Проекти

Информация относно Проект „Изпълнение на дейности по укрепване на речните брегове и дъно на река Голяма река в регулацията на гр. Стражица и дейности по укрепване на речните брегове и дъно на дерето в с. Горски Сеновец”...

29.05.2012    18:00

Национална кампания на Министерство на околната среда и водите
«ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»

Одобрени са два проекта от проведения конкурс на МОСВ и ПУДООС:

Проект: „Играя, спортувам, почивам, раста, в зелена и чиста среда” на ОДЗ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица. Предвиждат се следните дейности:
почистване на замърсените площи и изхвърляне на отпадъци;
демонтаж на старите детски съоръжения;
подравняване на терена и затревяване;
доставка и монтаж на 3 броя дворни съоръжения за игра, 6 метра пергола, 2 броя пейки и 1 брой кошче за отпадъци.
В реализиране на първите две дейности участие ще вземат родители, персонала на ОДЗ и децата от подготвителна група. Целта е възпитаване на екологосъобразно поведение у децата, придобиване на умения за поддържане на чиста околна среда и укрепване на сътрудничеството между детска градина и семейство. Стойност на проекта: 4 965 лв.

Проект: „Почистване и озеленяване на терен в кв. 62, в гр. Стражица” на Община Стражица. Предвиждат се следните дейности:
почистване на замърсените площи и изхвърляне на отпадъци;
демонтаж на старите детски съоръжения;
ръчни обработка на почвата и засаждане на цветя, оформяне на алеи;
направа удъропоглъщаща настилка и доставка и монтаж на детски катерушка, люлка и пързалка;
монтиране на 3 броя пейки и 4 броя кошчета за отпадъци.
В реализиране на дейностите участие ще вземат живущите в района, ученици от СОУ „Ангел Каралийчев”, което се намира в непосредствена близост, безработни регистрирани в Бюро по труда, озеленители. Стойност на проекта: 10 000 лв.

На 16.03.2012 г. кметът на община Стражица инж. Детелина Борисова подписа в Министерство на Регионалното развитие и благоустройство Договор за безвъзмездна финансова помощ...

ПРОЕКТ “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Община Стражица кандидатства по Проект “Красива България”2012 за финансиране на обект ”Ремонт на Целодневна детска градина с. Асеново” по Мярка 02 – “Подобряване на социалната инфраструктура”. Строително ремонтните дейности включват: демонтаж на стара дървена дограма; доставка и монтаж на PVC дограма; изграждане на топлоизолационна и хидроизолационна система; подмяна на прогнили елементи от от покривната конструкция; шпакловка и боядисване; доставка, демонтаж и монтаж на улуци и водосточни тръби и др. Целта на проекта е повишаване енергийната ефективност на обекта. Обща стойност на бюджета на проекта е 120 00,00 лв. С Решение №1 / 12.03.2012 г. на Управителния съвет на Проект “Красива България” обекта е одобрен за финансиране. Предстои подписване на споразумение с Министерството на труда и социалната политика и избор на изпълнител и реализиране на проекта.

