Общинска администрация Стражица, в качеството си на административен орган (чл. 1, ал. 1 от Закона за електронно управление) има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление"

Общинска администрация Стражица, в качеството си на административен орган (чл. 1, ал. 1 от Закона за електронно управление) има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление", което позволява приемане и изпращане на документи по електронен път.
Услугите са достъпни през уеб интерфейса на Системата за е-Връчване https://edelivery.egov.bg/ с регистрация чрез квалифициран електронен подпис или ПИК на Националния осигурителен институт (НОИ).

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 11 ОТ ДОПК

Образец на искане по чл. 87, ал. 11 от ДОПК

Деловодна справка

От тук можете да правите справка за движението на подадените от Вас документи, моля кликнете на този линк: Деловодна справка (Ще се отвори нов прозорец, където трябва да въведете уникалния регистрационен номер на Вашия документ и кода за достъп, който сте получили при приемането на Вашите документи.)

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Д Е К Л А Р А Ц И Я за определяне размера на такса битови отпадъци според вида и броя съдове по Наредбата на Общинския съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите

Д Е К Л А Р А Ц И Я за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване по “Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица”

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от Наредбата за административното обслужване

Приложение № 2 към чл. 14в, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


Срокове, цени и необходими документи за извършване на услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Услугите могат да бъдат заплащани и по банков път:

Банка "ДСК" ЕАД
клон Стражица
IBAN: BG55STSA93008401101200
BIC: STSABGSF

код вид плащане:
441400 - патентен данък
442100 - данък върху недвижими имоти
442200 - данък върху наследствеността
442300 - данък върху превозните средства
442400 - такса битови отпадъци
442500 - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин
447000 - тръжна документация

ПЛАЩАНИЯ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ И ЧРЕЗ ПОС - ТЕРМИНАЛ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ
код вид плащане: 448007

2033 Възстановяване или промяна на име

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2391 Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2017 Издаване на удостоверение за сключен брак от български гражданин в чужбина

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2053 Припознаване на дете

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
код вид плащане: 448090

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Необходими документи:
1. заявление от превозвача;
2. удостоверение за регистрация;
3. списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;
4. заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;
5. копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил";
6. удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски

ТАКСА:
10.00 лв.

СРОК:
1 месец

Категоризация на туристически обекти

1. Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения

   Необходими документи по чл.129, ал.1 от Закона за туризма

   1. Заявление /по образец/
   2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз;
   3.Декларация, че лицето не е в ликвидация- за лицата, които не са търговци;
   4. Справка за профес. и езиковата квалифик. на перс. в обекта /по образец/
   5. Копия от документите, удостоверяващи профес. и езиковата квалифик. на управителя на турист. обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на турист. обект
   6. Формуляр за определяне на категорията /по образец/
   7. Копия от документите за собственост на обекта
   8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
   9. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл.69, ал.3

2. Лице, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости

   Необходими документи по чл.129, ал.2 от Закона за туризма


   1.Заявление /по образец/
   2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
   3. Копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай, че това лице е различно от собственика на обекта;
   4. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   5. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл.69, ал.3

3. Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащи към тях заведения за хранене

   Необходими документи по чл.129, ал.3 от Закона за туризма


   1.Заявление /по образец/
   2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
   3. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
   4. Формуляр по образец за определяне на категорията;
   5. Копия на документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;
   6. Копие на договор за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
   7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   8. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

За сведение: Такси за категоризиране на туристически обекти съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма /извлечение/ :

- за категоризиране на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

   а) до 30 стаи - 500 лв.;
   б) от 31 до 150 стаи - 1200 лв.;
   в) от 151 до 300 стаи - 1900 лв.;
   г) от 301 до 500 стаи - 2800 лв.;
   д) над 500 стаи - 5000 лв.;

- за категоризиране на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
   а) до 20 стаи - 200 лв.;
   б) от 21 до 40 стаи - 400 лв.;
   в) от 41 до 60 стаи - 940 лв.;
   г) от 61 до 100 стаи - 2000 лв.;
   д) над 100 стаи - 4000 лв.;

- за категоризиране на места за настаняване клас Б - стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
   а) за едно легло - 10 лв. на легло;
   б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 10 лв. на брой;
   в) за място на палатка в къмпинг - 10 лв. на брой;

- за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
   а) до 20 места за сядане - 150 лв.;
   б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
   в) от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.;
   г) от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.;
   д) над 300 места за сядане - 2000 лв.;

СРОК:
2 месеца

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
15.00 лв.

