ОПИСАНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ ВОДЕНИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Регистър на актовете за общинска собственост

- Главен регистър за публична общинска собственост
- Главен регистър за частна общинска собственост

Регистърът се създава и поддържа на основание чл. 62 и чл. 63 от Закона за общинската собственост.

Въз основа на съставените актове за общинска собственост, които се вписват в регистър, се създават Главен регистър за публичната общинска собственост и Главен регистър за частната общинска собственост, по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

Съдържат информация за номер и дата на съставяне на акта, местонахождение, вид и описание, предоставени права за управление, поправки, прекратяване на собствеността върху имота други.

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Регистърът се създава и поддържа на основание Чл. 41 от Закона за общинската собственост.

В регистъра се вписват данни за имотите според акта за общинска собственост по видове разпоредителни сделки, както и: 1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката; 2. начинът на разпореждане-чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет; 3. насрещната страна по сделката; 4. други данни, определени от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

Регистър на превозвачите, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници

Регистърът съдържа информация за превозвачите, които извършват дейност по таксиметров превоз на пътници в община Стражица. Поддържа се на основание чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози.

Регистър на общинските предприятия

Регистърът се създава и поддържа на основание Чл. 54а от Закона за общинската собственост.

В регистъра се вписват данни за наименование на предприятието, № и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие, Предмет на дейност на предприятието, Органи на управление на предприятието, Брой заети лица по щатно разписание, Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество – акт за общинска собственост №/дата.

Регистър разрешителни за строеж

Регистърът се поддържа на основание чл. 5, ал. 5 от Закон за устройство на територията.

В регистъра се вписват следните данни: 1. Номер по ред; 2. Входящ номер на заявлението; 3. Населено място; 4. Номер на имота; 5. Обект; 6. Категория на обекта; 7. Оценка на съответствие /дата/; 8. Становище на РИОСВ; 9. Собственик; 10. Заявление за подписване на акт обр. 2 и 11. Дата на подписване на акт обр. 2.

Регистър на въведените в експлоатация строежи

Регистърът се поддържа на основание чл. 5, ал. 5 от Закон за устройство на територията.

В регистъра се вписват следните данни: 1. № и дата на удостоверението; 2. Вх. № на искането за регистрация на обекта; 3. Строеж; 4. Местонахождение; 5. Възложител и 6. Обработил прпеписката.

Регистър на актовете за изработване и одобряване на устройствените планове

Регистърът се поддържа на основание чл. 5, ал. 5 от Закон за устройство на територията.

вписват следните данни: 1. № по ред; 2. Заявление за разглеждане и одобряване на проект за ПУП; 3. Възложител; 4. Вид на ПУП и обхват; 5. Заповед за разрешаване изработване на ПУП или решение на ОбС; 6. Решение на ОЕСУТ и 7. Заповед за одобряване на кмет или решение на ОбС.

Регистър на гражданските дружества, в които участва общината

Регистърът се създава и поддържа на основание Чл. 54а от Закона за общинската собственост.

В регистъра се вписват данни за наименование на гражданското дружество, цел на граж-данското дружество, съдружници, вноска и дял на общината, имена и длъжности на лицата, представляващи общината в гражданското дружество, срок на договора и прекратяване на гражданското дружество.

Регистър за търговските дружества с общинско участие

Регистърът се създава и поддържа на основание Чл. 54а от Закона за общинската собственост.

В регистъра се вписват данни за наименование на търговското дружество, данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му, размер на общинското участие в капитала на търговското дружество, лица, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество, възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи.

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистърът се създава и поддържа на основание Чл. 54а от Закона за общинската собственост.

В регистъра се вписват данни за наименование на юридическото лице с нестопанска цел, организационна форма на юридическото лице с нестопанска цел, седалище и адрес на юридическото лице с нестопанска цел, имена и длъжности на лицата, представляващи общината в юридическото лице с нестопанска цел, определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза, преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с нестопанска цел.

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистърът се създава и поддържа на основание Чл. 44 от Закона за управление на етажната собственост. Законът урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

В регистъра се вписват наименованието на сдружението, адресът, срокът, за който е учредено, предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адресът на членовете на управителния съвет (управителя) и начинът на представителство.

Регистър за хода на изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Стражица

Относно: Стартиране на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

С оглед постигане на по-голяма прозрачност и публичност при реализацията на програмата на територията на Община Стражица, освен публичен регистър на сдруженията на собствениците на общината следва да се поддържа и РЕГИСТЪР ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В гр. СТРАЖИЦА

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на община Стражица

Регистърът се създава и поддържа на основание приета Наредба с решение на Общински съвет № 208 / 31.10.2016 г.

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Община Стражица

Списък на неподадените в срок декларации 2019.

Списък на неподадените в срок декларации 2018.

Регистър на подадените декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ЗПКОНПИ на община Стражица

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларации по чл.12 т.2 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12 т.2 от ЗПУКИ

Регистър на подадените декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ - Детски градини

Декларации по чл.12 т.2 от ЗПУКИ - Детски градини

Регистър на подадените декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ - Социални дейности

Декларации по чл.12 т.2 от ЗПУКИ - Социални дейности

Регистър на подадените декларации по чл.12, т.4 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12 т.4 от ЗПУКИ

Регистър на декларациите по чл.12 т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12 т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