На 31 юли 2011г. в гр.Стражица се проведе публично промотиращо събитие”Панаир на добрите идеи”. Това е първо по своето съдържание събитие в България - на едно място да се съберат и представят конкурентни идеи, търсещи финансиране. Инициативата е по проект ”Панаир на добрите идеи”, който се финансира от Фондация”Америка за България”, Община Лясковец и Община Стражица.
Пред публика от над 350 човека на сцената за мечтатели среща си дадоха участници от 27 проекта, кандидастващи за финансиране в Конкурса за малки проекти ”Панаир на добрите идеи”. Всички бяха невероятно изобретателни при представяне на своите идеи, иновативни, зрелищни, неповторими, цветни, атрактивни, креативни, мислещи и вярващи в успеха жители на МИГ-територията. Всяка идея блесна по свой уникален начин. Партньори от местните общности си подадоха ръка заедно да защитават местното развитие.
Резултатът: финансирани са 15 добри идеи, които ще се реализират като малки проекти. Всички финансирани проекти разполагат с ресурси за граждански интервенции в малките населени места, развитие на творчески и иновативни дейности за ангажиране на общественото внимание по сектори на представителство.
Идеите са в сферата на образование, култура, местно развитие, място за живот, младежки дейности и спорт, иновация, екология, гражданско общество и др. Обща стойност на финансираните добри идеи е в размер на 50 000лв., към тази сума всеки печеливш проект ще добави и солиден собствен принос.
Печелившите идеи за проекти имат важната задача да мотивират всички останали участници да творят все по-интересни и добри малки проекти за следващото издание на събитието.
Като основен резултат от реализирането на малките проекти е трайно мотивиране и обединяване на хора от различни сектори за генериране на идеи, тяхното реализиране и партниране за постигане на устойчивост.
Финансирани добри идеи: Читалище „Земеделец-1899” с.Козаревец с проект „Обособяване на зона за пазар на земеделска продукция”; Пенсионерски клуб „Златна есен” гр.Стражица, с проект ”Да съхраним традициите”; Общински детски комплекс-Стражица с проект :«Реализираната иновативна идея за децата на Стражица- инвестиция в бъдещето»; ОДЗ „Ангел Каралийчев”, Стражица с проект „Полетът на детските мечти, претворен в изяви и творби”; ОУ”П.Р.Славейков” с.Джулюница с проект „Аз спортувам!”; СОУ„ Ангел Каралийчев” с проект “ Зад зелената ограда детски смях и глъч „;ЦДГ”Славейче”, гр.Лясковец с проект”Детската градина-защитена природна територия”; Настоятелство ЦДГ “Пчелица”, гр.Лясковец с проект „Спорт, игри, забава на зелената морава”; Инициативна група”Ориентиране” с проект ”Бягай с темпото на мисълта си”; Кметство с.Сушица с проект „Нашият църковен храм-красиво и обаятелно кътче за духовното ни завръщане”; ЦДГ”Радост”, гр.Лясковец с проект „Мечтата се сбъдва с песен”; ОУ”Св. Климент Охридски” с.Виноград с проект “КЛУБ БИ- БИТ”; Инициативна гражданска група от с.Кесарево с проект ”От поколение за поколение”; Читалище „Развитие - 1895” гр.Стражица, с проект „Задружието = Успех”; Читалище”Развитие-1894”с.Драгижево с проект „Изграждане на клуб по интереси за деца и младежи в Читалище”Развитие-1894”.

"Никога не се съмнявайте,че малка група загрижени и мислещи граждани
могат да променят света. Всъщност, това е единственият
начин, по който светът се е променял."

Стартира прием на документи за финансиране на малки проекти в Конкурс"Панаир на добрите идеи"

СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" стартира прием на документи за финансиране на малки проекти в Конкурс"Панаир на добрите идеи".

