Мисията на Общинска администрация е да работи за реализиране политика на местната власт за устойчиво развитие на община Стражица и силно, отговорно и устойчиво местно самоуправление, прилагайки принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.