ОПИСАНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ ВОДЕНИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Регистър на актовете за общинска собственост

- Главен регистър за публична общинска собственост
- Главен регистър за частна общинска собственост

Регистърът се създава и поддържа на основание чл. 62 и чл. 63 от Закона за общинската собственост.

Въз основа на съставените актове за общинска собственост, които се вписват в регистър, се създават Главен регистър за публичната общинска собственост и Главен регистър за частната общинска собственост, по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

Съдържат информация за номер и дата на съставяне на акта, местонахождение, вид и описание, предоставени права за управление, поправки, прекратяване на собствеността върху имота други.

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Регистърът се създава и поддържа на основание Чл. 41 от Закона за общинската собственост.

В регистъра се вписват данни за имотите според акта за общинска собственост по видове разпоредителни сделки, както и: 1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката; 2. начинът на разпореждане-чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет; 3. насрещната страна по сделката; 4. други данни, определени от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

Регистър на превозвачите, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници

Регистърът съдържа информация за превозвачите, които извършват дейност по таксиметров превоз на пътници в община Стражица. Поддържа се на основание чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози.

Регистър на общинските предприятия

Регистърът се създава и поддържа на основание Чл. 54а от Закона за общинската собственост.

В регистъра се вписват данни за наименование на предприятието, № и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие, Предмет на дейност на предприятието, Органи на управление на предприятието, Брой заети лица по щатно разписание, Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество – акт за общинска собственост №/дата.

Регистър разрешителни за строеж

Регистър на гражданските дружества, в които участва общината

Регистърът се създава и поддържа на основание Чл. 54а от Закона за общинската собственост.

В регистъра се вписват данни за наименование на гражданското дружество, цел на граж-данското дружество, съдружници, вноска и дял на общината, имена и длъжности на лицата, представляващи общината в гражданското дружество, срок на договора и прекратяване на гражданското дружество.

Регистър за търговските дружества с общинско участие

Регистърът се създава и поддържа на основание Чл. 54а от Закона за общинската собственост.

В регистъра се вписват данни за наименование на търговското дружество, данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му, размер на общинското участие в капитала на търговското дружество, лица, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество, възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи.

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистърът се създава и поддържа на основание Чл. 54а от Закона за общинската собственост.

В регистъра се вписват данни за наименование на юридическото лице с нестопанска цел, организационна форма на юридическото лице с нестопанска цел, седалище и адрес на юридическото лице с нестопанска цел, имена и длъжности на лицата, представляващи общината в юридическото лице с нестопанска цел, определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза, преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с нестопанска цел.

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистърът се създава и поддържа на основание Чл. 44 от Закона за управление на етажната собственост. Законът урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

В регистъра се вписват наименованието на сдружението, адресът, срокът, за който е учредено, предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адресът на членовете на управителния съвет (управителя) и начинът на представителство.

Регистър за хода на изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Стражица

Относно: Стартиране на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

С оглед постигане на по-голяма прозрачност и публичност при реализацията на програмата на територията на Община Стражица, освен публичен регистър на сдруженията на собствениците на общината следва да се поддържа и РЕГИСТЪР ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В гр. СТРАЖИЦА

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на община Стражица

Регистърът се създава и поддържа на основание приета Наредба с решение на Общински съвет № 208 / 31.10.2016 г.

Регистър на подадените декларации по чл.12 т.2 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12 т.2 от ЗПУКИ

Регистър на подадените декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ - Детски градини

Декларации по чл.12 т.2 от ЗПУКИ - Детски градини

Регистър на подадените декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ - Социални дейности

Декларации по чл.12 т.2 от ЗПУКИ - Социални дейности

Регистър на подадените декларации по чл.12, т.4 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12 т.4 от ЗПУКИ

Регистър на декларациите по чл.12 т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12 т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