СРОК:
14 дни

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Необходими документи:
1.Заявление по образец
2.Декларация за собственост по образец
3.Протокол за извършен профилактичен преглед

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:
14 дни

Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък

Необходими документи:
При покупка:
1. Писмено заявление
2. Свидетелство за собственост на стария собственик, а при загуба – 2 свидетели.
При приплод:
1.Писмено заявление
2. Един свидетел.

ТАКСА:
4.00 лв.

СРОК:
14 дни

Декларация за притежаване на куче

Необходими документи:
1. Декларация по образец

ТАКСА:
5.00 лв.

СРОК:
3 дни

Издаване на Констативен протокол за нанесена щета на селскостопанско имущество, съгласно ЗОСИ

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
30.00 лв.

СРОК:
1 месец

Отдаване под наем на земеделска земя общинска собственост - тръжна документация без ДДС

Необходими документи:
1. Заявление за участие в търг.
2. Декларация
3. Документ за закупена тръжна документация
4. Документ за внесен депозит за участие в търгапълномощно за участие в търга с нотариална заверка на подписа, ако се участва чрез пълномощник
5. Оферта

ТАКСА:
110.00 лв.

СРОК:
3 месеца

Издаване на разрешение за амбулантна търговия

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
10.00 лв.

СРОК:
3 дни

Издаване на разрешение за търговия на открито

Необходими документи:
1. Писмено заявление по образец;
2. Удостоверение за регистрация от РИОКОЗ при продажба на хранителни стоки;
3. Документ за платена такса.

ТАКСА:
3 лв. на м²

СРОК:
10 дни

Издаване на водоустойчиви, светлоотразителни, защитени с холограма стикери за лек таксиметров автомобил /2 броя/

Необходими документи:
1. Заявление по образец

ТАКСА:
10.00 лв.

СРОК:
14 дни

Холограма за стикер за лек таксиметров автомобил /2 броя/

Необходими документи:
1. Заявление по образец

ТАКСА:
5.00 лв.

СРОК:
14 дни

Такса за ползване на места определени за стоянки на таксита на територията на Община Стражица за един автомобил

Необходими документи:
1. Заявление по образец

ТАКСА:
8.00 лв. за един месец
96.00 лв. за една година

СРОК:
3 дни

Регистрация на местните поделения на изповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията

Необходими документи:
1. Заявление по образец

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:
3 дни

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
код вид плащане: 448007

Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

Необходими документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
3.00 лв.
6.00 лв.
9.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за данъчна оценка

Необходими документи:
1. Молба за издаване на у-е за ДО
2. Удостоверение за наследници
3. Пълномощно
4. Скица
5. Документ за собственост

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
5 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

При промяна на обстоятелствата се подава нова декларация по чл.14 от ЗМДТ

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Необходими документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Необходими документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Необходими документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Необходими документи:
1. Искане за издаване на документи

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Необходими документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за данни, декларирани по ЗМДТ.

Необходими документи:
1. Искане за издаване на документи

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения

Необходими документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
3.00 лв.

СРОК:
24 часа - експресна

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
код вид плащане: 448007

Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.

СРОК:
След картотекиране

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

Необходими документи:
1.Заявление по образец
2. Удостоверение по декларирани данни
3.Удостоверение за доход
4. Удостоверение за ПА и НА

ТАКСА:
6.00 лв.

СРОК:
След картотекиране

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение по реституционни закони на граждани, настанени в общински жилищни имоти

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически или юридически лица

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Продажба на жилищни имоти- общинска собственост

Необходими документи:
1.Заявление по образец
2. Декларация
3. Документ за закупена тръжна документация
4. Документ за внесен депозит за участие в търга,пълномощно за участие в търга с нотариална заверка на подписа, ако се участва чрез пълномощник
5. Оферта

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
50.00 лв. без ДДС-тръжна документация
80.00 лв.-такса оценка

СРОК:

Продажба на нежилищни имоти - общинска собственост

Необходими документи:
1.Заявление по образец
2. Заявление за участие в търг.
3. Декларация
4. Документ за закупена тръжна документация
5. Документ за внесен депозит за участие в търга,пълномощно за участие в търга с нотариална заверка на подписа, ако се участва чрез пълномощник
6. Оферта

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
100.00 лв. без ДДС-тръжна документация
80.00 лв.-такса оценка за незастроена земя
150.00 лв. такса оценка застроени имоти

СРОК:

Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж

Необходими документи:
1.Заявление по образец
2.Копие от акта за собственост на сградата
3.Актуална скица на имота
4.Документ за установяване законността на сградата
5.Документ за учредяване право на строеж

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
80.00 лв.-такса оценка

СРОК:

Учредяване право на строеж върху общински терени

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
50.00 лв. без ДДС-тръжна документация
80.00 лв.-такса оценка

СРОК:

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
50.00 лв. без ДДС-тръжна документ.

