Решения на Общински съвет мандат 2011 - 2015 г.

1 - 100    101 - 200    201 - 300    301 - 400    401 - 500    501 - 600    601 - 700    701 - 800   

Решение №1 - Полагане на Клетва от новоизбраните съветници, кметове на кметства и кмет на община.

Решение №2 - Избиране на временна комисия за избиране на председател на Общински съвет.

Решение №3 - Избиране на председател на Общински съвет.

Решение №4 - Попълване състава на Общинския съвет.

Решение №5 - Създаване на постоянни комисии към Общинския съвет и избор на техните членове.

Решение №6 - Изграждане на временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и Общински администрация през мандат 2011-2015 година.

Решение №7 - Определяне на делегат на общината в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Решение №8 - Определяне на делегат и заместник делегат на общината в общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра” /РСО „Янтра”/.

Решение №9 - Състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

Решение №10 - Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет – Стражица.

Решение №11 - Приемане на промени в структурата и числеността на Общинска администрация.

Решение №12 - Актуализация на състава на Областния съвет за развитие.

Решение №13 - Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – гр.Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Решение №14 - Определяне на основа, на чиято база да се извърши изчислението на таксата за битови отпадъци за 2012 година.

Решение №15 - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012 година.

Решение №16 - Изграждане местна комисия за Обществен ред и сигурност.

Решение №17 - Промяна в поименния списък и разчета за капиталови разходи за 2011 година.

Решение №18 - Промяна в поименния списък и разчета за капиталови разходи за 2011 година.

Решение №19 - Издаване на запис на заповед от Община Стражица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № РД-50-140 от 13.10.2011 година по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие

Решение №20 - Даване на съгласие за кандидатстване по ОПОС процедура BG161РО005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.

Решение №21 - Проект за частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация и План за улична регулация в обхват: Урегулиран поземлен имот ІІ в кв.95, с.Кесарево, община Стражица, област В.Търново.

Решение №22 - Проект за Частично изменение на действащ подробен устройствен план – План за регулация и План за улична регулация в обхват: Урегулиран поземлен имот VІІ – За петрол в кв.170, гр.Стражица, община Стражица, област В.Търново.

Решение №23 - Молба от Камелия Димитрова Кръстева за отпускане на парична помощ.

Решение №24 - Молба от Йордан Невянов Стоянов за отпускане на парична помощ.

Решение №25 - Опрощаване на задължения на Верка Йорданова Христова от с.Царски извор.

Решение №26 - Приемане на промени в структурата и общата численост на Общинска администрация.

Решение №27 - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица.

Решение №28 - Създаване на комисия към Общинския съвет във връзка със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Решение №29 - Отнемане правота на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на Дом за деца с умствена изостаналост с. Г.Сеновец.

Решение №30 - Определяне и утвърждаване на конкретен размер на основните месечни работни заплати на кмет на община, кметове на кметства и кметски наместници в Община Стражица, считано от датата на встъпване в длъжност и от датата на назначаване.

Решение №31 - Промяна в поименния списък и разчета за капиталови разходи за 2011 година.

Решение №32 - Промяна на бюджета и кредитите за издръжка на местните дейности в Община Стражица за 2011 година.

Решение №33 - Сформиране на Екип по приватизация и следприватизационен контрол.

Решение №34 - Изменение на чл.36 и допълнение на чл.39 б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Стражица.

Решение №35 - Избор на представител на Община Стражица в Общото събрание на юридическо лице с нестопанска цел /сдружение/ „Местна инициативна група Лясковец-Стражица”.

Решение №36 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2011 година и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща стая І етаж от масивна двуетажна сграда /ФЗП/, находящ се в УПИ ІІ, кв.3 по плана на с.Н.Градище.

Решение №37 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2011 година и отдаване под наем на част от имот, представляващ стая № 3 от СК /бивша ФЗП/, находяща се в УПИ ІІ кв.17 по плана на с.Мирово.

Решение №38 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2011 година и отдаване под наем на част от имот, представляващ стая на І етаж от масивна двуетажна сграда /ФЗП/, находяща се в УПИ V-52 кв.21 по плана на с.Кавлак.

Решение №39 - Отдаване под наем на част от УПИ І-За градски пазар със ЗП 6 кв.м. в кв.163 по плана на гр.Стражица за поставяне на временно съоръжение.

Решение №40 - Предоставяне за безвъзмездно управление на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща втори етаж от масивна двуетажна търговска сграда със ЗП 240 кв.м., находяща се в УПИ VІІ, кв.55 по плана на с.Царски Извор, на Народно читалище „Бъдеще-1899” с.Царски Извор.

Решение №41 - Упълномощаване на Кмета на общината да представлява Община Стражица в регионално сдружение „За чисти селища” и упълномощаване на втори представител, при невъзможност от страна на кмета да присъства на заседанията на УС на сдружението.

Решение №42 - Приемане културен календар на община Стражица.

Решение №43 - Молба от Николина Проданова за закупуване от община Стражица експонатите от частния музей на Хараламби Проданов – местен краевед.

Решение №44 - Избор на зам.председател/и на Общински съвет Стражица.

Решение №45 - Опрощаване на задължения на Верка Йорданова Христова от с.Царски извор.

Решение №46 - Приемане на годишен план за приватизация за 2012 година.

Решение №47 - Разпределение на общинския жилищен фонд по групи.

Решение №48 - Отмяна на Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стражица, приета с Решение № 129 по протокол № 9 от 24.06.2004 година на общински съвет – Стражица и приемане на нова наредба.

Решение №49 - Разпределение на реализираните икономии в края на 2011 година от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности.

Решение №50 - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица.

Решение №51 - Медицински център І – Стражица ЕООД в ликвидация.

