Община Стражица

5150 - Пощенски код

ВрИД Кмет
инж. Катя Петрова

0 6161 4343

Заместник-кмет по Регионално развитие и устройство на територията
инж. Георги Бянов

0 6161 4333

Заместник-кмет по икономика, финанси и хуманитарни дейности
инж. Катя Петрова

0 6161 4303

Секретар на общината
Ренета Василева

0 6161 4300

Главен архитект
арх. Георги Григоров

0 6161 4329

Вътрешен одит
Галина Михова
Клара Трифонова


0 6161 4301

Финансов контрольор
Росен Русев

0 6161 4301

ОМПС
Петя Стоянова


0 6161 3015

Главен технически сътрудник
Виктория Иванова

0 6161 4343

Отдел АПИО и ГС

Началник отдел
Добромир Добрев


0 6161 4344

Правно-нормативно обслужване и гражданско състояние
Дочка Дончева
Марийка Дянкова


0 6161 4357

Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението
Диана Георгиева


0 6161 4357

ИОТ
Ивайло Николов
Венцислав Нойков

0 6161 4354

Общински съвет и канцелария
Цвета Данева


0 6161 4359

Сигурност
Димчо Димов


0 6161 4350

Гражданска защита
Радина Косева


0 879 116 415

Човешки ресурси и канцелария
Дияна Иванова


0 6161 4359

Дежурни по общински съвет за сигурност

0 6161 3684

Призовкар
Михаил Михалев


0 6161 4359

Общински център за услуги и информация
Пенка Николова
Никола Кънев


0 6161 4351
0 6161 4353

Отдел ФСД

Главен счетоводител
Росен Русев

06161 4321

Счетоводство
Радостина Йорданова
Йорданка Тодорова
Лилия Владова
Петя Пейкова

0 6161 4323

Счетоводител - касиер
Антоанета Станева


0 6161 4322

Дирекция РРУТ

Директор
Красимира Желязкова

0 6161 4308

Проекти и програми
Найле Кясимова
Веселина Христова

0 6161 4308

Боряна Добрева

0 6161 4309

Пенка Славева
Боряна Анастасова

0 6161 4309

Отдел "Общинска собственост"

Началник отдел
Галина Антова

0 6161 4330

Управление и координация на дейност Общинска собственост
Нели Рашева
Петя Христова
Кремена Рашкова
Елмира Карадачева

0 6161 4330
0 6161 4308
0 6161 4332
0 6161 4332

Отдел "Устройство на територията"

Началник отдел
инж. Стефан Атанасов

0 6161 4328

Строителство
Росица Иванова
Диляна Енчева
Станислав Статев

0 6161 4329
0 6161 4324
0 6161 4328

Инвеститорски и АС контрол
Марияна Кръстева

0 6161 4345

Екология и чистота
Дарина Стефанова

0 6161 4324

КРВП
Ирина Милкова

0 6161 4356

Дирекция БИМП

Директор
Петя Атанасова

0 6161 4352

Бюджет
Красияна Христова

0 6161 4323

Управление и координация на "МДТ"
Андриана Степанова

0 6161 4331

Администриране на "МДТ"
Виктория Николова
Валентина Байчева


0 6161 4331

Събирач на данъци и такси
Катя Георгиева
Мирослав Йорданов


0 6161 4355

Управление и координация на икономическите дейности в общината
Павлина Николова

0 6161 4358

Дирекция Хуманитарни дейности

Директор
Пламен Пенев

0 6161 4350

Управление и координация на дейност Образование
Евгения Станчева

0 6161 4313

Култура и музейно дело
Савка Стоева

0 6161 4313

Счетоводител Образование
Георги Атанасов

0 6161 4313

Социални дейности и здравеопазване
Анна Василева

0 6161 4358

Управление и координация на дейностите по спорт, младежки дейности и туризъм
Васил Цонев

0 6161 4358
sport_str@abv.bg

Международно сътрудничество и културен обмен
Йоанна Панова

0 6161 4358
sport_str@abv.bg

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Уредник музей
Валентина Стойнева

0 6161 3463

Домашен социален патронаж
Даниела Михалева
Цанка Михайлова

0 6161 3507

Социални заведения
ДДУИ   Бистра Ботева

ДДЛРГ   Ангелина Ковачева
ЦНСТ   

ЦСРИ   Анжелика Събева
ЦОП   Ани Бянова

Защитено жилище за лица с физически увреждания    -    Станимир Енев
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост    -    Ангелина Ковачева


0 61608 339

0 6161 3710
0 6161 3712Контрол и регулиране на ремонтни дейности по инфраструктура и безопастност на движението
Стоян Стоянов

0 6161 4345

Общинско предприятие
Цанко Цонев

0 6161 3538

Военен отдел
Иван Желязков

0 6161 3427

КМЕТСТВА

Асеново
Стефан Недев Димитров

5159
0 6165 4620

Благоево
Иван Йорданов Иванов

5178
0 6169 22 20
0 886 739 423

Бряговица
Георги Енев Георгиев

5152
0 6164 22 20

Виноград
Асен Виолетов Маринов

5171
0 6166 26 21

Камен
Иван Николаев Калчев

5160
0 6163 24 02

Кесарево
Емил Георгиев Кърджилов

5161
0 6167 24 16

Сушица
Надка Иванова Никова

5177
0 6168 2620

Царски извор
Николай Брайнов Колев

5174
0 61602 239

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Балканци
Иван Николов Иванов

5162
0 61607 320

Владислав
Георги Стоянов Иванов

5179
0 61606 220

Водно
Георги Пламенов Маринов

5166
0 876 196921

Горски Сеновец
Радослав Косев Петров

5167
0 61608 320

Кавлак
Стефка Маринова Николова

5163
0 877 663130

Лозен
Андрей Великов Станчев

5172
0 61603 220

Любенци
Стефан Георгиев Колев

5172
0 879 540270

Мирово
Стефан Георгиев Колев

5158
0 879 540270

Николаево
Румен Димитров Цанев

5168
0 6163 2478

Ново Градище
Янита Ангелова Петрова

5175
0 878 961 450

Нова Върбовка
Стоянка Симеонова Боева

5169
0 6163 2050

Теменуга
Георги Пламенов Маринов

5166
0 876 196921

Железарци
Петър Найденов Маринов

5164
0 887 486203
0 877 840116