СРОК:

Учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти – общинска собственост

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
50.00 лв. без ДДС-тръжна документация
80.00 лв.-такса оценка

СРОК:

Учредяване право на преминаване през терени, публична общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
14.00 лв. - такса за молба
5.00 лв. - такса за линеен метър за гр. Стражица
3.00 лв. за Камен и Кесарево
2.00 лв. за останалите населени места

СРОК:

Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица

Необходими документи:
1.Заявление по образец
2.Копие от акта за собственост на имота
3.Актуална скица на имота

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
150.00 лв.-такса оценка

СРОК:

Прекратяване на съсобственост в недвижими имоти между общината и физически или юридически лица

Необходими документи:
1.Заявление по образец
2.Копие от акта за собственост на имота
3.Актуална скица на имота

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
80.00 лв.-такса оценка

СРОК:

Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.-такса молба за жилищни имоти
10.00 лв.- такса молба за нежилищни имоти

СРОК:

Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица наематели на общински нежилищни имоти

Необходими документи:
1.Молба по образец
2.Копие от документ за платен наем

ТАКСА:
4.00 лв.
8.00 лв.
12.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект

Необходими документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на заверени копия от документи

Необходими документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверения за липса на задължения по договори за наем към общината

Необходими документи:
1.Заявление по образец
2.Копие от документ за платен наем

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка

Необходими документи:

ТАКСА:
10.00 лв.
20.00 лв.
30.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверения по чл.66, във вр. с чл.33 от Закона за собствеността за правна сделка със съсобствен имот

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Предоставяне на помещения – частна общинска собственост без търг или конкурс за нуждите на общинските ръководства на политически партии и синдикални организации, съгласн чл.16 от НРПУРОИ за срок от 4 години.

Необходими документи:
1.Молба по образец
2.Копие от съдебно решение за регистрация на партията
3.Документ доказващ кой представлява партиятя на общинско ниво
4.Данни за финансовото състояние на организацията/партията

ТАКСА:
10.00 лв.-такса молба

СРОК:

Удължаване срока на договори, съгласно §78 от ПЗР към ЗИД на ЗОС

Необходими документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.

СРОК:
14 дни

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
код вид плащане: 448001

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Необходими документи:
1.Документ за собственост
2.Квитанция за платена такса

ТАКСА:
18.00 лв.

СРОК:
7 дни

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Необходими документи:
1. Документ за собственост на поземлен имот, в който ще се поставя съоръжението.
2. Снимка /проект/

ТАКСА:
30.00 лв.

СРОК:
1 месец

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Необходими документи:
1.Скица на имота
2.Документ за собственост

ТАКСА:

СРОК:
14 дни

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Необходими документи:
1.Скица на имота
2.Документ за собственост

ТАКСА:

СРОК:

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Необходими документи:
1. Документ за собственост
2.Удостоверение за наследници/при необходимост/
3.Квитанция за платена такса

ТАКСА:
28.00 лв.

СРОК:
14 дни

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Необходими документи:
1. Проект във фаза ИП

ТАКСА:

СРОК:

Издаване на разрешение за строеж

Необходими документи:

ТАКСА:
21.20 лв.

СРОК:
14 дни

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти по чл. 147 от ЗУТ

Необходими документи:
1.Документ за собственост /в т.ч.уд-е за наследници/, а за сгради на ЖСК и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта. Съгласия по чл.38,ал.3 и 4 по чл.183,чл.1851ал.2 и 3 от ЗУТ /при собствен имот или при обект в режим на етажна собственост/.
2.Виза за проектиране в случаите по чл.140,ал.3 от ЗУТ или ако е издадена такава по желание на възложителя.
3. Документи удостоверяващи законност на построените в имота сгради /разреш. за строеж,актове за узаконяване, разреш. за ползване/
4.Квитанция за платена такса.
5. Конструктивно становище

ТАКСА:
50.00 лв.

СРОК:
1 месец

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Необходими документи:
1. Проект предложение за изработване на КПИИ.

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:

Презаверяване на разрешения за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока.

