Достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права. Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление. Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.

Заповед за определяне начина на приемане на заявление и движение по преписките.

Отговорно звено за работа по ЗДОИ.

Заявление за достъп до информация - Приложение 1

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване - Приложение 2

Заявление можете да подадете в Общинския център за услуги и информация от 8.30ч. до 17.00ч., телефон 06161 3015, е-mail: doi@strazhitsa.com

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
1. преглед на информация - оригинал или копие;
2. устна справка;
3. копия на хартиен носител;
4. копия на технически носител.
За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.
Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т.4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.
Лица които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Стражица и форматите, в които е достъпна.

Информация предоставяна повече от три пъти.

Списък на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в общинска администрация - Стражица, обявена от различни нормативни актове за служебна тайна.

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Стражица.

Отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Стражица за 2011-2020г.

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:
I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.
III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Министър: С. Дянков

Срок на изпълнение:

До 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му.

Информацията за повторно използване се предоставя безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.
Таксата се внася в касата на Общински център за услуги и информация или по банков път по банковата сметка на Общината.

Услугите могат да бъдат заплащани и по банков път:
Банка "ДСК" ЕАД
клон Стражица
IBAN: BG55STSA93008401101200
BIC: STSABGSF
код вид плащане: 44 70 00