Решения на Общински съвет мандат 2019 - 2023 г.

1 - 100   101 - 200   201 - 300   301 - 400

Решение №1 - Полагане на клетвата.

Решение №2 - Избиране на Председател на Общинския съвет.

Решение №3 - Избиране на Председател на Общинския съвет.

Решение №4 - Попълване състава на Общински съвет Стражица.

Решение №5 - Промяна в структурата и числеността на персонала в Общинска администрация.

Решение №6 - Информация за актуализираното разпределение на промените по бюджета на Община Стражица за периода 01.07. 2019 г. – 30.09.2019 година, съгласно Приложение № 1.

Решение №7 - Отдаване под наем на Гараж № 2 с площ 19,00 кв.м. от секция Б, бл.1, находящ се в УПИ ІІ, кв.76 по плана на гр.Стражица, ул."Пенчо Славейков" № 5.

Решение №8 - Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща помещение за продажба на билети и зала-чакалня с обща площ 102,44 кв.м. на І етаж от масивна двуетажна сграда /бивша Автогара/, находяща се в УПИ ІІ-За автогара, кв.44 по ПУП на с.Камен.

Решение №9 - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща Стая със ЗП 17,00 кв.м. на І етаж от сградата на Кметство с.Сушица, находяща се в УПИ ІІ, кв.91 по плана на с.Сушица.

Решение №10 - Определяне на представител на Общински съвет Стражица в Областен съвет за развитие на област Велико Търново.

Решение №11 - Определяне Кмета на община Стражица за представител на общината в Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Велико Търново.

Решение №12 - Определяне на размера на трудовото възнаграждение и на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Стражица, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решение №13 - Определяне възнаграждението и платен годишен отпуск на председателя на Общински съвет Стражица.

Решение №14 - Допускане за изработване на Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация /ЧИ на ПУП - ПР/ в обхват: УПИ XX – "За производствено-складови дейности" и УПИ VIII - "За пункт за ТО" в кв. 175 и улица с о.т. 523 б - 523 в, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

Решение №15 - Обезщетяване по признато право на собственост на наследниците на Недялко Ганчев.

Решение №16 - Съгласие за ползване на общински полски пътища.

Решение №17 - Създаване на постоянни комисии към Общинския съвет и избор на техните членове.

Решение №18 - Създаване постоянна комисия, във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ към Общински съвет Стражица.

Решение №19 - Определяне на делегат на Общински съвет Стражица в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Решение №20 - Определяне на допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден на Кмета на Община Стражица

Решение №21 - Избор на комисия за изготвяне на правилник за дейността на Общински съвет Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Решение №22 - Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Стражица - 2020 г.

Решение №23 - Приемане на Общинска Краткосрочна Програмата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Стражица за периода 2020-2022 г.

Решение №24 - Определяне на представител на Община Стражица за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на 08.01.2020 година от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. "Ниш" № 1 и съгласуване на позицията му по въпросите, включени в предложения дневен ред.

Решение №25 - Приемане на промени в структурата и общата численост на Общинска администрация - делегирана държавна дейност и дофинансиране и в числеността на местните дейности, считано от 01.01.2020 г.

Решение №26 - Определяне на размера на трудовото възнаграждение и на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Стражица, считано от 01.01.2020 г.

Решение №27 - Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща масивна едноетажна сграда със ЗП 104,58 кв.м.,находяща се в УПИ ІV-40, кв.11 по плана на с.Мирово.

Решение №28 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2019г. и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на автомат за топли напитки с площ 1 кв.м., находящ се до Масивна триетажна сграда /Общински дом/ в УПИ I-202, кв.44 по плана на с.Камен.

Решение №29 - Безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ Ателие 4.4.2 със склад и тоалетна със ЗП 18.40 кв.м., находящо се в кв.72 по плана на гр.Стражица.

Решение №30 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2019г. и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на автомат за топли напитки с площ 1 кв.м., находящ се до Масивна двуетажна сграда /Здравен дом/ в УПИ VIII-254, кв.32 по плана на с.Виноград

Решение №31 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2019г. и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на автомат за топли напитки с площ 1 кв.м., находящ се до Комбинирана двуетажна сграда /Кметство и поща/ в УПИ III, кв.70 по плана на с.Лозен.

Решение №32 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща магазин със склад с обща площ 58,20 кв.м. от 1 етаж на Търговска сграда, находяща се в УПИ II-За магазин и ресторант, кв.26 по плана на с.Асеново.

