”. Виж целия документ

26.08.2014    10:25

Схема BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете“, „Компонент 2,
„Разкриване на социални услуги в общността”
Проект „Моят дом”, Договор за БФП № BG051PO001-5.2.12-0005-C0001

Проектът се осъществя с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В Община Стражица от 01.08.2014 г. стартира реализацията на проект „Моят дом” по схема BG051PO001-5.2.12 ”Да не изоставяме нито едно дете ”- Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България. Продължителността му е 14 месеца, като услугата ще бъде предоставяна 9 месеца. Стойността на одобрената безвъзмездна помощ по проекта е в размер на 99 128,30лв.
Проектът има за цел разкриване на социална услуга от резидентен тип – Защитено жилище, в което ще бъдат изведени 8 лица от институции за деца с увреждания и ще им бъде предоставена качествена индивидуално ориентирана към всеки отделен потребител, съобразно неговите потребности услуга. По проекта ще бъдат наети 6 подкрепящи специалисти за 3 месеца, които ще помогнат на кандидат потребителите за адаптация към новата среда.Обслужването на потребителите ще се извърши от 5 щатни бройки персонал.
С реализацията на проекта Община Стражица цели:
• Реализиране на устойчив модел за деинституционализация на лицата с увреждания настанени в специализирана институция.
• Разкриване на социалната услуга Защинтено жилище, извеждане на лица с увреждания от институция и настаняване в среда близка до семейната.
• Осигуряване на грижа за достоен живот на хора в неравностойно положение,
• Намаляване на риска от социална изолация на целевите групи.
• Създаване на нови работни места в сферата на социалната икономика.


“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Стражица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

25.08.2014    09:05

О Б Я В А

Относно: ”Възстановяване на компрометирани съоръжения (подпорни стени) и укрепване на автомобилен път VTR 3281 (III-407 „Моравица- Ново Градище – Кавлак- I-4”)” Виж целия документ

13.08.2014    08:50

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: "Доизграждане на АМ Хемус" (Ябланица-Белокопитово) Виж целия документ

31.07.2014    13:22

О Б Я В А

Относно: Предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ Виж целия документ

21.07.2014    14:28

З А П О В Е Д
№ 1188/17.07.2014 г.

Относно: Отмяна на Заповед на кмета № 1172/15.07.2014г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 31.07.2014г. от 10.30 часа в залата на община Стражица.
ІІ. Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване на 01.08.2014г. от 10.30 часа в залата на община Стражица за продажба на Поземлен имот № 298006 с площ 72,625 дка, представляващ Друга селскостопанска територия в землището на с.Сушица, ІV категория – 4,774 дка и ІІІ категория – 67,851 дка,, актуван с АчОС № 5880/30.05.2014г. Виж целия документ

21.07.2014    14:25

З А П О В Е Д
№ 1171/15.07.2014 г.

Относно: Публичен търг с тайно наддаване на 31.07.2014г. от 10,00 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща Стая със ЗП 14,85 кв.м. на ІІ етаж от сградата на Кметство с.Бряговица, находяща се в УПИ ІV, кв.28 по плана на с.Бряговица, актувана с АпОС № 861/22.07.1998 г. Виж целия документ

21.07.2014    11:50

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение "Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита".

14.07.2014    14:17

О Б Я В А

Относно: Инвестиционно предложение: „Ремонт на язовир „Ташлъ дере“, с. Камен, Община Стражица”.

11.07.2014    14:30

П О К А Н А

ДО ФИРМИТЕ – УЧАСТНИЦИ

Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на строителен надзор на обекти по обособени позиции :
Обособена позиция № 1 “Упражняване на строителен надзор на обект “Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение в с. Сушица – етап I”;
Обособена позиция № 2 “Упражняване на строителен надзор на обект - ”ПСОВ” “Вътрешна канализационна мрежа” ПИ 000223 по КБС землище с. Сушица, община Стражица, област Велико Търново” и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 14.07.2014 г. (понеделник) от 13:30 часа ще се извърши отваряне на ценовото предложение в заседателната зала на ет. 3, голяма зала в Общинска администрация гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 5.

08.07.2014    11:30

П О К А Н А

Относно: Организиране на Изложение – базар на 15.08.2014г. от 08.30 часа по случай празника на град Стражица.

