Решения на Общински съвет мандат 2015 - 2019 г.

1 - 100    101 - 200    201 - 300    301 - 400    401 - 500    501 - 600    601 - 700    701 - 800

Решение №1 - Полагане на клетвата.

Решение №2 - Избиране на Председател на Общинския съвет.

Решение №3 - Избиране на Председател на Общинския съвет.

Решение №4 - Попълване състава на Общински съвет - Стражица.

Решение №5 - Определяне Кмета на община Стражица за представител на общината в Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Велико Търново.

Решение №6 - Създаване на постоянни комисии към Общинския съвет и избор на техните членове.

Решение №7 - Изграждане на временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и Общински администрация през мандат 2015-2019 година.

Решение №8 - Създаване на комисия към Общинския съвет във връзка със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Решение №9 - Изграждане местна комисия за обществен ред и сигурност.

Решение №10 - Определяне възнаграждението и платен годишен отпуск на председателя на Общински съвет – Стражица.

Решение №11 - Определяне на делегат на общината в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Решение №12 - Определяне на делегат и заместник делегат на общината в общото събрание на Регионално сдружение на общини "Янтра" /РСО "Янтра"/.

Решение №13 - Определяне и утвърждаване на конкретния размер на основните месечни работни заплати на кмет на община, кметове на кметства и кметски наместници в Община Стражица, считано от датата на встъпване в длъжност и от датата на назначаване.

Решение №14 - Предложение относно приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Решение №15 - Предложение относно провеждане на общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК Йовковци ООД" – Велико Търново.

Решение №16 - Предложение относно промяна на поименния списък и разчета за капиталови разходи за 2015 година.

Решение №17 - Предложение относно споразумение между кандидат и партньори за проектно предложение на Община Стражица по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година, процедура BG 05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение

Решение №18 - Възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и вътрешна канализационна мрежа /І етап/, находяща се в УПИ ХХХІ, кв. 100 с.Камен; Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и вътрешна канализационна мрежа /І етап/, находяща се в имот № 000223 с. Сушица и Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и вътрешна канализационна мрежа /І етап/, находяща се имот № 000520 с.Кесарево на "Водоснабдяване и канализация" ООД – В.Търново.

Решение №19 - Предложение относно отдаване под наем на части от УПИ I-За градски пазар в кв. 163 по плана на гр. Стражица за поставяне на временни съоръжения.

Решение №20 - Предложение относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща Стая № 3 със ЗП 16,95 кв.м. на II етаж от Административно стопанска сграда, находяща се в УПИ II, кв. 76 по плана на гр. Стражица.

Решение №21 - Предложение относно разпределяне на общинския жилищен фонд по групи.

Решение №22 - Предложение относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща една стая и ? от коридор с обща ЗП 15,50 кв.м. от Масивна едноетажна сграда /старо кметство/, находяща се в УПИ I, кв.35 по плана на с. Балканци.

Решение №23 - Изменение на чл. 3 и чл. 67, ал. 3 и отмяна на чл. 4, чл. 12 и чл. 13 от Наредба № 1 за обществения ред в общината /Изменена с Решение № 138 от 24.06.2008 г.; Решение № 373 от 22.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 337 от 30.07.2013 година; изм. и доп. с Решение № 710/15.10.2015 година/.

Решение №24 - Приемане на промени в структурата на Общинска администрация.

Решение №25 - Одобряване средства за командировки на кмета на община Стражица за периода 01.07.2015 – 30.09.2015 година.

Решение №26 - Одобряване средства за командировки на председателя на Общински съвет Стражица за периода 01.07.2015 – 30.09.2015 година.

Решение №27 - Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Стражица – 2016 година.

Решение №28 - Избор на заместник председател на Общински съвет – Стражица.

Решение №29 - Актуализация на състава на Областния съвет за развитие.

Решение №30 - Предложение относно кандидатстване на Община Стражица по процедура BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие на ОПРЧР 2014-2020.

Решение №31 - Предложение относно кандидатстване на Община Стражица по Проект "Красива България" Кампания – 2016г., Мярка М02 "Подобряване на социалната инфраструктура

Решение №32 - Предложение относно закриване на Дом за деца с умствена изостаналост село Горски Сеновец.

Решение №33 - Предложение относно промяна на бюджета и кредитите за издръжка на местните дейности в Община Стражица.

Решение №34 - Предложение относно предоставяне на стая № 1 от III етаж на Административно-стопанска сграда, находяща се в УПИ II, кв. 76 по плана на гр.Стражица за безвъзмездно управление.

Решение №35 - Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на автомат за топли напитки с площ 1 кв.м., който е част от фоайето на I етаж от Здравен комплекс, находящ се в УПИ VI, кв. 63 по плана на гр.Стражица.

