Актуални документи и образци

З А П О В Е Д № 121/ 29.01.2015г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата.

З А П О В Е Д № РД 06-300 / 17.02.2015 г. за утвърждаване на образец на договор за организиране на детски и ученически туристически пътувания с обща цена.

Д О Г О В О Р за организиране на детски и ученически туристически пътувания с обща цена.