04.07.2014    12:10

О Б Я В А

"Велпа - 91" АД, гр. Стражица - Инвестиционно предложение: "Промяна в схемата на технологичният процес в Локална станция за отпадъчни води на "Велпа - 91" АД, гр. Стражица"

23.06.2014    08:40

З А П О В Е Д
№ 964 / 19.06. 2014 г.

Относно: Публичен търг с тайно наддаване на 09.07.2014год. от 10.00 часа в СОУ „Св.Климент Охридски”, с. Камен, община Стражица за продажба на вещи, частна общинска собственост. Виж целия документ

18.06.2014    09:54

З А П О В Е Д
№ 1337 / 13.06.2014 г.

Относно: Организирне и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 03.07.2014г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост. Виж целия документ

17.06.2014    13:13


Община Стражица вече има разработени и приети от Общински съвет Стражица Последващата оценка на Общинския план за развитие на Община Стражица 2007 – 2013г., Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики, Общински план за развитие за новия програмен период 2014 – 2020г. и Концепция за пространствено развитие на общината.
Документите са изготвени в рамките на проект „Ефективни политики в Община Стражица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд." по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет: 1.3.„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07.
В рамките на проекта е разработен Наръчник за прилагането на стратегическите документи, който да подпомогне представителите на целевите групи за тяхното прилагане.
На 23 и 24 май ще се проведе обучение на общинското ръководство и служители за успешното прилагане на въведените правила и методики за мониторинг и контрол на общинските политики, заложени в разработените по проекта стратегически документи.
Продължителността на проекта е 9 месеца от 07.11.2013г. до 06.08.2014г., а подписаният договор с УО но ОПАК № 13-13-31/07.11.2013г. е за 62 274,57 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Проект „Ефективни политики в Община Стражица”, се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд по Договор № 13-13-31/07.11.2013 г.

11.06.2014    09:15

О Б Я В А

Във връзка с предстоящите празници „45 години от създаването на град Стражица” бихме искали да съберем и изложим на вниманието на обществеността на Стражица фото-експозиция с кадри от миналото на града.
За тази цел отправяме молба към всички, които притежават снимки, негативи или позитиви, запечатали знакови събития, сгради и паметни места от близкото и далечно минало на Стражица, да ни ги предоставят за създаване на дигитални техни копия. Веднага след това, снимките и филмите ще бъдат върнати на собствениците им.
С това се надяваме заедно да поставим началото на събирането на архив от исторически мигове от историята на града ни, който архив да бъде непрекъснато достъпен от всички краища на света, където живеят наши съграждани.

За повече информация и съдействие: Пламен Пенев, гл. експерт „Култура” kultura_str@abv.bg, dhd_str@abv.bg, тел: 0879392776

06.06.2014    10:45

З А П О В Е Д
№ 986 / 05.06.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Виж целия документ

04.06.2014    16:35

З А П О В Е Д
№ 977 / 04.06.2014 г.

На основание член 44, (1) и (2) от ЗМСМА, член 4 (4) от Наредба Із – 1053/19.04.2011 г. на Министерствата на вътрешните работи и Министерството на земеделието и храните, и уведомително писмо №РД 04-764/27.05.2014 г. на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново. Виж целия документ

04.06.2014    16:31

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: предстоящата кампания по сключване на споразумения за създаването на масиви за ползване на земеделски земи, изготвени на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 Виж целия документ

04.06.2014    10:49

О Б Я В А

Относно:"ПУП - ПРЗ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на поземлени имоти № 202023, 202024, 202025 в землището на с. Асеново, община Стражица" Виж целия документ

28.05.2014    11:22

О Б Я В А

Сиренната система в Стражица ще бъде задействана на 2 юни по повод Деня на Ботев

В изпълнение на Решение на Министерският съвет от 31.05.1993 г. за честване на 2 юни - Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България тяхната памет да бъде почетена с вой на сирени, ще се проведе тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната и във Великотърновска област.

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението в Стражица ще бъде задействана от 12.00 ч в продължение на две минути.

28.05.2014    10:04

О Б Я В А

Относно: Общински план за развитие на Община Стражица за периода 2014 - 2020 г.

