Исторически данни:

    Благоприятните природо-климатични условия привличат и задържат хората по нашите земи още от древността. На много места има останки от праисторически, тракийски, от римско и ранновизантийско време селища. Повечето от средновековните селища са напуснати или унищожени при османското нашествие от края на 14 век. Част от археологичните материали, открити при изкопни работи или случайно намерени са представени в Изложбената зала в град Стражица.
    В новата история на град Стражица има една дата, която разделя събитията "преди" и "след". Това е 07.12.1986 година. Тази дата е свързана с разрушителното земетресение, което преобърна живота на жителите на града и околните села. От тогава изминаха 22 години, но все още има недовършени обекти, невъзстановена улична и междуселищна инфраструктура:

- 130 къщи;
- картинната галерия в гр. Стражица;
- църквата "Успение Богородично" в гр. Стражица;
- уличната мрежа в гр. Стражица и селата Асеново, Бряговица и Царски извор;
- основно училище с. Царски извор;
- целодневна детска градина в с. Нова Върбовка и други.


    На част от административните и производствени сгради беше извършено конструктивно укрепване без довършителните работи по фасадите им и това придава непривлекателен облик на града.
    Църковните сгради в по-голяма част от селата останаха неукрепени и невъзстановени: Кесарево, Горски Сеновец, Сушица, Бряговица и други.

   Статистически данни:

Площ:  508 кв.км.
Население:   14 719
Населени места:  22 населени места, от тях: 1 град-център на общината, 9 кметства и 12 кметски наместничества.

   Географски фактори:

    Местоположение: Община Стражица е разположена в североизточната част на област Велико Търново. Заема части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина.

    Релеф: Има разнообразен релеф. Характерен облик на релефа придават множество възвишения в посока изток-запад. Надморската височина варира от 40 до 420 м.

    Климат: Климатът е умерено - континентален, характеризиращ се най-общо с горещо лято със засушавания, прохладна и рано настъпваща пролет. Зимният период е с минимални валежи и незадържаща се дълго снежна покривка - средна продължителност 48 дни. Характерни са есенни и пролетни мразове. Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури.

    Води: Водните течения и водните площи, с площ 7 499 дка, заемат 1,43% от общата територия на общината. Водните ресурси представляват поречия на реките Стара река, Лефеджа, Голяма река, Казълдере и Шипа, както и 30 микроязовира, най-големият от които, Казълдере, е с обем 8 млн куб.м. Общината ги отдава на концесия.

    Почви: Почвите са представени основно от различните видове черноземи, алувиално-ливадните, алувиално-делувиалните, тъмно-сиви, сиви и светло-сиви горски почви.