Екология

Заповед № 1696 / 14.10.2020 г. Относно: Определяне границите на районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2021 г.

Забрана за бране на липа

Място за предаване на излезлите от употреба моторни превозни стрдства, отпадъци от черни и цветни метали, както и излезлите от употреба гуми

Място за отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Места за изхвърляне на негодни за употреба батерии и акумулатори

Община Стражица информира своите жители, че могат БЕЗПЛАТНО да изхвърлят Стоителни отпадъци на общинска площадка, намираща се в района на "Варово стопанство"

Заповед № 1700 / 18.10.2019 г. Относно: Определяне границите на районите и видът на предлаганата услуга за ТБО

Обща информация

Заповед относно: Забрана за бране на липов цвят

Преценка и откриване на процедура по изд. на Разрешително за ВОДОВЗЕМАНЕ

Ден на земята

Екологичен календар

Заповед относно: Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2019 г.

Заповед относно: Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2018 г.

Заповед относно: Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2017 г.

Заповед относно: Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2016 г.

Заповед относно: Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2015 г.

Заповед относно: Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2014 г.