Одобрените проекти ще бъдат финансирани от СНЦ "МИГ-Лясковец-Стражица" с предоставени финансови средства от Фондация "Америка за България", община Лясковец и община Стражица във връзка с изпълнение на проект "Панаир на добрите идеи".
Проект"Панаир на добри идеи" е публично събитие с конкурсен характер, което ще събере, представи, избере и популяризира най-атрактивните, интересни и приложими малки проекти, които ще се финансират и изпълнят.
Като основен резултат от реализирането на малките проекти се очаква трайно мотивиране и обединяване на хората от различни сектори за генериране на идеи, тяхното реализиране и партниране за постигане на устойчивост.
Съвременният свят е свят на многообразие, динамика в отношенията, развитието, иновацията и активната позиция. Хармонията в това многообразие се постига чрез обществено включване на всички групи от местното население, сътрудничество и взаимна помощ.
Настоящият конкурс е насочен към финансиране на добри идеи и проекти за местно развитие, подобряване условията на живот, облагородяване и опазване на жизнената и градската среда в малките населени места, развитие на творчески и иновативни дейности за ангажиране на общественото внимание по сектори на представителство:
-култура и образование; селско стопанство и околна среда; бизнес и туризъм; социални дейности и групи в неравностойно положение; младежки дейности и спорт;
Процедурата за изпълнение на Конкурс за финансиране на малки проекти "Панаир на добрите идеи" е процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими кандидати по настоящият конкурс:
- Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ ;Фирми от сектора на малкия бизнес; Фирми и производители от сектора на земеделието и фермерството;Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;Училища и детски градини, както и техните настоятелства; Клубове на пенсионера и клубове на хората с увреждания; Спортни, екологични клубове и клубове по интереси; Граждански организации и сдружения на гражданското общество без юридически статут; Граждани; Неформални групи от граждани; Инициативни групи; Квартални съвети; Самодейни колективи и дружества; Църковни настоятелства; Социални домове, центрове за социални дейности и др. Лица, регистрирани по Търговския закон, Закон за кооперациите или Закон за занаятите.
-Кандидатите трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за юридическите лица на територията на МИГ.
-Дейностите по проектите трябва да се реализират на територията на 28-те населени места на общините Лясковец и Стражица.
-Предвидената безвъзмездна финансова помощ за която се кандидаства в конкурса не трябва да надвишава 5 000 лв.за всяко предложение.
-Безвъзмездно се финансират конкурентноспособни проекти, които се реализират в това съдържание и с този замисъл за първи път .
-Проектите трябва да са свързани с дейности за местно развитие, подобряване условията на живот, облагородяване и опазване на жизнената и градската среда в населените места, развитие на творчески и иновативни дейности за ангажиране на общественото внимание по сектори на представителство:
-Култура и образование; селско стопанство и околна среда; бизнес и туризъм; социални дейности и групи в неравностойно положение; младежки дейности и спорт;
-Проектите трябва да поощряват гражданското участие и общественото включване чрез различни интервенции в сферата на местното развитие.
-Проектите трябва да насърчават развитието на местни инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.
-Дейностите по проектите трябва да подобрят привлекателността на 28-те населени места на МИГ-територията с участие на техните жители.
Всеки кандидат за финансиране на проект трябва да осигури съфинансиране на дейностите в проекта в размер на мин. 30%, като от тях 80% са нефинансов принос за реализиране на дейностите и 20% финансов принос.

Допустими кандидати по настоящият конкурс:
Допустими дейности:
-дейности за подобряване условията на живот в населените места, опазване на градската и жизнена среда;
-инициативи за изграждане, възстановяване и опазване на зелени площи, детски и спортни площадки, квартални пространства и околните пространства на обществени сгради;
-облагородяване на обществени площи;
-дейности за осмисляне на свободното време на деца и младежи;
- механизъм за приемственост между поколенията и развитието на екология на отношенията;
-детски, ученически и младежки инициативи за местно развитие и приобщаване към традиционни ценности, постигане на добро здраве и здравословна среда;
-социално-значими интервенции и услуги за групи в риск;
-бизнес идеи, предлагащи иновативни решения и подходи за подобряване/развитие на малкия бизнес с ефект върху общността;
-дейности за стимулиране изграждането на партньорства, утвърждаване принципите на доброволчеството и общественото участие в местното развитие;
-дейности, които представят и реализират директен принос/пример/механизъм за гражданско включване и участие на социалните групи в местното развитие.

Недопустими дейности и разходи:
- инициативи с политически, религиозен или синдикален характер;
- пътуване в чужбина;
- индивидуални помощи, стипендии, др.;
- законодателни инициативи и лобиране;
- разходи за хонорари;
- разходи за труд, в т.ч. заплати и осигуровки;
- разходи за дейности след месец 31.12.2011г.

