Интеграция на уязвими групи в община Стражица


Обява за пресконференция
Обява за насрочена среща
Обява
На 17.06.2021г. в гр. Стражица се проведе спортен празник
Снимки
Предстояща среща-дискусия
Спортен празник
Празник на етносите
Среща - дискусия
На 05.05.2021г. в гр. Стражица се проведе честване на „Гергьовден”
Снимки
Честване на "Гергьовден"
Съобщение от проведена конференция
Общинска администрация гр. Стражица, кани местната общност на с.Виноград на среща с цел постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-маргинализираните групи
Списък на допуснати/недопуснати кандидати за участие в интервю
Обявена длъжност по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Покана за среща-дискусия на тема "Правата на човека, правата на детето".
Протокол и списък за допуснати и недопуснати кандидати за обявените длъжности по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Започва процедура за подбор на кандидати за назначаване по проекта.
Списък на класирани кандидати за затост по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г.
Процедура за подбор на кандидати за длъжности по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г.
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за обявените длъжности по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Списък на допуснати/недопуснати кандидати за участие в интервю
Процедура за подбор на кандидати за назначаване по проекта
Общинска администрация гр. Стражица, кани местната общност на среща-дискусия на тема "Правата на човека, правата на детето"
Информационна беседа в с.Асеново
Информационна беседа в с.Бряговица на тема „Здравни и социални права”
Покана празник Василица
Покана за среща в гр. Стражица за запознаване с Наредба № 1 на Община Стражица
Съобщение за Празник на етносите
Покана за среща в с.Камен за запознаване с Наредба №1 на Община Стражица
Информационна беседа в гр.Стражица на 20.11.2019 г. на тема "Здравна култура и семейно планиране"
Уважаеми съграждани, бъдете наши гости на Спортния празник във връзка с проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица", който ще се състои на 19.11.2019г. от 13:00 часа в Спортна зала-Стражица.
Информационна беседа в с.Асеново на тема "Здравна култура и семейно планиране"
Подбор на кандидати за обявените длъжности по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".
Съобщение информационна среща с.Камен
Списък на допуснати и недопуснати кандидати по проект: BG05M9OP001-2.018-0007-2014BGM2OP001-C01 "Интеграция на уязвими групи в община Стражица".

График за интервю
Започва процедура за подбор на кандидати за назначаване по проект: BG05M9OP001-2.018-0007-2014BGM2OP001-C01 "Интеграция на уязвими групи в община Стражица".


Съобщение – здравна беседа в с.Царски Извор
Съобщение - информационна беседа
Обява ОПНОИР
Обява ОПРЧР
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за обявените работни места по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
График за интервю на допуснатите кандидати за обявените работни места по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за обявените работни места по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
График за интервю на допуснатите кандидати за обявените работни места по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Удължаване срока за прием на документи за длъжността социален работник по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Списък на класирани кандидати за обявените работни места по проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица" за дейности финансирани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Списък на класирани кандидати за обявените работни места по проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица" за дейности финансирани по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за обявеното работно място за длъжност „Социален работник” по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
График за интервю на допуснатите кандидати за обявеното работно място за длъжност „Социален работник” по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Списък на класирани кандидати за обявеното работно място за длъжност "Социален работник" по проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица" за дейности финансирани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Обява за напредъка по изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” за дейности финансирани по ОП „РЧР”
Съобщение – здравна беседа в с.Царски Извор