ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 11 ОТ ДОПК

Образец на искане по чл. 87, ал. 11 от ДОПК

Деловодна справка

От тук можете да правите справка за движението на подадените от Вас документи, моля кликнете на този линк:Деловодна справка (Ще се отвори нов прозорец, където трябва да въведете уникалния регистрационен номер на Вашия документ и кода за достъп, който сте получили при приемането на Вашите документи.)

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Д Е К Л А Р А Ц И Я за определяне размера на такса битови отпадъци според вида и броя съдове по Наредбата на Общинския съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите

Д Е К Л А Р А Ц И Я за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване по “Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица”


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от Наредбата за административното обслужване


Приложение № 2 към чл. 14в, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване


Срокове, цени и необходими документи за извършване на услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Услугите могат да бъдат заплащани и по банков път:

Банка "ДСК" ЕАД
клон Стражица
IBAN: BG55STSA93008401101200
BIC: STSABGSF

код вид плащане:
441400 - патентен данък
442100 - данък върху недвижими имоти
442200 - данък върху наследствеността
442300 - данък върху превозните средства
442400 - такса битови отпадъци
442500 - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин
447000 - тръжна документация

ПЛАЩАНИЯ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ И ЧРЕЗ ПОС - ТЕРМИНАЛ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ
код вид плащане: 448007

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ

Необходини документи:
Нотариално заверено заявление по образец от лицето; за малолетни - от името на родителите

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:
1 месец

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

Необходини документи:
Молба-декларация от един от наследниците или упълномощено от тях лице

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА

Необходини документи:
Писмена молба от лицето или упълномощено от него лице

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

Необходини документи:
Писмена молба от лицето или упълномощено от него лице

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Необходини документи:
Процедурата се открива по молба на близки на лицето, за което се иска учредяване на настойничеството, както и по сигнал на длъжностни лица / чл.109, ал.3 СК/

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

Необходини документи:
Писмена молба от лицето или упълномощено от него лице; документи доказващи различията в имената

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА

Необходини документи:
Писмена молба от лицето или упълномощено от него лице

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИЗДАРАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС/ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Необходини документи:
Наличие на обявен вече постоянен адрес
писмена молба от лицето или упълномощено от него лице
за непълнолетни - искане от родителите

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС/ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС

Необходини документи:
Наличие на обявен вече настоящ адрес в населеното място
искане от лицето или упълномощено от него лице

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИЗДРАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ

Необходини документи:
Писмена молба от лицето

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

Необходини документи:
Писмена или устна молба от лицето или негов пълномощник

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ОРИГИНАЛ

Необходини документи:
Наличие на съставен акт за раждане

ТАКСА:
не се таксува


Удостоверението се получава от единия от родителите

СРОК:
3 дни от датата на съставяне на акта за раждане

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Необходини документи:
Легализиран превод на български

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:
няма регламентиран срок в ЗГР

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ДУБЛИКАТ

Необходини документи:
Писмена молба от лицето или от упълномощено от него лице
за малолетни по искане на един от родителите

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ

Необходини документи:
Наличие на съставен акт за граждански брак

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:
3 дни от датата на съставяне на акта за граждански брак

Удостоверението се получава от единия от съпрузите или упълномощено от тях лице

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ДУБЛИКАТ

Необходини документи:
Писмена молба от единия от съпрузите или от упълномощено от тях лице

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Необходини документи:
Писмено съобщение за смърт /от здравно заведение,
съдебно решение,
документ за смърт от чужбина/

ТАКСА:
не се таксува


За обявител - преносителя на документите за смърт

СРОК:
48 часа от настъпването на смъртта

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ

Необходини документи:
Наличие на съставен акт за смърт
Писмено искане от наследниците на починалия

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ)

Необходини документи:
Писмена молба от лицето или наследниците на починалия

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА

Необходини документи:
Документ по гражданско състояние оригинал, издаден към датата на заверката, подписан от съответното длъжностно лице по гражданско състояние

ТАКСА:
10,00 лв.
20,00 лв.
30,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

Необходини документи:
Заверено заявление от бащата
Писмено съгласие на майката

ТАКСА:
не се таксува


Тече задължителна процедура по обявяване и признаване на акта

СРОК:
3 месеца

Процедура по признаване на чуждестранни решения и други актове, свързани с гражданското състояние, във връзка с чл.118-119 от Кодекса за международно частно право.