Продължителност на проектите - до 5 месеца.
Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящият конкурс за финансиране на малки проекти "Панаир на добрите идеи" за безвъзмездна финансова помощ, трябва да използват Формуляр за кандидатстване, приложен към Насоките за кандидатстване, публикувани на интернет-страницата сдружението: www.mig-zaedno.eu. За да получите документи за кандидастване може да ни пишете на адрес: mig_zaedno@abv.bg или да се обадите на тел.0878779101-екип на МИГ.
В Конкурса за малки проекти"Панаир на добрите идеи" ще бъде отпуснато безвъзмездно финансиране в общ размер на 50 000 лв., разпределени балансирано на територията на МИГ-Лясковец-Стражица.
За територията на община Лясковец се очаква финансирането на 5-6 малки добри идеи. За територията на община Стражица се очаква също да бъдат финансирани 5-6 малки добри идеи. Равнопоставеността на населените места и общности на територията на МИГ е в съответствие с принципите на организацията и Стратегията за местно развитие на МИГ.
Важна част от кандидастването с предложения към Конкурс за финансиране на малки проекти "Панаир на добрите идеи" е провеждането на публично представяне и обсъждане на внесените проекти.
Това е важно събитие, което създава и провокира конкурентна среда сред заинтересованите страни.
Публичната презентация на всеки проект трябва да бъде нестандартна, високо идейна, неповторима и носеща в себе си иновативност, идентичност и убедителност. Идеята трябва да получи широка обществена подкрепа, да има ясно изразен смисъл, послание, изразяване на целите и резултатите от проекта-кандидат.
При необходимост, кандидатите ще бъдат подпомагани при подготовката на презентация/публично представяне на проектите. Публичната защита на проектите ще бъде в организирания "Панаир на добрите идеи", който ще се проведе между 20 и 30 юли 2011г.

За организациите и заинтересованите страни, желаещи да подават проектни предложения в конкурса е осигурено въвеждащо обучение за разработване на проектните идеи. Обучението ще се реализира в периода 20-30 юни 2011г. в гр.Лясковец и в гр.Стражица. Записвания за обученията можете да направите по време на Информационната кампания по проект"Панаир на добрите идеи", както и по ел.поща: mig_zaedno@abv.bg и на телефон: 0878779101. Обучението е безплатно за всички потенциални кандидати в конкурса за финансиране на проекти.

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 10 юли 2011г., 17.00ч.

След приключване на срока документи за кандидатстване не се приемат.

Попълнените формуляри за кандидатстване, със съответните приложения към тях, се изпращат сканирани по ел.поща : mig_zaedno@abv.bg или по пощата, като пощенското клеймо трябва да е с дата на изпращане до 10 юли 2011г.включително.
Форматът на сканирания документ е необходимо да бъде PDF или JPEG .

Адрес за изпращане на проекти по пощата (само за документи, попълнени на ръка)

Гр.Лясковец 5140
Обл.В.Търново
Бул."Трети март"№1
Офис на Местна Инициативна Група, ет.2
За Конкурс за малки проекти"Панаир на добрите идеи"
Телефон за въпроси и консултации: 0878779101

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” „ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ”

Схема BG 051PO001-5.2.07

 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3

Проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи в Община Стражица”

Договор № BG051PO001-5.2.07-0172-C-0001

Европейски съюз

Европейски социален фонд

В Община Стражица продължава успешното изпълнение на проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи в Община Стражица”, по схема BG051PO001-5.2.07  ”Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013. Проектът се финансира от  Европейския социален фонд и Република България. Стойността на одобрената безвъзмездна  помощ по проекта е в размер на 183 224,43 лв.

По проекта се предоставя услугата „Домашен помощник” в 17 населени места от Община Стражица – селата Асеново, Балканци, Бряговица, Виноград, Владислав, Горски Сеновец, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Мирово, Николаево, Нова Върбовка, Ново Градище, Сушица и Царски Извор и гр.Стражица. Ползватели на услугата  са болни възрастни хора, лица с увреждания, самотно живеещи. Те получават услуги в зависимост от техните потребности: поддържане на личната хигиена; хигиена на помещението, което потребителят обитава; приготвяне на храна и хранене; извършване на плащания за битови услуги със средства на обслужваното лице; осигуряване на отоплителни материали, зареждане и почистване на отоплителните уреди и разриване на сняг през зимния период; закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост; закупуване на лекарствени средства.. До 05.05.2011 г. 182 лица са ползвали социалната услуга по проекта. Същата  се предоставя от наети по проекта 31 домашни помощника.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Стражица  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане”