Решение №33 - Допускане на изработване на Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ относно: Обособяване на нов поземлен имот /ПИ/ 04282.41.21 от ПИ 04282.41.8 – "За животновъден комплекс" по КККР на с. Благоево

Решение №34 - Допускане на изработване на Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП – ПРЗ/ с обхват ПИ 06731.56.15 и ПИ 06731.56.16, съгласно действащата кадастрална карта на село Бряговица

Решение №35 - Допускане на изработване на Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ с обхват ПИ 11466.51.6 и ПИ 11466.51.7, съгласно действащата кадастрална карта на село Владислав, община Стражица

Решение №36 - Допускане за изработване на Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: кв. 101 и улица с о.т. 267 – 268 – 270 - 272, с. Камен, Община Стражица, обл. В. Търново.

Решение №37 - Одобряване на извършени от "В и К Йовковци" ООД през 2019г. инвестиции в публични активи по водопроводните мрежи на селищата от Община Стражица и предаване на същите за управление на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

Решение №38 - Членство в НАПОС Р България /Национална асоциация на председателите на общински съвети в република България/.

Решение №39 - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци.

Решение №40 - Приемане на план - сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Стражица, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

Решение №41 - Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Петя Стойнева Богданова от с. Благоево.

Решение №42 - Актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност.

Решение №43 - Промяна на бюджета и кредитите за местни дейности в Община Стражица за 2019 година.

Решение №44 - Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Решение №45 - Издаване на запис на заповед от община Стражица в полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, процедура чрез подбор на проекти BG05М9ОР001-1.068, Мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на териториите на общините Лясковец и Стражица”, обезпечаваща размера на авансово плащане по договор за БФП № BG05М9ОР001-1.068-0001- С01 от 01.01.2020г. по проект: „Местни инициативи за заетост в община Стражица.

Решение №46 - Поемане на дългосрочен общински дълг за закупуване на автомобил за общинска администрация при условията на финансов лизинг.

Решение №47 - Продажба на общинско жилище, представляващо Апартамент № 1, вх.В, бл.4, кв.158 по плана на гр.Стражица, ул.”Васил Левски” № 26.

Решение №48 - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща две помещения и 1/2 от фоайе с обща ЗП 31,57 кв.м. на І етаж от Двуетажна масивна сградата /Читалище/, находяща се в УПИ VII, кв.37а по плана на с.Владислав.

Решение №49 - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща Стоматологичен кабинет № 104 със ЗП 18,00 кв.м. от 2 етаж на Здравен комплекс, находящ се в УПИ VI, кв.63 по плана на гр.Стражица.

Решение №50 - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща лекарски кабинет с манипулационна, детски кабинет и бивша Аптека с обща ЗП 47,24 кв.м. от Здравен дом, находящ се в УПИ I, кв.55 по плана на с.Кесарево.

Решение №51 - Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г.

Решение №52 - Приемане на Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2020 г.

Решение №53 - Разпределяне на общинския жилищен фонд по групи.

Решение №54 - Продажба на земеделска земя от общинския поземлен фонд на собствениците на овощни насаждения, при условията на чл.24 д, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Решение №55 - Отпускане на еднократна финансова помощ за ликвидиране последиците от пожар в имота на Мартин Веселинов Михайлов.

Решение №56 - Определяне на общинските пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им.

Решение №57 - Провеждане на редовно заседание на общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД”, гр. Велико Търново.

Решение №58 - Приемане бюджет на Община Стражица за 2020 година.

Решение №59 - Продажба на Урегулиран поземлен имот III, кв.76 по плана на гр.Стражица, с площ 615 кв.м. заедно с 313 кв.м. изградени основи.

Решение №60 - Отстъпване възмездно право на строеж за изграждане на търговски обект № 2 в УПИ ІII -„За КОО”, кв.163 по плана на гр.Стражица.

Решение №61 - Застраховане на имоти – частна общинска собственост.

Решение №62 - Изменение на Решение на Общински съвет Стражица №56/30.01.2020г.

Решение №63 -Провеждане на закрито заседание на Общински съвет Стражица на 31.03.2020г.

Решение №64 - Бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Решение №65 - Актуализирано разпределение на променените бюджети съгласно изискванията на чл. 124, ал.4 и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси.

Решение №66 - Издаване на запис на заповед от Община Стражица в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по споразумение РД 0-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, сключено между УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., УО на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

Решение №67 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2020г. и продажба на Едноетажна сграда /Сферичен склад/ със ЗП 301 кв.м. заедно с Урегулиран поземлен имот ХI – За ПСД, в кв.170 по плана на гр.Стражица, с площ 745 кв.м.

