Информация за икономическото състояние на общината

Обща характеристика на Община Стражица, площ:

Община Стражица е съставена от 22 селища, от които 1 град и 21 села. Населението на Общината наброява 14 719 жители, от които младите хора до 18г. представляват 21%, а хората в трудоспособна възраст 51%.
     Общината е разположена върху площ от 508кв.км в североизточната част на област Велико Търново. Граничи с област Търговище и област Русе. Има разнообразен релеф /заема части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина/ и надморска височина от 40 до 420 м.
     С най-голям дял са земеделските територии - 62.7 %, следват горските - 27.9 %. Урбанизираните територии са 5.68 % от общата площ.
     Общината е бедна на подземни природни ресурси. Извършените на територията сондажи не показаха наличието на такива, с изключение на един сондаж в землището на гр.Стражица, който откри минерална вода с много висока температура, чийто състав подлежи на допълнително обследване. Съществуват две кариери за добив на материали, използвани в керамичната промишленост и каменна кариера за декоративен камък между селата Виноград и Нова Върбовка.
     Климатът е умерено - континентален, характеризиращ се най-общо с горещо лято със засушавания, прохладна и рано настъпваща пролет.
     Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури.
     За това способстват и разнообразните типове почви, представени основно от различните видове черноземи, алувиално-ливадните, алувиално-делувиалните, тъмно-сиви, сиви и светло-сиви горски почви.
     Водните ресурси представляват поречия на:

- р. Голяма река - водоприемник ІІ категория, преминаваща през гр. Стражица.
- р. Стара река - водоприемник ІІ категория, преминаваща през с. Кесарево.
- р. Лефеджа - водоприемник ІІ категория, преминаваща през с.Бряговица.
- р. Казълдере - на нея е изграден язовир "Казълдере", собственост на община Стражица.
- р. Шипа, преминаваща през землището на с. Лозен.

     Реките Голяма река, Стара река и Лефеджа са от поречието на р. Янтра.
     На територията на общината има изградени 30 микроязовира, които са дадени на концесия. Язовирите са подходящи за организиране на спортен риболов, за включване в маршрути за пешеходен туризъм.

Транспортна мрежа:

Община Стражица има относително висока степен на изграденост на елементите на техническата инфраструктура. Всички селища са водоснабдени, електрифицирани, гъстотата на пътната мрежа е значително по-висока от средната за страната. През територията на общината преминават много важни комуникации с регионално и национално значение.
     С национално значение са пътищата от националната сухопътна мрежа:
               - Велико Търново-Кесарево-Омуртаг /за Варна/;
               - Горна Оряховица-Камен-Попово;
               - Стажица-Лозен-Полски Тръмбеш;
               - Стражица-НовоГрадища-Омуртаг.
С национално значение е и ЖП линията София-Горна Оряховица-Варна, която преминава през три населени места: спирка с. Кесарево, гара Стражица и спирка с. Асеново. Тази отсечка е изградена през 1887-1890 година, а открита за експлоатация през 1900 година.
     Междуселищните връзки в общината се осъществяват чрез автомобилния транспорт. Изградени 546 улици и пътища от ІІ-ри до ІV-ти клас. През 10 от всичките 22 населени места минават пътища ІІІ-ти клас, през 14- ІV-ти клас.

Селско стопанство:

Общината има вековни традиции в селското стопанство. Към момента най-развито е "растениевъдството" и в частност "зърнопроизводството", наблюдава се сериозно намаляване на традиционните за региона подотрасли "лозарство", "овощарство" и "зеленчукопроизводство". По-слабо е развито "животновъдството", като се наблюдава тенденция към непрекъснато намаляване на броя на животните. Преди началото на прехода към пазарна икономика най-голям е бил броят на заетите лица в селското стопанство, но сега наетите в сектора са едва 3.16 от общо заетите в общината.
     В настоящият момент селскостопанското производство се осъществява от около 30 кооперации, сдружения и фирми и голям брой дребни частни земеделски производители. Стопанисват около 185 хил.дка, от които обработват 145 хил.дка. По структура на културите преобладаващ е делът на пшеница 73381.92 дка, слънчоглед 31179.70 дка, ечемик - 13336.98 дка, в по-малка степен е застъпено отглеждането на овес, царевица, люцерна, лозята са 1655 дка, 4061 дка са мери и пасища и 1202 дка са овощни градини. В кооперациите животновъдството вече не е приоритетно. На територията на общината в частни земеделски стопанства се отглеждат 2419 говеда, 9805 овце, 5390 кози, 7030 свине, 30000 птици. Пчеларството е традиционен поминък в общината. Към момента пчелните семейства са 2792.
     През 80-те години на територията на общината интензивно се отглеждаха етерично - маслени култури. Отглеждането им бе прекратено. Климатичните условия са благоприятни за отглеждането им и в общинската стратегия е предвидено възраждане на това производство.
     Околната среда в община Стражица по отношение на отделните компоненти е с параметри в допустимите граници. Не се наблюдават "взривове" на замърсявания и огнища на екологични инвазии. Състоянието и позволява производството на екологично чиста селскостопанска продукция и развитие на екотуризъм.
     Горският фонд на общината е 146308 дка. Преобладават широколистните гори. На община Стражица са признати за възстановяване 18186.9 дка гори, но повече от година чакаме за въвод във владение.

Промишленост:

Индустрията на общината е базирана на дейността на около 20 малки и 3 големи предприятия. Успешно работят "Корадо-България" АД гр. Стражица за производство на панелни радиатори и отоплителни уреди, "Велпа-91" АД гр. Стражица произвеждаща велпапе и опаковки, "Метални конструкции" АД за изработка на метални конструкции, приложими в областта на енергетиката, "Зорница" ЕООД с. Кесарево за преработка на птиче месо, птицекланница "Пименс" ООД. В последните години са създадени нови малки частни предприятия - мелници, хлебопекарни и други. Мелница "АГИС" ООД произвежда брашно, което се предлага в разфасовки по желание на клиента. Разполага с разтоварище и силози за съхранение на пшеница. Фирма ЕТ "Стефан Стефанов - 92" произвежда слънчеви инсталации за топла вода, метални изделия по поръчка, котлета за локално парно отопление, газови бутилки за автомобилни уредби и др. Цех за обработка на гъби на фирма "Интерсервиз Узунов" работи по европейски стандарти.
     Заетите в индустрията в общината са 34.68 % от общия брой.
     Във връзка с традиционните за региона в миналото "овощарство" и "зеленчукопроизводство" в региона бе развита преработвателната промишленост. Съществуваха 3 такива предприятия, които вече не функционират.
     Горският фонд предоставя възможности за дърводобив и преработване, възраждане на традиционните за района бъчварство и дърводелство, гъбарство и билкарство.

Инвеститори:

Към момента инвеститорският интерес е слаб. Община Стражица все още е в периферията на активно протичащите в областния център икономически и обществени интереси. До това е довел недостигът на качествена информация за различните възможности както за външно така и за национално финансиране по различни програми и мерки на Националния план за развитие, предприсъединителните и присъединителните фондове на Европейския съюз.