Програма за развитие на селските райони. Европейския земеделски фонд за

развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

На 11 май 2010 г. Община Стражица  подписа с Държавен фонд «Земеделие» два договора за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 «ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» от ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г. ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. Договор № 04/321/00155 „Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение в с. Камен – етап І” на стойност 4 390 338,00 лв., от които 3 658 615,00 лв. се осигуряват от Европейския съюз и 731 723,00 лв. от Държавния бюджет на Република България. Средствата са за изграждане на главен клон с дължина 2072 метра, единадесет разклонения с обща дължина 2709 метра, дъждопреливници, събирателни шахти и др., изграждане на пречиствателно съоръжение и разходи свързани с изпълнението на проекта. Втория Договор № 04/321/00157 „Вътрешна канализационна мрежа с. Кесарево” е на стойност 4 799 714,00 лв.,  от които 3 999 761,66 лв. се осигуряват от Европейския съюз и 799 952,33 лв. от Държавния бюджет на Република България. Предвижда се изграждането на І и ІІ главен клон, двадесет и девет разклонения към тях с обща дължина приблизително 10 000 метра. Горе цитираните стойности на договорите за финансова помощ не включват данък добавена стойност, който ще бъде осигурен от Държавния бюджет, съгласно ПМС № 81 от 23.04.2010 г.. За реализирането на двата проекта община Стражица стартира процедура за встъпване в общински дълг, за което предстои обществено обсъждане. Съгласно графиците за изпълнение на дейностите следват подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители. Към настоящия момент община Стражица реализира още два проекта по Програмата за развитие на селските райони: „Възстановяване на храм ”Свети Димитър”  в с.Бряговица” и „Конструктивно укрепване на храм ”Св. Архангел Михаил с.Горски Сеновец”, финансирани по Мярка 322 «ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА», освен това община Стражица си партнира с община Лясковец в изпълнението на проект по Ос 4 „ЛИДЕР” на Програмата за развитие на селските райони.

GENERAL SECONDARY SCHOOL

ANGEL KARALIICHEV

МАГИЧЕСКАТА СИЛА НА ВОДАТА И РАСТЕНИЯТА

Така се казва проектът, по който от началото на учебната година работят ученици и учители от СОУ „Ангел Каралийчев” в партньорство с училище „Ататюрк” от град Алакати, Турция, училище „Реджина Маргарита” от град Анани, Италия, и Теоретична гимназия „Лупени” от град Лупени, Румъния. В този проект, защитен по предприсъединителната програма „Учене през целия живот”, сектор „Ян Коменски”, водещо е нашето училище, което на 21 ноември посрещна в Стражица своите партньори за една седмица. От Турция пристигнаха двама учители и пет ученици, от Италия – трима учители и двама ученици, от Румъния – четирима учители и седем ученици.

Целта на работата по проекта е участниците в него да осъзнаят, благодарение на това, което правят, че водата и растенията са от жизнена важност за всички страни, членове на Европейския съюз, независимо от техните различия в подхода при опазването на тези основни ресурси от съкровищницата на природата.

На 24 ноември в СОУ „Ангел Каралийчев” бяха представени резултатите от проучването на водоизточниците в регионите, в които се намират училищата на партньорите. Учениците четоха доклади и направиха презентации по темата „Магичната сила на водата” – първия етап от работата по проекта. На работна среща учителите обсъдиха въпроса „Как да повишим съзнанието на учениците за важността на водата?” В залата на Община Стражица зам.-кметът Верка Божкова приветства гостите и на всички предостави рекламни материали за общината, а инж. Паша Илиева, главен еколог, сподели мисли по въпроса за новите предизвикателства в областта на екологията и отговори на всички въпроси по темата.

В залите на Общинския детски комплекс гостите се запознаха с богатата дейност на децата в школите, кръжоците и групите по интереси. На всички бяха подарени детски творби от школата по художествена керамика. При голям интерес на 25 ноември в спортната зала на града премина Празникът на таланта с участието на всички партньори.