Решение № BT-040EO/2014 г. на Директора на регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ)

23.05.2014    08:40


Общински съвет Стражица на свое заседание от 16.05.2014г. прие Последващата оценка на Общинския план за развитие на Община Стражица 2007 – 2013г. и Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики. Документите са изготвени в рамките на проект „Ефективни политики в Община Стражица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд." по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет: 1.3.„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07.
На 12 май в залата на общината се проведе публично обсъждане с широко участие на местната общност на изготвените в рамките на същия проект важни общински стратегически документи: Общински план за развитие за новия програмен период 2014 – 2020г. и Концепция за пространствено развитие на общината.
В рамките на проекта се разработва Наръчник за прилагането на стратегическите документи, който да подпомогне представителите на целевите групи за тяхното прилагане.
Предстои обучение на общинското ръководство и служители за успешното прилагане на въведените правила и методики за мониторинг и контрол на общинските политики, заложени в разработените по проекта стратегически документи.
Продължителността на проекта е 9 месеца от 07.11.2013г. до 06.08.2014г., а подписаният договор с УО но ОПАК № 13-13-31/07.11.2013г. е за 62 274,57 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Проект „Ефективни политики в Община Стражица”, се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд по Договор № 13-13-31/07.11.2013 г.

22.05.2014    10:20

З А П О В Е Д
№ 872 / 19.05.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.122, ал.1 от НРПУРОИ, Решения № 465/22.04.2014 г. и № 466/22.04.2014. г. на Общински съвет гр.Стражица, Писма с вх.№ 1701/25.04.2013 г. и вх.№ 368-1/06.03.2014 г. на Министъра на земеделието и храните Виж целия документ

14.05.2014    16:20

О Б Я В А

Презентация на проект на общински план за 2014 - 2020 г.Изтегли

08.05.2014    16:20
О Б Я В А

Община Стражица и „ДиДжи Консулт” ЕООД, канят всички заинтересовани физически и юридически лица от Община Стражица на 12.05.2014 г. /понеделник/ от 11.00 часа за участие в публично обсъждане на проектите на Общински план за развитие на община Стражица за периода 2014-2020 г. и Концепция за пространствено развитие на Община Стражица, разработени в рамките на проект “Ефективни политики в Община Стражица”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-31/07.11.2013г., финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос І “Добро управление”, подприоритет 1.3. “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
Обсъждането ще се проведе в голямата зала на третия етаж в сградата на общината.

Проект „Ефективни политики в Община Стражица” , се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд по
Договор № 13-13-31/07.11.2013 г.

07.05.2014    10:20

З А П О В Е Д
№ 764 / 29.04.2014 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.21, ал.20, чл.27, ал.2, т.1 и чл.122, ал.1 от НРПУРОИ и Решениe № 9 от Протокол № 2/18.03.2014г. на ОЕСУТ

Относно: Публичен търг с тайно наддаване на 22.05.2014г. от 14,30 часа в залата на Община Стражица за отдаване под наем за срок от 3 години на част от имот – частна общинска собственост, представляващ терен за поставяне на автомат за топли напитки с площ 1 кв.м., находящ се в УПИ ІV, кв.73 по плана на гр.Стражица ул.”Дончо Узунов” № 2, по указания начин от Главния архитект в скица с рег. № 92/11.03.2014г., с начална месечна наемна цена 38,57 лв. с ДДС /тридесет и осем лева и петдесет и седем стотинки/.Виж целия документ

07.05.2014    10:00

З А П О В Е Д
№ 763 / 29.04.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.122, ал.1 от НРПУРОИ и Решение № 442/17.03.2014г. на Общински съвет гр.Стражица

Относно: Публичен търг с тайно наддаване на 22.05.2014г. от 14,00 часа в залата на Община Стражица за отстъпване възмездно право на строеж за изграждане на гаражна клетка № 28 със ЗП 20,44 кв.м. в УПИ І -„За ОЖС и търговия”, кв.73 гр.Стражица, актуван с АчОС № 4794/19.04.2013г. по начина указан в частичното изменение на ЗРП на гр.Стражица, одобрен със Заповед на кмета № 6/07.01.1997г., с начална тръжна цена 850,00 лв. с ДДС /осемстотин и петдесет лева/.Виж целия документ

16.04.2014    16:10

О Б Я В А


Относно: Провеждането на кръгли маси на сформираните фокус групи във връзка с изготвянето на Общинския план за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г., който се разработва в рамките на проект “Ефективни политики в Община Стражица”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-31/07.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос І “Добро управление”, подприоритет 1.3. “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, както следва Виж целия документ

14.04.2014    10:04

З А П О В Е Д
№ 678 / 09.04.2014г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.122, ал.1 от НРПУРОИ и Решения № 449/17.03.2014г. и № 452/17.03.2014г. на Общински съвет гр.Стражица...Виж целия документ

14.04.2014    10:00

З А П О В Е Д
№ 677 / 09.04.2014г.

