Наредби, правилници и стратeгии

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Стратегия за управление на общинската собственост на община Стражица за периода 2020 – 2023г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПРЕЗ МАНДАТ 2019-2023

Правилник за организацията и дейността на общински съвет – гр. Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Актуализиран на 17.02.2020г.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица 21.01.2020 г.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ 18.05.2020 г.

ОБЩИНСКА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА 2020–2022 г. 31.12.2019 г.

НАРЕДБА за опазване и поддържане на зелените площи, градините, трайните насаждения и чистотата на Община Стражица

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица 16.01.2020 г.

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища Актуализиран на 16.07.2020г.

Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2018-2020 г. 11.03.2019г.

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014-2024 г. 11.03.2019г.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Стражица през 2019г. 11.03.2019г.

НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА Отменена с Решение нa Административен съд Велико Търново от 22.06.2020 г.

Наредба № 1 за обществения ред в общината. Актуализиран на 11.01.2019г.

Наредба за управление на общинските пътища Актуализиран на 11.01.2019 г.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица 16.01.2020 г.

ПРОЦЕДУРА за избор на финансова, кредитна институция, финансов посредник

НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг

Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Стражица

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците(2017 – 2018) 16.11.2017г.

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Актуализирано на 22.02.2019г.

НАРЕДБА за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Стражица

Стратегия за управление на общинската собственост на община Стражица за периода 2017 – 2019г.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Стражица през 2018г.Изтекъл период

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД СТРАЖИЦА

Наредба на общински съвет за определяне размера на местните данъци.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020)

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА 2016-2020 г.
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА 2016 -2020 г.

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни - домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Стражица

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПРЕЗ МАНДАТ 2015-2019

Общински план за развитие на община Стражица 2014 - 2020г.

Наредба за символите, почетните звания, знаци и отличията на Община Стражица

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Стражица

Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Стражица

Общинска програма за опазване на околната среда 2016-2020 г.

Регионална програма за управление на отпадъците 2014-2020 г. (Приета с решение 644 / 29.05.2015г.)

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Стражица. (Приета с Решение 475/22.04.2014 г./ Изменена и допълнена с Решение №707/31.07.2019 г./ Изменена и допълнена с Решение №764/30.09.2019 г.)

Наредба за определяне на местна такса, която се заплаща при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд

Наредба за управление, разпореждане, стопанисване и опазване на горските територии, собственост на община Стражица

Наредба за опазване на околната среда на територията на община Стражица.

Програма за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията в община Стражица

Наредба за опазване и поддържане на зелените площи, градините, трайните насаждения и чистотата на територията на Община Стражица.

Наредба за реда за упражняване правата на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала.Премахнат на 19.11.2018г.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Стражица (по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията - ЗУТ).

Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани от Община Стражица.

Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне по чл. 56 и 57 ЗУТ.

Наредба за опазване на селскостопанското имущество в община Стражица

Наредба за търговската дейност на територията на Община Стражица

План за управление при кризи вследствие на терористична дейност в община Стражица

Стратегия за интеграция на ромите и други малцинства на територията на община Стражица 2012-2020 г.

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ И ДРУГИ МАЛЦИНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА Актуализиран на 30.01.2018 г.

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Стражица 2007-2017 г.

Общинска стратегия за закрила на детето. Премахнат на 20.12.2017г.

Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Стражица. Премахнат на 30.10.2018г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2014 г. Премахнат на 20.12.2017г.

Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Стражица. (Приета с Решение 488 на ОбС от 16.05.2014 г.) Премахнат на 20.12.2017г.

Програма за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията в община Стражица Премахнат на 20.12.2017г.

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Стражица Отменена с Решение 648/30.06.2015г.

Общинска програма за осъществяване на общополезни дейности от лицата получаващи социални помощи. Премахнат на 20.12.2017г.

Програма за развитие на туризма в община Стражица 2007 – 2013 година Премахнат на 20.12.2017г.

Програма за развитието на младежките дейности в община гр. Стражица

Общински план за развитие 2007-2013 г. Премахнат на 20.12.2017г.

План за икономическо развитие на община Стражица за периода 2007- 2013 година. Премахнат на 20.12.2017г.

Програма за здравна интеграция на лица в неравностойно положение принадлежащи към етническите малцинства. Премахнат на 20.12.2017г.