Много приятелства се родиха още в първите съвместни дни на работа по проекта. Гостите бяха разпределени в домовете на своите български приятели, преодоляваха успешно езиковите бариери и всички ученици се заканиха да наблегнат и на ученето на чуждите езици. Разделиха се със сълзи на радост и тъга, всеки прибави много електронни адреси в списъка с новите приятели. И се запали искрата за още по-задълбочена и интересна съвместна работа по втората част на проекта, посветена на магичната сила на растенията.

Проект

„Дневен център за деца и младежи от ДДЛРГ гр. Стражица”

Договор № BG 051PO001-5.2.03-0056-C0001

Шести месец община Стражица изпълнява проект „Дневен център за деца и младежи от ДДЛРГ гр.Стражица”, Договор BG 051PO001-5.2.03-0056-C0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.03„ЗА ПО–ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в партньорство с Дом за деца лишени от родителска грижа гр. Стражица и Сдружение „Наш дом”. Целта на проекта е изграждане и функциониране на дневен център чиито потребители – децата и младежите от Дом за деца лишени от родителска грижа ще имат достъп до пакет от психо-социални услуги гарантиращи  нормално развитие, подходящо образование и  равен шанс за пълноценно участие на децата в реалния живот. Направен е подбор на персонал за дневния център чрез Бюро по труда, който заедно с персонала на ДДЛРГ гр.Стражица премина обучение за повишаване на професионалните умения включващо разработване на методики и процедури. Приключиха дейностите по обзавеждане и оборудване на дневния център и доставка на материали необходими за терапиите, които се предлагат на потребителите на дневния център а именно: музикотерапия, кулинарство и готварство, арт терапия и рисуване, спортни мероприятия, трудотерапия-цветарство и озеленяване. Дневния център функционира от 1 март, празничното му откриване предстои на 20 март /събота/ и в рамките на проекта ще функционира осем месеца. Продължителността на проекта е 13 месеца /1.10.2009 – 31.10.2010 г./ и е на стойност 183 506,70 лв..

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стражица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

От 16.07.2009г. в Община Стражица се изпълнява проект „Ремонт и обновяване на Основно училище с.Виноград” с продължителност 15 месеца. Проектът се финансира  със средства на Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. и от държавния бюджет на Република България, и е на стойност 785 433,15лв.

Неговата цел е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, създаване на уютна, здравословна и безопасна среда за провеждане на учебни занятия.

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и обновяване на Основно училище с.Виноград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г съфинансирана от  Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Стражица и при никакви обстоятелства  не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

„Програма за развитие на селските райони. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”

Лясковец  и Стражица започват създаването на Местна Инициативна Група с финансиране по Програмата за развитие на селските райони

На 03 Юни 2009 г. на официална церемония в Министерство на земеделието и храните Кмета на Община Лясковец Д-р Ивелина Гецова подписа договор за получаване на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за изграждане на Местна Инициативна Група за територията на общините Лясковец и Стражица. Проектът по под.мярка 431 – 2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица” е на обща стойност 157 638 лева като проекта ще се реализира за период от 12 месеца. Партньори по проекта са „Прити 95” ООД Лясковец като представител на частния сектор и сдружение Развитие на Гражданското общество” гр. Стражица.

Местната инициативна група се създава по подхода ЛИДЕР като механизъм за мобилизиране и подпомагане развитието на селските райони в местните селски общности. Местната инициативна група насърчава селските райони да търсят нови начини да станат конкурентноспособни, като използват максимално своите ресурси, той дава финансови средства и възможност местните хора и общините да развият своите територии. В състава й се включват представители на местната власт, бизнеса, неправителствени организации, професионални сдружения, земеделски производители и други. Местната инициативна група /МИГ/ регистрирана като НПО, отговаря за прилагането и отчита напредъка в изпълнението на местната стратегия за развитие, МИГ взима решение кои местни проекти да избере за подкрепа и финансиране.

Проектът за създаване на Местна инициативна група за общините Лясковец и Стражица предвижда  оборудване и функциониране на офис на Местната инициативна група, който ще е със седалище в гр. Лясковец, обучение на местни лидери и представители на местната общност за идентифициране на ключови приоритети, разработване на стратегия за местно развитие, организиране на учебно пътуване за запознаване с работата на подобни структури в Унгария, популяризиране на стратегията за местно развитие и учредяване и регистрация на МИГ като нестопанска организация в обществена полза.