Необходими документи:
1. Разрешение за строеж.
2. Документ за собственост.
3. Квитанция за платена такса.

ТАКСА:
15.00 лв.

СРОК:
7 дни

Допускане на отклонения от одобрен инвестиционен проект

Необходими документи:
1. Проект за промяна в проекта.
2. Комп. доклад

ТАКСА:

СРОК:

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Необходими документи:

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Необходими документи:
1. Заверена екзекутивна документация от изпълнител, собственик, проектант и надзор.

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Необходими документи:
1. Технически паспорт
2. Окончателен доклад /за обектите ІV категория/
3. Квитанция за платена такса.

ТАКСА:
100.00 лв.

СРОК:
14 дни

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Необходими документи:
1. Проект на обекта.
2. Пр. обр.2 за откриване на стр.площадка

ТАКСА:
18.00 лв.

СРОК:
14 дни

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Необходими документи:
1. ПУП за правото на преминаване

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:
30 дни

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Необходими документи:
1. ПУП за откл. от мрежи и съоръжения от техн. инфраструктура

ТАКСА:

СРОК:

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Необходими документи:
1.Документ за собственост
2.Удостоверение за наследници /при необходимост/
3.Строителни книжа /проект,разрешение за строеж и др./
4.Квитанция за платена такса

ТАКСА:
18.00 лв.

СРОК:
14 дни

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Необходими документи:
1.Документ за собственост
2.Удостоверение за наследници /при необходимост/
3.Строителни книжа /проект,разрешение за строеж и др./
4.Квитанция за платена такса 5.Конструктивно становище

ТАКСА:
100.00 лв.

СРОК:
1 месец

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Необходими документи:
1. ПУП
2. Разрешение от ОД "Земеделие" или МЗХ

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:

Издаване на скици за недвижими имоти

Необходими документи:
1.Документ за собственост
2.Удостоверение за наследници /при необходимост/

ТАКСА:
20.00 лв.

СРОК:
14 дни

Попълване/поправка на кадастрален план

Необходими документи:
1.Документ за собственост
2.Удостоверение за наследници /при необходимост/

ТАКСА:

СРОК:

Заверка на копие на документ от технически архив

Необходими документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
17.00 лв.

СРОК:
7 дни

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Необходими документи:
1. Решение от поземлена комисия.
2. Документ за собственост.
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/

ТАКСА:

СРОК:

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
3. Копие от договора за наем
4. Копие от скица
5. Технически паспорт на съоръжението.
6. Програма за дейността.
7. Авариен план.

ТАКСА:
250.00 лв.

СРОК:
45 дни

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
3. Копие от договора за наем
4. Копие от скица
5. Технически паспорт на съоръжението.
6. Програма за дейността.
7. Авариен план.

ТАКСА:
250.00 лв.

СРОК:
45 дни

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока /чл.153 от ЗУТ/

Необходими документи:

ТАКСА:
15.00 лв.

СРОК:
14 дни

Становище от гл. архитект

Необходими документи:

ТАКСА:
30.00 лв.
50.00 лв.

СРОК:
14 дни
7 дни

Подаване на жалба или молба, когато е свързано с проверка и оглед на място

Необходими документи:
1.Подаване на писмен сигнал

ТАКСА:
10.00 лв. за гр. Стражица
20.00 лв. за селата

СРОК:
14 дни

Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти в регулативните черти на населеното място.

Необходими документи:
1.Молба
2.Скица на имота или документ за собственост

ТАКСА:
Такса за комисия - 20.00 лв.
Такса за разрешение - 12.00 лв.

СРОК:
14 дни

Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти извън регулативните черти на населеното място

Необходими документи:
1.Молба
2.Скица на имота или документ за собственост

ТАКСА:
Такса за комисия - 20.00 лв.
Такса за разрешение - 12.00 лв.

СРОК:
25 дни

Срокът е дълъг, поради необходимостта от време за формиране на комисия

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на строителни отпадъци

Необходими документи:
1.Молба до общинска администрация и фирмата стопанисваща депото

ТАКСА:
Такса за разриване на строителни отпадъци - на куб.м. - 4.00 лв.
Разрешение - 6.00 лв.

СРОК:
10 дни

Документа за превозване е безплатен, но при изхвърляне на отпадъка се заплаща такса на фирмата по стопанисване на депото- за разриване на стр. отпадък и запръстяването му.

Издаване на позволително за бране на лечебни растения

Необходими документи:
1. Заявление по образец

ТАКСА:
20.00 лв.

СРОК:
14 дни