Решение №68 - Продажба на общинско жилище, представляващо Апартамент № 3, ет.1, вх.В, бл.1, кв.156 по плана на гр.Стражица, ул.”Васил Левски” № 17.

Решение №69 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2020г. и продажба на Гараж № 2, вх.Б, гр.3, кв.166 по плана на гр.Стражица.

Решение №70 - Допускане на изработване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ на тръбопровод за пречистена вода и тръбопровод за дъждовна канализация за обект: „Реконструкция и модернизация на съществуваща ГПСОВ – гр. Стражица”, ПИ № 69633.605.8 по ККИКР землище гр. Стражица, общ. Стражица.

Решение №71 - Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обходен път на с.Сушица в ПИ с индефикатор 70408.321.227 и в ПИ с индефикатор 70408.321.226 по КВС, землище с.Сушица, ЕКАТТЕ 70408, община Стражица.

Решение №72 - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на автомат за топли напитки с площ 1,5 кв.м., който е част от фоайето на І етаж от Здравен комплекс, находящ се в УПИ VІ, кв.63 по плана на гр.Стражица.

Решение №73 - Допускане на изработване на Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот I – „За индивидуално комплексно жилищно строителство” в кв. 74 и Улица с о.т. 228 – 227 - 241, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

Решение №74 - Увеличаване на числения състав на Доброволно формирование – Доброволен общински отряд Стражица.

Решение №75 - Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици на територията на община Стражица.

Решение №76 - Удължаване срока на отстъпката за физически и юридически лица при плащане на ТБО до 30.06.2020г.

Решение №77 - Провеждане на закрито заседание на Общински съвет Стражица на 30.04.2020г.

Решение №78 - Отмяна на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци.

Решение №79 - Разглеждане Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие.

Решение №80 - Приемане на Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Стражица за периода 2020 - 2023 год.

Решение №81 - Приемане Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, гр. Стражица през 2019 година.

Решение №82 - Приемане на Програма за управление на Община Стражица през мандат 2019-2023 година.

Решение №83 -Отчет - 2019 година за изпълнение на Общински план на дейностите за Община Стражица към Регионалната програма за управление на отпадъците на Регион Велико Търново 2014 – 2020 г., неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда.

Решение №84 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2020 г. и отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ обособена част със ЗП 56,42 кв.м. на І-ви етаж от Двуетажна сграда, находяща се в УПИ V, кв.29 по плана на с.Нова Върбовка.

Решение №85 - Продажба на Едноетажна масивна сграда със ЗП 58,05 кв.м. и навес с две оградни стени със ЗП 95,85 кв.м. заедно с Урегулиран поземлен имот III-За Комплексно обществено обслужване, кв.91 по плана на с.Камен, с площ 670 кв.м.

Решение №86 - Актуализиране на годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 година.

Решение №87 - Ползване на дървесина от общински горски територии през 2020 година.

Решение №88 - Определяне на представител на Община Стражица за участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД

Решение №89 - Информация за актуализираното разпределение на промените по бюджета на Община Стражица за периода 01.01. 2020 г. - 31.03.2020 година.

Решение №90 - Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Стражица за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г.

Решение №91 - Отчет за дейността на читалищата за 2019г.

Решение №92 - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща Стая със ЗП 10,00 кв.м. на ІІІ етаж в североизточната част от сградата на Общински дом /Кметство/ с.Камен, находяща се в УПИ І-202, кв.44 по плана на с.Камен.

Решение №93 - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща лекарски кабинет № 7 и манипулационна № 8 с обща ЗП 55,62 кв.м. на І етаж от Здравен комплекс, находящ се в УПИ VІ, кв.63 по плана на гр.Стражица.

Решение №94 - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет и ? част от чакалня с обща ЗП 30,24 кв.м. от Здравна служба, находяща се в УПИ ХVІ, кв.94 по плана на с.Сушица.

Решение №95 - Закупуване на Магазин в подблоково находящ се в УПИ III, кв.63 по плана на гр.Стражица, ул.“Дончо Узунов“ №9.

Решение №96 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2020г. и продажба на Урегулиран поземлен имот ХХIII-411,415- с изградени основи със ЗП 120 кв.м., кв.30 по плана на гр.Стражица, с площ 425 кв.м.

Решение №97 - Допускане на изработване на Проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация /ЧИ на ПУП – ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот I – „За озеленяване и търговия” в кв.136, Гр.Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

Решение №98 - Провеждане на отложено извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД”, гр. Велико Търново.

Решение №99 - Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г.

Решение №100 - Годишен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Стражица за 2019 г.

1 - 100   101 - 200   201 - 300   301 - 400