Инвестираме във Вашето бъдеще

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013


В Община Стражица се изпълнява проект „Укрепване на активно свлачище при км. 1+150 на път ІV - 5355” ІІІ – 4082 Теменуга – Водно”, по сключен договор № BG161PO001/4.1-02/014 на стойност 269 350,38 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Продължителността на проекта е 16 месеца.

Общата цел на проектното предложение е подпомагане на развитието на населените места в района на път Кесарево – Теменуга – Водно чрез укрепване на свлачище по пътя затрудняващо движението на превозните средства и създаващо опасност за тяхната сигурност.

Укрепването на свлачището ще  подсигури  единствения достъп до населените места от района както за местното население така и за гостите на общината.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на активно свлачище при км. 1+150 на път ІV - 5355” ІІІ – 4082 Теменуга – Водно”, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Стражица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

Програма PHARE 2006

Проект BG 2006/018-343.01.01

“Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”

Договор BG 2006/018-343.01.01 – 1.17 „Център за настаняване от семеен тип – гр.Стражица”

От 1 юни успешно стартира „Център за настаняване от семеен тип” в Стражица,  като реализиран  проект „Да отидем у дома” на стойност 74 104 евро, спечелен от Сдружение приятели на детски дом с. Г.Сеновец. В центъра  са настанени 8 деца на възраст от шест до седемнадесет  години от Дома за деца с умствена изостаналост в с.Г.Сеновец.   За тях се грижи специално обучен персонал от четирима възпитатели, социални работници и специалист, целта на които е  да отглеждат и възпитават децата в среда близка до семейната.

Програма PHARE 2006

Проект BG 2006/018-343.01.01

“Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”

На 16.04.2009 год. Сдружение ”Приятели на детски дом Горски Сеновец” проведе своята начална конференция на тема: „Нова възможност за нашите деца в „Център за настаняване от семеен тип” в гр.Стражица, която бе организира в рамките на проект „Да отидем у дома”, финансиран по Програма ФАР 2006 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”BG 2006/018-343.01.01-1.17”.

В конференцията взеха участие г-н Стефан Стефанов - Кмет на Община Стражица, г-н Красимир Василев - зам. кмет на Община Стражица и други.  

Представена бе Програма ФАР, като бе разяснена схемата за предоставянето на безвъзмездната финансова помощ BG 2006/018-343.01.01”.

След представянето на проекта „Да отидем у дома” се проведе дискусия за бъдещето на децата в Център за настаняване от семеен тип и какво предстои да се случва на оставащите в ДДУИ ”Слънчице” с. Горски Сеновец деца.

Г-жа Анна Василева представи дейността на Сдружение ”Приятели на детски дом – Горски Сеновец”, което е създанено през 2002 година и от тогава  до сега работи в полза на децата, настанени в Дом за деца с умствена изостаналост с. Горски Сеновец.

В края на конференцията се презентира и самата социална услуга „Център за настаняване от семеен тип”.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 BG051PO001/07/4.2-01/63

„Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проект „Желано училище”

Приключи  реализацията на проект „Желано училище”, финансиран  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по сключен Договор BG 051PO001/07/4.2-01/63/02.07.2008 г. Проектът  е с продължителност 12 месеца и е на стойност 28 925,04 лв..

Бенефициент на проекта е община гр. Стражица, а партньори са СОУ „А.Каралийчев”, ПГ по транспорт „В.Друмев” гр. Стражица и ПГСС с. Камен.

В проекта вземаха участие 1014 ученика от горепосочените средни училища на територията на община Стражица.  

Изпълнението на проекта допринесе за подобряване достъпа до образование и обучение чрез извънкласните  и извънучилищни форми на работа, засилване усещането за принадлежност към училището, личностно развитие на учениците и творческите им способности, превенция на отпадане от училище и възпитаването им като граждани на РБългария.        

