Кореспонденция с АОП

Кореспонденция Дата на публикуване
СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1, ал. 5 и ал. 9 ЗОП (І етап) 13.11.2019 11:08
СТАНОВИЩЕ за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а ЗОП на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка на процедура, избрана за контрол по чл. 232 ЗОП 13.11.2019 11:08