Необходини документи:
Признава се преведен и заверен препис от МВнР

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
5 дни

Всички други видове удостоверения по искане на граждани

Необходини документи:
Документ за самоличност

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Преписи от документи

Необходини документи:
Документ за самоличност

ТАКСА:
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
код вид плащане: 448090

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Необходини документи:
1. заявление от превозвача;
2. удостоверение за регистрация;
3. списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;
4. заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;
5. копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил";
6. удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски

ТАКСА:
10.00 лв.

СРОК:
1 месец

Категоризация на туристически обекти

1. Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения

   Необходини документи по чл.129, ал.1 от Закона за туризма

   1. Заявление /по образец/
   2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз;
   3.Декларация, че лицето не е в ликвидация- за лицата, които не са търговци;
   4. Справка за профес. и езиковата квалифик. на перс. в обекта /по образец/
   5. Копия от документите, удостоверяващи профес. и езиковата квалифик. на управителя на турист. обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на турист. обект
   6. Формуляр за определяне на категорията /по образец/
   7. Копия от документите за собственост на обекта
   8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
   9. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл.69, ал.3

2. Лице, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости

   Необходини документи по чл.129, ал.2 от Закона за туризма


   1.Заявление /по образец/
   2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
   3. Копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай, че това лице е различно от собственика на обекта;
   4. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   5. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл.69, ал.3

3. Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащи към тях заведения за хранене

   Необходини документи по чл.129, ал.3 от Закона за туризма


   1.Заявление /по образец/
   2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
   3. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
   4. Формуляр по образец за определяне на категорията;
   5. Копия на документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;
   6. Копие на договор за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
   7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   8. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

За сведение: Такси за категоризиране на туристически обекти съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма /извлечение/ :

- за категоризиране на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

   а) до 30 стаи - 500 лв.;
   б) от 31 до 150 стаи - 1200 лв.;
   в) от 151 до 300 стаи - 1900 лв.;
   г) от 301 до 500 стаи - 2800 лв.;
   д) над 500 стаи - 5000 лв.;

- за категоризиране на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
   а) до 20 стаи - 200 лв.;
   б) от 21 до 40 стаи - 400 лв.;
   в) от 41 до 60 стаи - 940 лв.;
   г) от 61 до 100 стаи - 2000 лв.;
   д) над 100 стаи - 4000 лв.;

- за категоризиране на места за настаняване клас Б - стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
   а) за едно легло - 10 лв. на легло;
   б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 10 лв. на брой;
   в) за място на палатка в къмпинг - 10 лв. на брой;

- за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
   а) до 20 места за сядане - 150 лв.;
   б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
   в) от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.;
   г) от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.;
   д) над 300 места за сядане - 2000 лв.;

СРОК:
2 месеца

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
15.00 лв.

СРОК:
14 дни

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Необходини документи:
1.Заявление по образец
2.Декларация за собственост по образец
3.Протокол за извършен профилактичен преглед

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:
14 дни

Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък

Необходини документи:
При покупка:
1. Писмено заявление
2. Свидетелство за собственост на стария собственик, а при загуба – 2 свидетели.
При приплод:
1.Писмено заявление
2. Един свидетел.

ТАКСА:
6.00 лв.

СРОК:
14 дни

Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция "Земеделие"

Необходини документи:
1. Декларация по образец.
2. За животновъди – след заверка от обслужващия ветер. лекар.
3. За земеделски производители, обработващи земя – документ за собственост или договор за ползване на земята.

ТАКСА:
3.00 лв.

СРОК:
14 дни

Декларация за притежаване на куче

Необходини документи:
1. Декларация по образец

ТАКСА:
10.00 лв.

СРОК:
3 дни

Издаване на Констативен протокол за нанесена щета на селскостопанско имущество, съгласно ЗОСИ

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
30.00 лв.

СРОК:
1 месец

Отдаване под наем на земеделска земя общинска собственост - тръжна документация без ДДС

Необходини документи:
1. Заявление за участие в търг.
2. Декларация
3. Документ за закупена тръжна документация
4. Документ за внесен депозит за участие в търгапълномощно за участие в търга с нотариална заверка на подписа, ако се участва чрез пълномощник
5. Оферта

ТАКСА:
110.00 лв.

СРОК:
3 месеца

Издаване на разрешение за амбулантна търговия

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
10.00 лв.

