Решения ОбС мандат 2007-2011

 

Решение №1 - Полагане на Клетва от новоизбраните съветници, кметове на кметства и кмет на община

Решение №2 - Избиране на временна комисия за избиране на председател на Общински съвет

Решение №3 - Избиране на председател на Общински съвет

Решение №4 - Попълване състав на общински съвет

Решение №5 - Определяне на възнаграждението на председателя на Общински съвет Стражица

Решение №6 - Избор на зам. председател на ОбС и определяне възнаграждението му

Решение №7 - Създаване на Постоянни комисии към Общинския съвет и избор на техните членове

Решение №8 - Приемане структура на Общинска администрация

Решение №9 - Изграждане на временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет  и Общинска администрация през мандат 2007-2011 година и преглед  на нормативните актове на Общински съвет

Решение №10 - Състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

Решение №11 - Изграждане местна комисия за Обществен ред и сигурност

Решение №12 - Информация за касовото изпълнение на бюджета на община Стражица за периода 01.01.-30.09.2007 година

Решение №13 - Промяна в бюджета, поименния списък и разчета за капиталови разходи за 2007 година

Решение №14 - Промяна в поименния списък и разчета за капиталови разходи за 2007 година

Решение №15 - Обсъждане Решение № 796, Протокол № 57 от 15.10.2007 година

Решение №16 - Продължаване срока на действие на договор за наем с наемателя КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД

Решение №17 - Продължаване срока на действие на договор за наем с наемателя ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, клон В.Търново

Решение №18 - Молба  на  сдружение Приятели на детски дом-Г. Сеновец"

Решение №19 - Промяна на бюджета и кредитите за  издръжката на дейностите в община Стражица за 2007година.

Решение №20 - Определяне средствата за работна заплата и средните месечни брутни работни заплати във функция Образование