На основание чл.44, ал.1 и 2 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 1 от НРПУРОИ и Решение № 368/07.10.2013 год. на Общински съвет гр. Стражица...Виж целия документ

11.04.2014    15:44

О Б Я В А

Относно: Програма - волейболен турнир "КУПАТА НА КМЕТА - 2014"

07.04.2014    16:00

З А П О В Е Д
№ 636/02.04.2014г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.122, ал.1 от НРПУРОИ и Решения № 443/17.03.2014г. и № 458/27.03.2014г. на Общински съвет гр.Стражица... Виж целия документ

03.04.2014    16:40
О Б Я В А

Общинска администрация гр.Стражица уведомява гражданите и всички заинтересовани лица и институции, че стартира проучване сред обществеността на Община Стражица във връзка с изготвянето на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. по проект „Ефективни политики в Община Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Проучването ще се извърши чрез попълване на въпросници в периода 03.04.2014г.- 13.04.2014г. – на терен, в информационния център на общината и онлайн. Типовият въпросник може да изтеглите от сайта на община Стражица.
Във връзка с осигуряване включването на всички заинтересовани физически и юридически лица, предстоящите кръгли маси и обсъждането на новия Общински план за развитие 2014-2020 г. Община Стражица кани всички желаещи на 08.04.2014 г. от 11:00 часа в голямата зала на общината за сформиране на фокус групи.
Въпросник

Проект „Ефективни политики в Община Стражица” , се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд по
Договор № 13-13-31/07.11.2013 г.

24.03.2014    15:35

О Б Я В А

СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА ЧРЕЗ ТЪРГ НА 08.04.2014 Г. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 437 / 20.03.2014 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

20.03.2014    11:35

О Б Я В А

ОТНОСНО: Изпълнението на проект „Ефективни политики в Община Стражица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд." по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет: 1.3.„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07 Виж целия документ

13.03.2014    16:35

П О К А Н А

Относно: На основание чл.16 от закона за кооперациите и чл.21 от устава на ВК"Съгласие-КООП" гр.Стражица УС свиква годишно отчетно събрание на 26.03.2014г. /сряда/ от 9:30ч. в сградата на кооперацията при следния дневен ред:

13.03.2014    16:05

О Б Я В A

Общински спортен турнир "Купата на Kмета" - волейбол 2014

Необходими документи

12.03.2014    11:35

О Б Я В A

Относно: Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок от 10 години находяща се в землище с.Сушица, Община Стражица, местност "Бозалъка", представляваща имоти:

10.03.2014    15:10

О Б Я В А

Относно: Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Стражица за 2013г.

26.02.2014    16:36

О Б Я В А
№7062-3/25.02.2013

Общинска администрация, отдел ”УТОС” на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че със Заповед №290/25.02.2014 г. на Кмета на Община Стражица е допуснато изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за строеж: „Изместване на участък от въздушен електропровод 20 кV „Стражица” от отклонителен стълб №1 до МТП „Мони””, УПИ І, кв.167, гр. Стражица, включващ:
1. ПУП – ПП за трасе на електропровод.
2. Инвестиционен проект.

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА
Инж. Детелина Борисова

14.02.2014    15:40О Б Я В А

На 12.02.2014г. Община Стражица подписа договор с изпълнител за: „Изработване на - правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики, последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Стражица 2007 – 2013г., общински план за развитие на Община Стражица 2014 – 2020г., концепция за пространствено развитие на Община Стражица, Наръчник свързан с изпълнението на общинските стратегически документи, изработване на предварителна оценка на Общинския план за развитие на Община Стражица 2014 – 2020 г.”
Дейностите се изпълняват по проект: „Ефективни политики в Община Стражица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд." по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет: 1.3.„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Подписаният договор с УО но ОПАК № 13-13-31/07.11.2013г. е за 62 274,57 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Продължителността на проекта е 9 месеца от 07.11.2013г. до 06.08.2014г.

