Честване на „Гергьовден”

На 05.05.2021г. в гр. Стражица се проведе честване на „Гергьовден” с музикална програма и пресъздаване на обичаите на различните етноси. Празникът се организира по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1”. Празникът се отбеляза с връзване на люлки, освещаване и раздаване на курбан от гергьовски агнета, песни и танци. Ученици от професионална гимназия по транспорт „Васил Друмев” гр. Стражица представиха традиционните обичаи, а самодейците от Народно читалище „Развитие-1895” гр. Стражица участваха с богата музикална програма.

Random image