20.02.2018    13:42

О Б Я В А

Относно: Агенцията по заетостта започна проучване сред българските работодатели на потребността от кадри.

20.02.2018    09:24

О Б Я В А

Относно: Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Бекчия-165"

13.02.2018    10:24

О Б Я В А

Относно: ПОКАНА ЗА СРЕЩА ПО МЯРКА МИГ04 В ГРАД СТРАЖИЦА

29.01.2018    15:52

О Б Я В А

Относно: ДА ОТПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО ДЕНЯ НА ЛОЗАРИ И ВИНАРИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН НА 14 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ОТ 11 ЧАСА НА ГРАДСКИЯ ПЛОЩАД

22.01.2018    13:24

О Б Я В А

Относно: Курсове по "Начална военна подготовка"

18.01.2018    09:57

О Б Я В А

Относно: постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане ор подземни води чрез нови водовземни съоръжения

18.01.2018    09:54

О Б Я В А

Относно: постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане ор подземни води чрез нови водовземни съоръжения

09.01.2018    13:33

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект за ЧИ на ПУП – ПР в обхват: УПИ І651 и УПИ ІІ650 в кв. 56 по ПУП на с. Кесарево, общ. Стражица, обл. В. Търново.

09.01.2018    13:31

О Б Я В А

Относно: одобрен Проект за ЧИ на ПУП – ПР в обхват: УПИ ІV316 в кв. 37 по ПУП на с. Бряговица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

04.01.2018    15:52

О Б Я В А

Относно: Списък на класираните кандидати за обявеното работно място за медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица

04.01.2018    11:47

О Б Я В А

Относно: допуснатите и недопуснатите кандидати в подбор на външни членове на одитен комитет в община Стражица, оповестен с Обява от 27.11.2017г., на основание Заповед № 1916/27.11.2017г. на Кмета на община Стражица

04.01.2018    10:27

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение: "Частична корекция коритото на река "Стара река", с. Кесарево, Община Стражица"

03.01.2018    14:20

О Б Я В А

Относно: изпълнението на проект "Приеми ме 2015" съгласно договор за БФП № BG05M9OP001-2.003-0001-С01 по споразумение за партньорство № BG03-ПС01-0118 от 17.10.2016 г. между община Стражица и Агенция за социално подпомагане

02.01.2018    16:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Покана за Йордановден

22.12.2017    16:42

З А П О В Е Д
№ 2114/18122017 г.

Относно: организиране и провеждане публичен търг с тайно наддаване на 10.01.2018 г. от 11,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на имот № 094168 представляващ Изоставена нива в землището на с.Горски Сеновец, II категория, с площ 91,408 дка

22.12.2017    16:36

О Б Я В А

Относно: Информация за сключен договор по проект "Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица" финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж"

21.12.2017    15:16

О Б Я В А

Относно: провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Свобода, Сливен, Плевен и Мусачево

21.12.2017    15:14

О Б Я В А

Относно: курс по Начална военна подготовка за български граждани без военна подготовка по чл. 59 от Закон за резерва на въоръжените сили на Р.България

20.12.2017    15:41

О Б Я В А

Относно: Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност Медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията и график за събеседване с допуснатите кандидати

19.12.2017    10:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: допуснат за изработване Проект за Подробен устройствен план

18.12.2017    14:18

З А П О В Е Д
№ 2076/12.12.2017 г.

Относно: организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на 09.01.2018г. в залата на Община Стражица

18.12.2017    14:07

З А П О В Е Д
№ 2075/12.12.2017 г.

Относно: организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 09.01.2018 г. от 11,00 часа в залата на Община Стражица за продажба на Урегулиран поземлен имот IX-За обществено обслужване

13.12.2017    15:03

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Информация за напредъка по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Стражица"

07.12.2017    14:43

О Б Я В А

Относно: Обява за свободно работно място за длъжност Медиатор в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр.Стражица

04.12.2017    15:21

О Б Я В А

Относно: инвестиционно предложение - "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, УПИ XVII, КВ.45, ПО ПЛАНА НА ГРАД СТРАЖИЦА,ОБЩИНА СТРАЖИЦА"