Проект „Ефективни политики в Община Стражица” , се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд по
Договор № 13-13-31/07.11.2013 г.

14.02.2014    14:36

З А П О В Е Д
№ 194 / 11.02.2014 г.

Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване на 04.03.2014г. от 14,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Апартамент № 6, ет.ІІ, вх.А, бл.4, кв.158 по плана на гр.Стражица, ул.”Васил Левски” № 30 със ЗП 78,16 кв.м., изба № 7 с площ 16,32 кв.м., заедно с 12,17 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху 86,92 кв.м.

14.02.2014    14:33

З А П О В Е Д
№ 193 / 11.02.2014 г.

Да се организират и проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.03.2014г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

11.02.2014    16:25

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2014

К А Л Е Н Д А Р

27.11.2013    11:25

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
„ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ”
Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
Проект „Грижи в дома за независим и достоен живот в Община Стражица”
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0098-С0001
Проектът се осъществя с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


О Б Я В А

В Община Стражица продължава успешното изпълнение на проект „Грижи в дома за независим и достоен живот в Община Стражица”, по схема BG051PO001-5.1.04 ”Помощ в дома” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България. Продължителността му е 15 месеца, като почасовите социални ще се предоставя 12 месеца. Стойността на одобрената безвъзмездна помощ по проекта е в размер на 167 633,50 лв.
По проекта се предоставят почасови социални услуги в 16 населени места от Община Стражица – гр.Стражица, с.Асеново, с.Балканци, с.Бряговица, с.Виноград, с.Владислав, с.Горски Сеновец, с.Камен, с.Кесарево, с.Лозен, с.Мирово, с.Николаево, с.Нова Върбовка, с.Ново Градище, с.Сушица и с.Царски Извор. Ползватели на услугите са лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Те получават услуги в зависимост от техните потребности: за лична помощ, за комунално-битови дейности и за подкрепа на социалното включване. До 22.11.2013 г. 183 лица са ползвали социалните услуги по проекта. Същите се предоставят от наети по проекта 24 домашни санитари.

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Стражица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.”

22.11.2013    15:30

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.84, ал.2 и параграф 122 от ПЗРЗПФ

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Стражица за 2014г.

Обсъждането ще се проведе на 29.11.2013г. от 17:00ч. в заседателната зала.

05.11.2013    08:55

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА

П Р И З И В

към

ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ


Скъпи сънародници,

   В течение на своята работа в Украйна имах възможността да се убедя, че на територията на тази страна има множество места, източници, знаци и предмети, свързани с историята на България и българския народ от хилядолетия насам Продължи....

05.11.2013    08:45

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Стражица обявява стартиране на процедура за набиране на заявления
за ползване социалната услуга "Личен асистент" и заявления за желаещите да я предоставят.
Повече информация тук

17.10.2013    16:45

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
„ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ”
Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
Проект „Грижи в дома за независим и достоен живот в Община Стражица”
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0098-С0001
Проектът се осъществя с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В Община Стражица продължава успешното изпълнение на проект „Грижи в дома за независим и достоен живот в Община Стражица”, по схема BG051PO001-5.1.04 ”Помощ в дома” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България. Продължителността му е 15 месеца, като почасовите социални ще се предоставя 12 месеца. Стойността на одобрената безвъзмездна помощ по проекта е в размер на 167 633,50 лв.

По проекта се предоставят почасови социални услуги в 16 населени места от Община Стражица – гр.Стражица, с.Асеново, с.Балканци, с.Бряговица, с.Виноград, с.Владислав, с.Горски Сеновец, с.Камен, с.Кесарево, с.Лозен, с.Мирово, с.Николаево, с.Нова Върбовка, с.Ново Градище, с.Сушица и с.Царски Извор. Ползватели на услугите са лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Те получават услуги в зависимост от техните потребности: за лична помощ, за комунално-битови дейности и за подкрепа на социалното включване. До 15.10.2013 г. 182 лица са ползвали социалните услуги по проекта. Същите се предоставят от наети по проекта 24 домашни санитари.

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Стражица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.”

26.07.2013    11:30

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за проведена среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС и приложения към него на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“

На 25.07. 2013 г., в 10.00 часа, в община Стражица, на адрес гр. Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5, Заседателна зала на община Стражица, се проведе среща за обществено обсъждане Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и приложен към него Доклад за оценка на степента на въздействие (ОСВ) на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България”.