СРОК:
3 дни

Издаване на разрешение за търговия на открито

Необходини документи:
1. Писмено заявление по образец;
2. Удостоверение за регистрация от РИОКОЗ при продажба на хранителни стоки;
3. Документ за платена такса.

ТАКСА:
3 лв. на м²

СРОК:
10 дни

Издаване на водоустойчиви, светлоотразителни, защитени с холограма стикери за лек таксиметров автомобил /2 броя/

Необходини документи:
1. Заявление по образец

ТАКСА:
10.00 лв.

СРОК:
14 дни

Холограма за стикер за лек таксиметров автомобил /2 броя/

Необходини документи:
1. Заявление по образец

ТАКСА:
5.00 лв.

СРОК:
14 дни

Такса за ползване на места определени за стоянки на таксита на територията на Община Стражица за един автомобил

Необходини документи:
1. Заявление по образец

ТАКСА:
8.00 лв. за един месец
96.00 лв. за една година

СРОК:
3 дни

Регистрация на местните поделения на изповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията

Необходини документи:
1. Заявление по образец

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:
3 дни

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
код вид плащане: 448007

Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

Необходини документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
3.00 лв.
6.00 лв.
9.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за данъчна оценка

Необходини документи:
1. Молба за издаване на у-е за ДО
2. Удостоверение за наследници
3. Пълномощно
4. Скица
5. Документ за собственост

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
5 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

При промяна на обстоятелствата се подава нова декларация по чл.14 от ЗМДТ

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Необходини документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Необходини документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Необходини документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Необходини документи:
1. Искане за издаване на документи

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Необходини документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за данни, декларирани по ЗМДТ.

Необходини документи:
1. Искане за издаване на документи

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения

Необходини документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
3.00 лв.

СРОК:
24 часа - експресна

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
код вид плащане: 448007

Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.

СРОК:
След картотекиране

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

Необходини документи:
1.Заявление по образец
2. Удостоверение по декларирани данни
3.Удостоверение за доход
4. Удостоверение за ПА и НА

ТАКСА:
6.00 лв.

СРОК:
След картотекиране

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение по реституционни закони на граждани, настанени в общински жилищни имоти

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически или юридически лица

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Продажба на жилищни имоти- общинска собственост

Необходини документи:
1.Заявление по образец
2. Декларация
3. Документ за закупена тръжна документация
4. Документ за внесен депозит за участие в търга,пълномощно за участие в търга с нотариална заверка на подписа, ако се участва чрез пълномощник
5. Оферта

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
50.00 лв. без ДДС-тръжна документация
80.00 лв.-такса оценка

СРОК:

Продажба на нежилищни имоти - общинска собственост

Необходини документи:
1.Заявление по образец
2. Заявление за участие в търг.
3. Декларация
4. Документ за закупена тръжна документация
5. Документ за внесен депозит за участие в търга,пълномощно за участие в търга с нотариална заверка на подписа, ако се участва чрез пълномощник
6. Оферта

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
100.00 лв. без ДДС-тръжна документация
80.00 лв.-такса оценка за незастроена земя
150.00 лв. такса оценка застроени имоти

СРОК:

Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж

Необходини документи:
1.Заявление по образец
2.Копие от акта за собственост на сградата
3.Актуална скица на имота
4.Документ за установяване законността на сградата
5.Документ за учредяване право на строеж

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
80.00 лв.-такса оценка

СРОК:

Учредяване право на строеж върху общински терени

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
50.00 лв. без ДДС-тръжна документация
80.00 лв.-такса оценка

СРОК:

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
50.00 лв. без ДДС-тръжна документ.

СРОК:

Учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти – общинска собственост

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
50.00 лв. без ДДС-тръжна документация
80.00 лв.-такса оценка

СРОК:

Учредяване право на преминаване през терени, публична общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
14.00 лв. - такса за молба
5.00 лв. - такса за линеен метър за гр. Стражица
3.00 лв. за Камен и Кесарево
2.00 лв. за останалите населени места

СРОК:

Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица

Необходини документи:
1.Заявление по образец
2.Копие от акта за собственост на имота
3.Актуална скица на имота

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
150.00 лв.-такса оценка

СРОК:

Прекратяване на съсобственост в недвижими имоти между общината и физически или юридически лица

Необходини документи:
1.Заявление по образец
2.Копие от акта за собственост на имота
3.Актуална скица на имота

ТАКСА:
14.00 лв.-такса молба
80.00 лв.-такса оценка

СРОК:

Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.-такса молба за жилищни имоти
10.00 лв.- такса молба за нежилищни имоти

СРОК:

Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица наематели на общински нежилищни имоти

Необходини документи:
1.Молба по образец
2.Копие от документ за платен наем

ТАКСА:
4.00 лв.
8.00 лв.
12.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект

Необходини документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на заверени копия от документи

Необходини документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверения за липса на задължения по договори за наем към общината

Необходини документи:
1.Заявление по образец
2.Копие от документ за платен наем

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка

Необходини документи:

ТАКСА:
10.00 лв.
20.00 лв.
30.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Издаване на удостоверения по чл.66, във вр. с чл.33 от Закона за собствеността за правна сделка със съсобствен имот

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.
12.00 лв.
18.00 лв.

СРОК:
14 дни - обикновена
3 дни - бърза
24 часа - експресна

Предоставяне на помещения – частна общинска собственост без търг или конкурс за нуждите на общинските ръководства на политически партии и синдикални организации, съгласн чл.16 от НРПУРОИ за срок от 4 години.

Необходини документи:
1.Молба по образец
2.Копие от съдебно решение за регистрация на партията
3.Документ доказващ кой представлява партиятя на общинско ниво
4.Данни за финансовото състояние на организацията/партията

ТАКСА:
10.00 лв.-такса молба

СРОК:

Удължаване срока на договори, съгласно §78 от ПЗР към ЗИД на ЗОС

Необходини документи:
1.Заявление по образец

ТАКСА:
6.00 лв.

СРОК:
14 дни

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
код вид плащане: 448001

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Необходини документи:
1.Документ за собственост
2.Квитанция за платена такса

ТАКСА:
18.00 лв.

СРОК:
7 дни

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Необходини документи:
1. Документ за собственост на поземлен имот, в който ще се поставя съоръжението.
2. Снимка /проект/

ТАКСА:
30.00 лв.

СРОК:
1 месец

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Необходини документи:
1.Скица на имота
2.Документ за собственост

ТАКСА:

СРОК:
14 дни

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Необходини документи:
1.Скица на имота
2.Документ за собственост

ТАКСА:

СРОК:

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Необходини документи:
1. Документ за собственост
2.Удостоверение за наследници/при необходимост/
3.Квитанция за платена такса

ТАКСА:
21.00 лв.

СРОК:
14 дни

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Необходини документи:
1. Проект във фаза ИП

ТАКСА:

СРОК:

Издаване на разрешение за строеж

Необходини документи:

ТАКСА:
21.20 лв.

СРОК:
14 дни

Издаване на разрешение за строеж, разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства.

Необходини документи:
1. Проект
2.Документ за собственост
3.Квитанция за платена такса

ТАКСА:
30.00 лв.

СРОК:
1 месец

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти по чл. 147 от ЗУТ

Необходини документи:
1.Документ за собственост /в т.ч.уд-е за наследници/, а за сгради на ЖСК и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта. Съгласия по чл.38,ал.3 и 4 по чл.183,чл.1851ал.2 и 3 от ЗУТ /при собствен имот или при обект в режим на етажна собственост/.
2.Виза за проектиране в случаите по чл.140,ал.3 от ЗУТ или ако е издадена такава по желание на възложителя.
3. Документи удостоверяващи законност на построените в имота сгради /разреш. за строеж,актове за узаконяване, разреш. за ползване/
4.Квитанция за платена такса.
5. Конструктивно становище

ТАКСА:
50.00 лв.

СРОК:
1 месец

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Необходини документи:
1. Проект предложение за изработване на КПИИ.

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:

Презаверяване на разрешения за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока.

Необходини документи:
1. Разрешение за строеж.
2. Документ за собственост.
3. Квитанция за платена такса.

ТАКСА:
15.00 лв.

СРОК:
7 дни

Допускане на отклонения от одобрен инвестиционен проект

Необходини документи:
1. Проект за промяна в проекта.
2. Комп. доклад

ТАКСА:

СРОК:

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Необходини документи:

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Необходини документи:
1. Заверена екзекутивна документация от изпълнител, собственик, проектант и надзор.

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Необходини документи:
1. Технически паспорт
2. Окончателен доклад /за обектите ІV категория/
3. Квитанция за платена такса.

ТАКСА:
100.00 лв.

