17.01.2020    14:55

Относно: одобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот IХ – "За озеленяване" в кв. 88, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

17.01.2020    14:53

Относно: одобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти II – "За гаражи", III – "За склад" и IV – "За кантар и закусвалня" в кв. 69 , с. Горски Сеновец, общ. Стражица, обл. В. Търново.

17.01.2020    14:53

Относно: одобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти I124, II121 и ХI120 – "За здравен дом" в кв. 22, с. Горски Сеновец, общ. Стражица.

17.01.2020    14:52

Относно: одобрен Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот I – "За стопански двор на кметство" в кв. 42, с. Виноград, общ. Стражица.

17.01.2020    14:52

Относно: допуснат за изработване Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, с обхват ПИ 11466.51.6 и ПИ 11466.51.7, съгласно действащата кадастрална карта на село Владислав, община Стражица.

17.01.2020    14:51

Относно: допуснат за изработване Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП – ПРЗ/ с обхват ПИ 06731.56.15 и ПИ 06731.56.16, съгласно действащата кадастрална карта на село Бряговица, община Стражица.

17.01.2020    14:50

Относно: допуснат за изработване Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ относно: Обособяване на нов поземлен имот /ПИ/ 04282.41.21 от ПИ 04282.41.8 – "За животновъден комплекс" по КККР на с. Благоево, община Стражица.

17.01.2020    14:34

Заповед № 67 / 15.01.2020 г. Относно: организиране и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 05.02.2020г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост

17.01.2020    14:32

Заповед № 66 / 15.01.2020 г. Относно: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща масивна едноетажна сграда със ЗП 104,58 кв.м.

09.01.2020    09:35

Списък на оценени и класирани кандидати за обявеното работно място за длъжност „Социален работник” по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”.

03.01.2020    11:55

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за обявеното работно място за длъжност „Социален работник” по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”.

График за събеседване с допуснатите кандидати.

27.12.2019    14:36

Уведомяваме Ви, че във връзка с годишното приключване на 31.12.2019 г. /вторник/ Община Стражица ще работи с граждани при намалено работно време, както следва:

– Общинският център за услуги и информация – от 08:30 до 14:00 часа.

23.12.2019    14:44

Заповед № РД06-267 / 23.12.2019 г. Относно: Първично възникнал случай на африканска чума по свинете на територията на с.Кавлак и с.Н.Градище

18.12.2019    15:15

Заповед № РД06-265 / 18.12.2019 г. Относно: Първично възникнал случай на африканска чума по свинете на територията на с.Славяново.

18.12.2019    15:14

Заповед № РД06-264 / 18.12.2019 г. Относно: Първично възникнал случай на африканска чума по свинете на територията на с.Върбица.

17.12.2019    10:08

Уведомление за инвестиционно намерение от "А1 България".

17.12.2019    09:08

Заповед № РД09-327 / 28.03.2019г. от Министерство на земеделието, храните и горите.

17.12.2019    09:02

Обучение на тема: "Добри земеделски и фермерски практики и опасности, свързани с безопасността на фуражите".

16.12.2019    15:04

Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: УПИ ХХ – „За производствено-складови дейности” и УПИ VIII – „За пункт за ТО” в кв. 175 и улица с о.т. 523б – 523в, гр. Стражица, общ. Стражица.

16.12.2019    15:03

Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот IХ – «За озеленяване» в кв. 88, гр. Стражица, общ. Стражица.

16.12.2019    15:02

Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: кв. 44 и улица с о.т. 111 – 141, село Камен, общ. Стражица, обл. В. Търново.

16.12.2019    15:01

Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулирани поземлени имоти IVR1477,общ.R, VR1479,1478 Rи ХIV – „За индивидуално комплексно жилищно строителство”R Rв кв. 166, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

16.12.2019    15:01

Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот ХIIIR420R в кв. 53, с. Бряговица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

16.12.2019    11:31

Обява за свободно работно място за длъжност социален работник по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”.

13.12.2019    16:02

Настоятелството на НЧ "Станчо Станчев 1896" с. Сушица, общ. Стражица, обл. Велико Търново, на основание чл. 31 от Устава на читалището, свиква извънредно общо събрание на 23.12.2019 г. от 17.00 часа в залата на читалището

05.12.2019    16:50

Заповед № 2051 / 04.12.2019 г. Относно: организирне и провеждане публични търгове с тайно наддаване на 19.12.2019 г. в залата на Община Стражица за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост

03.12.2019    12:03
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

До: Ценка И. Атанасова, гр.Стражица ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАПОВЕД №1333/23.08.2019 Г.