На срещата представляващият Възложителя „Южен поток България“ АД и експерти от фирмата, запознаха присъстващите накратко с инвестиционното предложение, като беше представен кратък филмов материал за газопровода „Южен поток”. Ръководителят и експерти от екипа, изготвили Доклада за ОВОС запознаха присъстващите със съдържанието и резултатите от Доклада.

Общественото обсъждане приключи в 11.15ч. като нямаше възражения и не бяха депозирани писмени становища от заинтересованите лица засягащи съдържанието на Доклада по ОВОС.

28.04.2013    16:30

O Б Я В Л Е Н И Е

Общинска администрация, отдел ”УТОС” на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че с Решение №293 от Протокол №24 от 30.04.2013 на Общински съвет – Стражица е допуснат за изработване Проект за Частично изменение на ПУП – ПЗ за обособяване на Стопански двор за имоти 000199, 000201, 000204, 000206, 000207, 044001, 044004, 044005, 044006, 089007, 272024 и 272025 в землището на с. Сушица, общ. Стражица, обл. В. Търново.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Инж.Детелина Борисова
Кмет на Община Стражица

23.04.2013    09:30

O Б Я В Л Е Н И Е

Oбщинска администрация, отдел "УТОС" на основание чл.128, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията, обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че е изработен окончателен проект на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект "ГАЗОПРОВОД НАБУКО" в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата на с.Лозен, с.Нова Върбовка и с.Виноград, община Стражица.
Проектът на ПУП - парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Стражица.
Заинтересуваните и пряко засегнати страни имат право на писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр.Стражица в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник, на основание чл.128,ал.5 от Закона за устройството на територията.


Инж.Детелина Борисова
Кмет на Община Стражица

03.04.2013    12:03

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн.ДВ, бр.25/2003 г.).Виж целия документ...

28.03.2013    16:50

О Б Я В А

Общинска администрация, отдел ”УТОС” на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че е постъпил Проект за .Виж целия документ...

19.03.2013    16:30

О Б Я В А

Покана за предоставяне на индикативна оферта

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет”, Приоритетна ос І: “Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, Община Стражица като допустим бенефициент ще кандидатства с проектно предложение „ЕФЕКТИВНО, ЕФИКАСНО И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНA С Т Р А Ж И Ц А”.Виж целия документ...

ОБЯВА

Във връзка с констатиране на нерегламентирано палене на огън в зелените площи на гр.Стражица, Ви уведомяваме че съгласно чл.26, ал.2, т.10 от Наредбата за опазване на околната среда, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне на отпадъци върху почвена повърхност, включително на селскостопански отпадъци е забранено. Съгласно чл.12 от същата наредба се забранява изгарянето на пластмасови, органични и други отпадъци в и извън границите на населените места както и изгарянето на омаслени парцали и гумени изделия в жилищните райони, поради нанасяне на необратими вреди върху човешкото здраве. Децата и възрастните хора вдишали дима, отделен в следствие на изгарянето на битови и други отпадъци са изложени на повишен риск от рак на съединителните тъкани, рак на белите дробове, карцином на ларинкса, рак на черния дроб, заболявания на дихателните пътища, сърдечни заболявания, нарушения на имунната система, алергични реакции и вродени аномалии.

Разпределение на приетите с протокол по чл. 75, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ карта на масивите за ползване и регистъра към нея за стопанската 2010/2011 г. за землището на с. Асеново, община Стражица.

Разпределение на приетите с протокол по чл. 75, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ карта на масивите за ползване и регистъра към нея за стопанската 2010/2011 г. за землището на с. Камен, община Стражица.

Разпределение на приетите с протокол по чл. 75, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ карта на масивите за ползване и регистъра към нея за стопанската 2010/2011 г. за землището на
с. Лозен, община Стражица.

Разпределение на приетите с протокол по чл. 75, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ карта на масивите за ползване и регистъра към нея за стопанската 2010/2011 г. за землището на
с. Николаево, община Стражица.

Разпределение на приетите с протокол по чл. 75, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ карта на масивите за ползване и регистъра към нея за стопанската 2010/2011 г. за землището на
с. Сушица, община Стражица.