Решение №36 - Предложение относно приемане Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Стражица.

Решение №37 - Предложение относно приемане на промени в структурата и общата численост на Общинска администрация.

Решение №38 - Предложение относно включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2015 г. и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща обособена търговска част /бивша дискотека/ в сутерена на Триетажна масивна сграда /Бивше Читалище/ находяща се в УПИ V- За Читалище, кв. 71 по плана на с.Лозен.

Решение №39 - Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: "Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица от ПС "Джулюница" до връзка с вътрешна водопроводна мрежа" с възложител Община Стражица.

Решение №40 - Отчет – 2015 година за изпълнение на Плана към програмата за управление на отпадъците на Община Стражица 2011 – 2015 г., която е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда.

Решение №41 - Годишен отчет на плана за младежта в Община Стражица през 2015 година.

Решение №42 - Годишен план за младежта в Община Стражица през 2016 година.

Решение №43 - Заповед № 0А04-253 от 13.01.2016 година на Областен Управител на Област Велико Търново

Решение №44 - Определяне на представител на Община Стражица в извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, ЕИК 104510514, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. "Ниш"№ 1, което ще се проведе на 19.01.2016 год. и съгласуване на позицията му по въпросите, включени в предложения дневен ред

Решение №45 - Приемане на Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2016г.

Решение №46 - Разпределение на реализираните в края на 2015 година икономии от средствата за финансиране на местните и делегираните от държавата дейности.

Решение №47 - Определяне броя на групите на ОДЗ "Сава Цонев" град Стражица, филиал с.Асеново.

Решение №48 - Приемане на бюджет на Община Стражица 2016 година.

Решение №49 - Предоставяне на земеделски имоти за обезщетение по влязло в сила съдебно решение за признато право на собственост на наследниците на Стойка Пеева Лазарова.

Решение №50 - Отдаване под наем на УПИ III-241 и УПИ IV-249, кв.29 по плана на с. Ново Градище.

Решение №51 - Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ ателие 4.4.14, находящо се в УПИ I, кв.72 по плана на гр. Стражица на "Многоспортов клуб ВОКИЛ" гр. Варна за нуждите на филиал Стражица.

Решение №52 - Продажба на Урегулиран имот IV – За КОО, кв.152 по плана на гр. Стражица, с площ 607кв.м.

Решение №53 - Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Решение №54 - Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Стражица.

Решение №55 - Предоставяне на финансова помощ, с която да бъдат закупени медикаменти за Атанас Атанасов

Решение №56 - Избор на представител на Община Стражица в колективния орган на юридическо лице с нестопанска цел "Местна инициативна група Лясковец – Стражица

Решение №57 - Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща Стая № 3 със ЗП 16,10 кв.м на III етаж от Административно-стопанска сграда, находяща се в УПИ II, кв.76 по плана на гр. Стражица.

Решение №58 - Приемане на Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,гр. Стражица през 2015 г.

Решение №59 - Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща Масивна сграда /Здравен комплекс/, находяща се в УПИ VI, кв.63 по плана на гр. Стражица.

Решение №60 - Приемане на Управленска програма на Община Стражица 2015-2019 г.

Решение №61 - Определяне на общинските пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им.

Решение №62 - Отреждане на две петна за търговски обекти в Урегулиран поземлен имот I - "За ОЖС и търговия", кв. 75, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. В. Търново.

Решение №63 - Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, представляваща Място за поставяне на временно съоръжение със ЗП 85 кв.м., находящо се в УПИ XVIII-За КОО, кв.55 по плана на с. Царски извор.

Решение №64 - Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща Самостоятелно обособена част от I етаж на Здравен дом /бивша аптека/ със ЗП 54,47 кв.м., находящ се в УПИ XI-168, кв.13 по плана на с.Асеново

Решение №65 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Стражица през 2016 г. и отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща терен за поставяне на временно съоръжение с площ 10 кв.м., находят се в УПИ II, кв.76 по плана на гр. Стражица.

Решение №66 - Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ I -ви етаж със ЗП 260 кв.м. от Комбинирана сграда, находяща се в УПИ V-177, кв.21 по плана на с.Нова Върбовка на Общински съвет на "Съюз на пенсионерите -2004" гр. Стражица за нуждите на Пенсионерски клуб "Надежда" с.Нова Върбовка.

Решение №67 - Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща Място за поставяне на временно съоръжение със 3П 75 кв.м., находяща се до западната страна на УПИ I, кв.14 по плана на с. Асеново

Решение №68 - Опрощаване на задължения към Дирекция "Социално подпомагане"

Решение №69 - Определяне и утвърждаване на конкретния размер на основните месечни работни заплати на кмета на общината и кметове на кметства в Община Стражица, считано от 01.03.2016 г.

