На 05.05.2021г. в гр. Стражица се проведе спортен празник

На 17.06.2021г. в град Стражица се проведе Спортен празник организиран по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица”, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В празникът взеха участие 96 деца и ученици от учебните заведения на общината. Всички участници получиха грамоти и награди.

Random image