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стражица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище  на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Проекти в процес на реализация

1.       По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03 „За по- добро бъдеще на децата” се реализира проект „Дневен център за деца и младежи от ДДЛРГ гр.Стражица”. Основната цел на проекта: Подобряване на качеството на живот на децата и младежите от ДДЛРГ гр.Стражица чрез реформиране на дома, което ще се извърши с изграждането на дневен център в който децата и младежите ще имат достъп до пакет от психо-социални услуги гарантиращи нормално развитие, подходящо образование и равен шанс за пълноценно участие на  децата в реалния живот.

2.       По Оперативна програма „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG 161PO 001/ 4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” се реализира проект „Ремонт и обновяване на Основно училище с. Виноград”.Основна цел на проекта: Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството на жизнената работна среда и устойчиво местно развитие.

3.       По оперативна програма „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/4.1–02/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура” се реализира проект „ Укрепване на активно свлачище при км. 1+150 на път ІV - 5355” ІІІ – 4082 Теменуга – Водно”. Основната цел на проакта: Чрез укрепването на свлачището да се подобрят условията за единствения достъп до населените места от района както на местното население така и на  гостите на общината, да се гарантира навременно предоставяне на всички социални ангажименти от страна на общината и държавата а именно, спешна медицинска помощ, охрана на обществения ред, транспортно обслужване, почистване на пътната мрежа.

4.       По Програмата за развитие на селските райони по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” се реализира проект „Възстановяване на храм „Свети Димитър” в с.Бряговица”. Основната цел на проекта: Възстановяване на храм „Свети Димитър” в с.Бряговица за задоволяване на духовните и културни потребности на хората от селото и изповядване на християнската религия пълноценно.

5.       По Програмата за развитие на селските райони по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” се реализира проект „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски Сеновец”. Основна цел на проекта: Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски Сеновец” за задоволяване на духовните и културни потребности на хората от селото и изповядване на християнската религия пълноценно.

6.       Проект по НП “ОСПОЗ” – осигуряващ работа на 143 безработни лица.

Реализирани проекти

1.  По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG051PO001/07/4.2-01 „Да направим училището привлекателно за младите хора се реализира проект „Желано училище” гр. Стражица

2.  Проект за изграждане на "Многофункционална спортна площадка към СОУ "Ангел Каралийчев".  Финансиран от ДАМС.

3.  Проект по НП “ОСПОЗ” – осигуряващ работа на 176 безработни лица;

4.   Проект за „Реконструкция на подпорна стена с. Кесариво” финансиран от МКВПМС

5. „Почистване и облагородяване на двора на основно училище „Св. Климент Охридски” с. Виноград на обща стойност 2244,99 лв.

6. „Почистване и облагородяване на зелените площи в с. Бряговица” на обща стойност 8459,11 лв.

7. Почистване и облагородяване на кв.55 в с.Царски Извор” на обща стойност 9649,88 лв.

Реализирани проекти през мандат 2003-2007г.

1. Проект "Милосърдие" финансиран от МТСП - фонд "Социално подпомагане" за 530 пакета с хранителни продукти, всеки на стойност по 20,00 лв. Проекта ще обхване хора с увреждания, лица включени за обслужване в Домашен социален патронаж и лица в надтрудоспособна възраст с ниски доходи.

2. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и инициатива за разделно събиране на територията на кв. 63 в  гр. Стражица" на стойност - 4943,40 лв.

3. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи на територията на кв. 44 в гр. Стражица" на стойност - 4149,80 лв.

4. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и инициатива за разделно събиране на територията на кв. 47 в с. Виноград Община Стражица" на стойност - 3102,01 лв.

5. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и инициатива за разделно събиране на територията на кв.120в с. Сушица Община Стражица" на стойност - 4489,20 лв.

6. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи на територията на с. Балканци община Стражица" на стойност-  2625,12 лв.

7. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и инициатива за разделно събиране на територията на двора на СОУ "Ангел Каралийчев" гр. Стражица" на стойност 1995,67 лв.

8. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и озеленяване на терен в НУ "Иван Вазов" с. Царски Извор и около дворното място" на стойност 1971,20 лв.

9. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи в ОУ "Св. св. Кирил и Методи" с. Асеново на стойност 1996,80 лв.