Решение №70 - Oтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Стражица, за периода 01.07.2015г. - 31.12.2015г.

Решение №71 - Учредяване право на ползване върху част от общински имот в землището на гр. Стражица за устройване на пчелин.

Решение №72 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2016 г. и отдаване под наем на самостоятелно обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща Бензиностанция състояща се от масивна едноетажна сграда със ЗП 28 кв.м. и 3 броя колонки, находяща се в УПИ II. кв.162 по плана на гр.Стражица.

Решение №73 - Застраховане на имоти общинска собственост

Решение №74 - Одобряване средства за командировки на кмета на Община Стражица за периода 01.10.2015 – 31.12.2015 година

Решение №75 - Одобряване средства за командировки на председателя на Общински съвет Стражица за периода 01.10.2015 – 31.12.2015 година

Решение №76 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2016 г. и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща Читалище със ЗП 220,00 кв.м. от Масивна двуетажна сграда /Общински дом/,находяща се в УПИ V, кв.23 по плана на с. Горски Сеновец.

Решение №77 - Предоставяне на финансова помощ, с която да бъде подпомогнато участието в международен певчески конкурс "Euro Stars" в Република Малта на Асен Владимиров, ученик в XI Б клас на СОУ " Ангел Каралийчев" гр. Стражица.

Решение №78 - Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща част от ученически стол с обща ЗП 30,00 кв.м. от ОУ "Николай Райнов", находящо се в имот пл. № 603, кв. 33 по плана на с. Кесарево.

Решение №79 - Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща бюфет за закуски с обща ЗП 24,00 кв.м. от СОУ "Ангел Каралийчев", находящо се в УПИ VII, кв. 63 по плана на гр. Стражица.

Решение №80 - Отмяна на Решение № 54 от Протокол № 7 от 29.01.2016 година на заседание на Общински съвет – Стражица

Решение №81 - Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Стражица

Решение №82 - Кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата за трансгранично сътрудничество"Румъния-България" 2014-2020, приоритетна ос 5 "Ефикасен Регион"

Решение №83 - Предложение относно провеждане на общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК Йовковци" ООД"- Велико Търново.

Решение №84 - Предложение относно предоставяне на временна финансова помощ от бюджета на община Стражица.

Решение №85 - Предложение относно годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12. 2015 година

Решение №86 - Предложение относно бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Решение №87 - Предложение относно информация за актуализираното разпределение на промените по бюджета на Община Стражица за периода 30.09 - 31.12.2015 година.

Решение №88 - Разглеждане Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на общинския план за развитие и обсъждане и приемане на актуализирана Програма за реализация на плана за развитие.

Решение №89 - Състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.

Решение №90 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2016 г. и отдаване под наем на Урегулиран поземлен имот X-119, кв.24 по плана на с. Бряговица.

Решение №91 - Определяне на представител на Община Стражица в извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, ЕИК 104510514, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. "Ниш"№ 1, което ще се проведе на 11.04.2016год. и съгласуване на позицията му по въпросите, включени в предложения дневен ред.

Решение №92 - Приемане на проект на Наредба за условията и реда за извършване и предоставяне на социални услуги в Община Стражица.

Решение №93 - Изменение на концесионен договор от 01.05.1999г. за обект: Рибарници в местността "Под Мешето" /Бекчия/ в землището на с. Кесарево, с площ 117,709 дка.

Решение №94 - Общо събрание на "Асоциация общински гори"

Решение №95 - Промяна на поименния списък и разчета за капиталови разходи за 2016 година.

Решение №96 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2016г. и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща Терен за поставяне на автомат за топли напитки с площ 1 кв.м., който е част от фоайето на І етаж /до външната врата/ от Масивна двуетажна сграда, представляваща Фелдшерски здравен пункт, находяща се в УПИ І, кв.38 по плана на с.Владислав.

Решение №97 - Предложение относно провеждане на извънредно заседание на общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК Йовковци" ООД" - Велико Търново.

Решение №98 - Годишен отчет за изпълнението на бюджета и средствата за сметки от Европейския съюз на Община Стражица за 2015 година.

Решение №99 - Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща две стаи с обща площ 60 кв.м. на III етаж от Административно-стопанска сграда, находяща се в УПИ II, кв. 76 по плана на гр. Стражица, ул. "Михаил Друмев" №10.

Решение №100 - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща гараж със ЗП 27 кв.м. от Масивна двуетажна сграда /Фелдшерски здравен пункт/, находяща се в УПИ IХ, кв. 76 по плана на с. Царски извор.

1 - 100    101 - 200    201 - 300    301 - 400    401 - 500    501 - 600    601 - 700    701 - 800