СРОК:
14 дни

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Необходини документи:
1. Проект на обекта.
2. Пр. обр.2 за откриване на стр.площадка

ТАКСА:
18.00 лв.

СРОК:
14 дни

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Необходини документи:
1. ПУП за правото на преминаване

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:
30 дни

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Необходини документи:
1. ПУП за откл. от мрежи и съоръжения от техн. инфраструктура

ТАКСА:

СРОК:

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Необходини документи:
1.Документ за собственост
2.Квитанция за платена такса

ТАКСА:
12.00 лв.

СРОК:
1 месец

След съставяне на протокол за освидетелстване се издава удостоверение на собственика.

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Необходини документи:
1.Документ за собственост
2.Удостоверение за наследници /при необходимост/
3.Строителни книжа /проект,разрешение за строеж и др./
4.Квитанция за платена такса

ТАКСА:
18.00 лв.

СРОК:
14 дни

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Необходини документи:
1.Документ за собственост
2.Удостоверение за наследници /при необходимост/
3.Строителни книжа /проект,разрешение за строеж и др./
4.Квитанция за платена такса 5.Конструктивно становище

ТАКСА:
100.00 лв.

СРОК:
1 месец

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Необходини документи:
1. ПУП
2. Разрешение от ОД "Земеделие" или МЗХ

ТАКСА:
не се таксува

СРОК:

Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Необходини документи:
1. Технически паспорт - 2 бр., единия от които с магнитен носител.

ТАКСА:

СРОК:

Издаване на скици за недвижими имоти

Необходини документи:
1.Документ за собственост
2.Удостоверение за наследници /при необходимост/

ТАКСА:
20.00 лв.

СРОК:
14 дни

Попълване/поправка на кадастрален план

Необходини документи:
1.Документ за собственост
2.Удостоверение за наследници /при необходимост/

ТАКСА:

СРОК:

Заверка на копие на документ от технически архив

Необходини документи:
1. Документ за самоличност

ТАКСА:
17.00 лв.

СРОК:
7 дни

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Необходини документи:
1. Решение от поземлена комисия.
2. Документ за собственост.
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/

ТАКСА:

СРОК:

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Необходини документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
3. Копие от договора за наем
4. Копие от скица
5. Технически паспорт на съоръжението.
6. Програма за дейността.
7. Авариен план.

ТАКСА:
250.00 лв.

СРОК:
45 дни

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Необходини документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
3. Копие от договора за наем
4. Копие от скица
5. Технически паспорт на съоръжението.
6. Програма за дейността.
7. Авариен план.

ТАКСА:
250.00 лв.

СРОК:
45 дни

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока /чл.153 от ЗУТ/

Необходини документи:

ТАКСА:
15.00 лв.

СРОК:
14 дни

Становище от гл. архитект

Необходини документи:

ТАКСА:
30.00 лв.
50.00 лв.

СРОК:
14 дни
7 дни

Подаване на жалба или молба, когато е свързано с проверка и оглед на място

Необходини документи:
1.Подаване на писмен сигнал

ТАКСА:
10.00 лв. за гр. Стражица
20.00 лв. за селата

СРОК:
14 дни

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходини документи:
1. Скица
2. Документ за собственост.
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/

ТАКСА:
7.00 лв.

СРОК:
14 дни

Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти в регулативните черти на населеното място.

Необходини документи:
1.Молба
2.Скица на имота или документ за собственост

ТАКСА:
Такса за комисия - 15.00 лв.
Такса за разрешение - 12.00 лв.

СРОК:
14 дни

Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти извън регулативните черти на населеното място

Необходини документи:
1.Молба
2.Скица на имота или документ за собственост

ТАКСА:
Такса за комисия - 20.00 лв.
Такса за разрешение - 12.00 лв.

СРОК:
25 дни

Срокът е дълъг, поради необходимостта от време за формиране на комисия

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на строителни отпадъци

Необходини документи:
1.Молба до общинска администрация и фирмата стопанисваща депото

ТАКСА:
Такса за разриване на строителни отпадъци - на куб.м. - 4.00 лв.
Разрешение - 6.00 лв.

СРОК:
10 дни

Документа за превозване е безплатен, но при изхвърляне на отпадъка се заплаща такса на фирмата по стопанисване на депото- за разриване на стр. отпадък и запръстяването му.

Издаване на позволително за бране на лечебни растения

Необходини документи:
1. Заявление по образец

ТАКСА:
20.00 лв.

СРОК:
14 дни