Решение №52 - Решение №1192/30.03.2007 година постановено от ГОРС по гр.дело № 1372/2006 година – влязло в сила на 10.11.2011 година с предмет 32 497,3 дка общински гори.

Решение №53 - Включване в програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2011 година и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща стая на І етаж /вдясно от входа/ от масивна двуетажна сграда /Фелдшерски здравен пункт/, находяща се в УПИ ІІ, кв.3 по плана на с.Ново Градище.

Решение №54 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2011 година и отдаване под наем на част от имот, представляващ стая № 3 от Сглобяема къщичка /бивша ФЗП/, находяща се в УПИ ІІ, кв.17 по плана на с.Мирово.

Решение №55 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2011 година и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща стая на І етаж /вдясно от входа/ от масивна двуетажна сграда /Фелдшерски здравен пункт/, находяща се в УПИ V-52, кв.21 по плана на с.Кавлак.

Решение №56 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2012 година и отдаване под наем на общинско място със ЗП 75 кв.м. за поставяне на временно съоръжение, находящо се до западната страна на УПИ І кв.14 по плана на с.Асеново.

Решение №57 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2012 година и продажба на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот № 106 в границите на околовръстния полигон с.Любенци.

Решение №58 - Кандидатстване на Община Стражица по Проект „Красива България”, Мярка 02-01 „Подобряване на социалната инфраструктура.

Решение №59 - Кандидатстване на Община Стражица по Проект „Красива България”, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура.

Решение №60 - Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2012 година.

Решение №61 - Приемане на Управленска програма на Община Стражица 2011-2015 година.

Решение №62 - Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2011 година.

Решение №63 - Застраховане на имоти общинска собственост.

Решение №64 - Приемане на отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите на бюджетните и извънбюджетни сметки и фондове в Община Стражица към 31.12.2011 година.

Решение №65 - Съставяне и приемане на бюджет на Община Стражица 2012 година.

Решение №66 - Отчет - 2011 година за изпълнение на Плана към програмата за управление на отпадъците на Община Стражица 2011-2015 г., неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда.

Решение №67 - Съгласуване на годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Стражица за периода 2012 година.

Решение №68 - Издаване на запис на заповед от община Стражица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 04/322/00342 от 23.10.2010 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски Сеновец”, сключен между Община Стражица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Решение №69 - Издаване на запис на заповед от община Стражица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 04/322/00341 от 23.10.2010 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Възстановяване на храм „Свети Димитър” в с.Бряговица”, сключен между Община Стражица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Решение №70 - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица.

Решение №71 - Разглеждане Годишния доклад за наблюдение и изпълнение на общинския план за развитие и обсъждане и приемане на актуализирана Програма за реализация на плана за развитие.

Решение №72 - Актуализиране на базисни наемни цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и сключените договори за наем.

Решение №73 - Докладване за дейността по вътрешен одит в общината за 2011 година.

Решение №74 - Кандидатстване на Община Стражица по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.

Решение №75 - Кандидатстване на Община Стражица за финансиране пред Местна инициативна група „Лясковец-Стражица”, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Решение №76 - Определяне на броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината.

Решение №77 - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица.

Решение №78 - Определяне срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз.

Решение №79 - Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

Решение №80 - Проект за частично изменение на действащ Подробен устройствен план – план за регулация в обхват: Урегулирани оземлени имоти І – За хотел и ресторант, ІІІ – За комплексно и обществено обслужване, ІV За комплексно обществено обслужване и V – За комплексно обществено обслужване в кв.152 гр.Стражица, община Стражица, област Търново.

Решение №81 - Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стражица през 2012 година и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща гараж със склад с обща ЗП 38,51 кв.м. от масивна двуетажна сграда /Фелдшерски здравен пункт/, находящ се в УПИ ІХ, кв.8 по плана на с.Бряговица.

Решение №82 - Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващ Спешно приемен сектор с обща ЗП 121,38 кв.м. разположен в южната част на приземния етаж от Здравен комплекс, находящ се в УПИ VІ, кв.63 по плана на гр.Стражица.

Решение №83 - Определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на Община Стражица.

Решение №84 - Избиране представители на Община гр.Стражица в Асоциация Общински гори.

Решение №85 - Отдаване на общински мери и пасища за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Стражица през календарната 2012 година.

Решение №86 - Продажба на имот – земеделска земя в землището на с.Царски извор.

Решение №87 - Земеделска земя предоставена на Професионална гимназия по селско стопанство с.Камен.

Решение №88 - Приемане на Наредба за управление, разпореждане, стопанисване и опазване на горските територии на Община Стражица.

Решение №89 - Определяне на структурно звено – общинска горска структура, в изпълнение на чл.181 от Закона за горите.

Решение №90 - Приемане на Наредба за определяне на местна такса, която се заплаща при промяна на предназначението на земеделски земи от ОПФ.

Решение №91 - Промяна в състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ

Решение №92 - Промяна в Екипа по приватизация

Решение №93 - Настъпила промяна в състава на пътуващи учители в НУ „Отец Паисий” в с.Сушица и ОУ „Св.Климент Охридски” в с.Камен.

Решение №94 - Приемане на Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Стражица.

Решение №95 - Създаване на Обществен съвет.

Решение №96 - Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2012 година.

Решение №97 - Отпускане на еднократна помощ на ученици абитуриенти в затруднено социално положение.

Решение №98 - Предоставяне на имоти за обезщетение на влязло в сила съдебно решение.

Решение №99 - Предоставяне на автомобилно гориво за нуждите на РСПБЗН гр.Стражица през 2012 година.

Решение №100 - Изменение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

1 - 100    101 - 200    201 - 300    201 - 300    401 - 500    501 - 600    601 - 700    701 - 800