Община Стражица

5150 - Пощенски код

Кмет
Румен Стефанов Павлов

0 6161 4343

Заместник-кмет по Регионално развитие и устройство на територията
инж. Георги Бянов

0 6161 4333

Заместник-кмет по икономика, финанси и хуманитарни дейности
инж. Катя Петрова

0 6161 4303

Секретар на общината
Ренета Василева

0 6161 4300

Главен архитект
арх. Георги Григоров

0 6161 4329

Вътрешен одит
Галина Михова
Клара Трифонова


0 6161 4301

Финансов контрольор
Росен Русев

0 6161 4301

Главен технически сътрудник
Виктория Иванова

0 6161 4343

Дирекция "Обща администрация"

Директор
Добромир Добрев


0 6161 4344

Правно-нормативно обслужване и гражданско състояние
Дочка Дончева
Марийка Дянкова


0 6161 4357

Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението
Диана Георгиева


0 6161 4357

ИОТ
инж. Никола Касабов
Ивайло Николов

0 6161 4354

Общински съвет и канцелария
Цвета Данева


0 6161 4359

ОМПС
Петя Стоянова


0 6161 3015

Сигурност
Димчо Димов


0 6161 4350

Гражданска защита
Радина Косева


0 6161 3427

Човешки ресурси и канцелария
Дияна Иванова


0 6161 4359

Дежурни по общински съвет за сигурност

0 6161 3684

Призовкар
Михаил Михалев


0 6161 4359

Общински център за услуги и информация
Пенка Николова
Никола Кънев


0 6161 4351
0 6161 4353

Дирекция ФСД

Главен счетоводител
Габриела Нотева

06161 4321

Счетоводство
Радостина Йорданова
Йорданка Тодорова
Лилия Владова
Петя Рашкова

0 6161 4323

Счетоводител - касиер
Антоанета Станева


0 6161 4322

Дирекция ОРОПУТУС

Директор
Красимира Желязкова

0 6161 4308

Проекти и програми
Найле Кясимова
Веселина Христова

0 6161 4308

Отдел Обществени поръчки

Началник отдел
Боряна Добрева

0 6161 4309

Обществени поръчки
Пенка Славева
Боряна Анастасова
Анелия Петкова

0 6161 4309

Отдел "Общинска собственост"

Началник отдел
Георги Станев

0 6161 4332

Управление и координация на дейност Общинска собственост
Галина Антова
Нели Рашева
Петя Христова

0 6161 4330

Отдел "Устройство на територията"

Началник отдел
инж. Стефан Атанасов

0 6161 4332

Строителство
Росица Иванова
Диляна Енчева
Станислав Статев

0 6161 4329

Инвеститорски и АС контрол
Марияна Кръстева
инж. Георги Гурсов

0 6161 4345

Екология и чистота
Дарина Стефанова

0 6161 4324

КРВП
Ирина Милкова

0 6161 4356

Дирекция БИМП

Директор
Петя Атанасова

0 6161 4352

Бюджет
Красияна Христова

0 6161 4323

Управление и координация на "МДТ"
Андриана Степанова

0 6161 4331

Администриране на "МДТ"
Виктория Николова
Валентина Байчева


0 6161 4331

Събирач на данъци и такси
Катя Георгиева
Мирослав Йорданов


0 6161 4355

Управление и координация на икономическите дейности в общината
Павлина Николова

0 6161 4358

Дирекция Хуманитарни дейности

Директор
Пламен Пенев

0 6161 4350

Управление и координация на дейност Образование
Евгения Станчева

0 6161 4313

Култура и музейно дело
Савка Стоева

0 6161 4313

Счетоводител Образование
Георги Атанасов

0 6161 4313

Социални дейности и здравеопазване
Анна Василева
Дочка Петрова

0 6161 4358

Управление и координация на дейностите по спорт, младежки дейности и туризъм
Васил Цонев

0 6161 4358
sport_str@abv.bg

Международно сътрудничество и културен обмен
Йоанна Панова

0 6161 4358
sport_str@abv.bg

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Уредник музей
Валентина Стойнева

0 6161 3463

Домашен социален патронаж
Даниела Михалева
Цанка Михайлова

0 6161 3507

Социални заведения
ДДУИ   Бистра Ботева

ДДЛРГ   Ангелина Ковачева
ЦНСТ   Ангел Димитров

ЦСРИ   Анжелика Събева
ЦОП   Ани Бянова

Защитено жилище за лица с физически увреждания    -    Станимир Енев
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост    -    Ангелина Ковачева


0 61608 339

0 6161 3710
0 6161 3712Контрол и регулиране на ремонтни дейности по инфраструктура и безопастност на движението
Стоян Стоянов

0 6161 4345

Общинско предприятие
Цанко Цонев

0 6161 3538

Военен отдел
Иван Желязков

0 6161 3427

КМЕТСТВА

Асеново
Стефан Недев Димитров

5159
0 6165 4620

Балканци
Даринка Иванова Бонкова

5162
0 61607 320

Благоево
Иван Йорданов Иванов

5178
0 6169 22 20

Бряговица
Георги Енев Георгиев

5152
0 6164 22 20

Виноград
Асен Виолетов Маринов

5171
0 6166 26 21

Владислав
Иван Райков Райков

5179
0 61606 220

Горски Сеновец

5167
0 61608 320

Камен
Иван Николаев Калчев

5160
0 6163 24 02

Кесарево
Емил Георгиев Кърджилов

5161
0 6167 24 16

Лозен
Мирослав Петров Топалов

5172
0 61603 220

Мирово
Стефан Георгиев Колев

5158
0 879 540270

Нова Върбовка
Тодор Русев Илиев

5169
0 6163 2050

Сушица
Надка Иванова Никова

5177
0 6168 2620

Царски извор
Николай Беайнов Колев

5174
0 61602 239

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Водно
Емил Жеков Атанасов

5166
0 879 540 274

Кавлак
Йордан Хубанов Йорданов

5163
0 879 540272

Николаево
Румен Димитров Цанев

5168
0 6163 2478

Ново Градище
Янита Ангелова Петрова

5175
0 879 535904

Теменуга
Емил Жеков Атанасов

5165
0 878 961407

Железарци
Йордан Стоичков

5164

Любенци
Янита Ангелова Петрова

5176
0 877 394007