Правилник за организацията и дейността на общински съвет – гр. Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Стражица

Наредби, правилници и стратeгии

Стратегия за управление на общинската собственост на община Стражица за периода 2017 – 2019г.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Стражица през 2017г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД СТРАЖИЦА

Наредба на общински съвет за определяне размера на местните данъци.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020)

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА 2016-2020 г.
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА 2016 -2020 г.

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни - домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Стражица

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПРЕЗ МАНДАТ 2015-2019

Общински план за развитие на община Стражица 2014 - 2020г.

Наредба за символите, почетните звания, знаци и отличията на Община Стражица

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Стражица

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2014 г.

Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Стражица

Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на oбщина Стражица.

Общинска програма за опазване на околната среда 2016-2020 г.

Регионална програма за управление на отпадъците 2014-2020 г. (Приета с решение 644 / 29.05.2015г.)

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Стражица. (Приета с Решение 475 / 22.04.2014 г.)

Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Стражица. (Приета с Решение 488 на ОбС от 16.05.2014 г.)

Наредба за определяне на местна такса, която се заплаща при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд

Наредба за управление, разпореждане, стопанисване и опазване на горските територии, собственост на община Стражица

Наредба за опазване на околната среда на територията на община Стражица.

Програма за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията в община Стражица

Наредба № 1 за обществения ред в общината.

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Наредба за опазване и поддържане на зелените площи, градините, трайните насаждения и чистотата на територията на Община Стражица.

Наредба за реда за упражняване правата на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Стражица (по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията - ЗУТ).

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Стражица

Наредба за управление на общинските пътища

Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани от Община Стражица.

Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне по чл. 56 и 57 ЗУТ.

Наредба за опазване на селскостопанското имущество в община Стражица

Наредба за търговската дейност на територията на Община Стражица

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общинска програма за осъществяване на общополезни дейности от лицата получаващи социални помощи.

Програма за развитие на туризма в община Стражица 2007 – 2013 година

Програма за развитието на младежките дейности в община гр. Стражица

Общински план за развитие 2007-2013 г.

План за икономическо развитие на община Стражица за периода 2007- 2013 година.

План за управление при кризи вследствие на терористична дейност в община Стражица

Програма за здравна интеграция на лица в неравностойно положение принадлежащи към етническите малцинства.

Стратегия за интеграция на ромите и други малцинства на територията на община Стражица 2012-2020 г.

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ И ДРУГИ МАЛЦИНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Стражица 2007-2017 г.

Общинска стратегия за закрила на детето.